Самоуправлений выборы 2021

Jaunā konservatīvā partija

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Ainars Bašķis 1961 „Ansters” SIA
2. Edgars Sproģis 1974 Latvijas Republikas Saeima
3. Jānis Klauze 1975 "MUNDUS" SIA
4. Kārlis Avotiņš 1975 "Fuchs Lubricants Latvia" SIA
5. Eduards Rābe 1973 "LEGA" GmbH, Vācija
6. Jānis Stepanovs 1983 SIA "Ansters"
7. Jānis Circens 1976 Rīgas dome
8. Klāvs Miezis 1973 Ogres tehnikums
9. Elza Rābe 1995 Latvijas Republikas Saeima
10. Jānis Grants 1962 Ogres tehnikums
11. Agnese Skara 1987 Latvijas Okupācijas muzejs
12. Vilnis Poriņš 1981 "G4S Latvia" A/S
13. Kristaps Toms Gūtmanis 1993 Latvijas Nacionālā bibliotēka
14. Jānis Latkovskis 1982 "TET" SIA
15. Rihards Dainis 1968 "TET" SIA
16. Anita Grieze 1969 "Scandagra" SIA
17. Žanete Avotiņa 1972 Ogres novada pašvaldība
18. Ilga Cabule 1965 "Digitālās Ekonomikas Attīstības Centrs" SIA
19. Ēvalds Butāns 1953 Pensionārs
20. Pēteris Mekšs 1957 Latvijas Universitāte
21. Liāna Bokša 1960 Latvijas Republikas Saeima
22. Nora Plaude 1997 Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Ligzdiņa”
23. Edgars Petunovs 1969 "EP Auto" SIA
24. Dāvis Leitāns 1995 "Printify Development" SIA
Программа партии
Četru pilsētu novads jāveido par pirmās izvēles vietu ģimenēm, uzņēmējiem un lauksaimniekiem!

Izglītība, kultūra, sports
1. Izstrādāsim atbalsta sistēmu skolotājiem un atbalsta personālam, skolēniem un vecākiem Covid-19 seku likvidēšanai.
2. Veidosim spēcīgu un resursu efektīvu skolu tīklu novadā, par primāro mērķi izvirzot kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu ikvienam bērnam. Sākumskola – pēc iespējas tuvāk mājām, spēcīgas pamatskolas un izcilas vidusskolas.
3. Sadarbojoties ar privāto sektoru, sekmēsim pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamību.
4. Turpināsim izglītības iestāžu digitālās pratības veicināšanu skolēniem, pedagogiem, vecākiem.
5. Izglītības iestādes nodrošināsim ar viedierīcēm un ātrgaitas internetu.
6. Palielināsim pedagogu atalgojumu pašvaldības dibinātajās pirmsskolas izglītības iestādēs.
7. Rūpēsimies par jauno pedagogu, speciālistu piesaisti, izveidojot vienotus atbalsta mehānismus.
8. Kultūras dzīvi visās četrās novada pilsētās organizēsim decentralizēti. Izveidosim novada brīvdabas kultūrtelpu.
9. Atbalstīsim novada bērnu un amatiermākslas kolektīvus.
10. Īstenosim tautas sporta attīstības stratēģiju visām sabiedrības grupām, tajā skaitā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
11. Pilnveidosim vispārējo izglītības iestāžu sportam un fiziskām aktivitātēm paredzēto vidi.
12. Atbilstoši starptautiskās prakses standartiem nodrošināsim jauno sportistu sagatavošanu, sniedzot profesionālo un finanšu atbalstu pēc vienotiem kritērijiem.

Sociālā joma
1. Nodrošināsim līdzvērtīgu sociālo pakalpojumu, sociālās un veselības aprūpes pieejamību visā novadā.
2. Pašvaldības saistošajos noteikumos noteiksim nekustamā nodokļa progresīvo atlaidi ģimenēm ar bērniem (atkarībā no bērnu skaita).
3. Nodrošināsim pirmā mājokļa iegādes garantiju novadā deklarētajām ģimenēm, īpaši pagastu teritorijās, lai attīstītu lauku teritoriju apdzīvotību.
4. Atbalstīsim grupu mājokļa projektu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, veicināsim pensionāru, invalīdu un citu sabiedrības pārstāvju organizāciju darbību un atbalsta mehānismus sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām.
5. Veicināsim audžuģimeņu kustību novadā, nodrošinot bez vecāku gādības palikušo bērnu tiesību un interešu ievērošanu, nepieļaujot bērnu nonākšanu aprūpes iestādēs.
6. Nodrošināsim adekvāti apmaksātus asistentus bērniem ar īpašām vajadzībām. Uzmanības centrā – iekļaujošu izglītības programmu un metodikas izstrāde.
7. Nodrošināsim pašvaldības policijas diennakts patruļas apdzīvotajās un publiskajās vietās.

Infrastruktūra
1. Nodrošināsim novada pilsētu ielu grants seguma nomaiņu pret cieto segumu.
2. Sadarbībā ar privāto sektoru izveidosim Daugavas upes krastu piestātņu tīklu.
3. Nodrošināsim kvalitatīvi apgaismotas ielas visās apdzīvotajās vietās.
4. Nodrošināsim centralizētās kanalizācijas un ūdensvada ierīkošanu visa novada apdzīvotajās vietās.
5. Izveidosim elektroapgādes pieslēgumu un to projektēšanas līdzfinansēšanas mehānismu jaunu privātmāju būvētājiem.
6. Paplašināsim autostāvvietas pie dzelzceļa stacijām Lielvārdē, Ogrē un Ikšķilē, izveidosim “Park & ride” auto un velo stāvvietas.
7. Sabiedriskā transporta pakalpojumus un maršrutu pārklājumu organizēsim tā, lai nodrošinātu visu apdzīvoto vietu sasniedzamību.

Uzņēmējdarbība
1. Izveidosim novada uzņēmējdarbības apmācību, atbalsta un investīciju centru ar atbalsta punktiem visās novada pilsētās.
2. Atbalstīsim mazos un vidējos zemniekus, lauksaimniekus, sīkražotājus un mājražotājus, izveidojot vienota stila, aprīkotas, bezmaksas tirdzniecības vietas Ikšķilē, Ogrē, Ķegumā un Lielvārdē.
3. Atbalstīsim publiskās-privātās partnerības principu piemērošanu projektu realizācijā, tajā skaitā, Vidusdaugavas ūdenstūrisma maršrutu Daugavas vēsturisko vietu apceļošanas izveidei.
4. Komunālo pakalpojumu un namu pārvaldes organizāciju nodrošināsim, piemērojot publiskās-privātās partnerības principu.

Publiskā pārvalde
1. Budžeta līdzekļu izlietojuma publicēšana tiešsaistē internetā.
2. Publiski novada iepirkumi no pirmā eiro.
3. Saistošo noteikumu vai to grozījumu izstrādē tiek iesaistīti novada uzņēmēji un sabiedriskās organizācijas.
4. Būvvaldes konsulātu (vienas pieturas aģentūra) izveide.
5. Ieviesta elektroniska aptaujas sistēmu, kurā iedzīvotāji veic informatīvus balsojumus/piedalās aptaujās par novadam svarīgiem jautājumiem.
6. Obligāta apziņošanas sistēma par sabiedriskajām apspriešanām.
7. Pašvaldības un tās struktūrvienību motivācijas programmas izveide.
8. Pagastu līdzdalības budžets (pagasta rīcībā paliek 25% no nekustamā īpašuma nodokļa).