Самоуправлений выборы 2021

Zaļo un Zemnieku savienība

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Mārtiņš Bojārs 1954 Mārupes novada dome
2. Kristaps Ločs 1990 Mārupes novada Dome
3. Valdis Kārkliņš 1983 Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvalde
4. Gatis Vācietis 1975 Mārupes novada Dome, Dienas centrs Švarcenieki
5. Anita Vintere 1968 SIA Ārstu prakse ‘’Mazcena 21’’
6. Inita Pūķe 1965 Babītes mūzikas skola
7. Sigita Sakoviča 1976 Mārupes novada dome
8. Jānis Lībietis 1958 ZS “Zirnīši”, Mārupes novads
9. Dace Štrodaha 1962 Mārupes Mūzikas un mākslas skola
10. Ilze Celma 1967 Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestāde “Mārzemīte”
11. Iveta Timule 1958 Jaunmārupes pamatskola
12. Gatis Ģērmanis 1983 SIA Mailmaster
13. Lidija Terlanova-Dreiska 1989 Kāzu vadītāja Lidija Terlanova - Dreiska
14. Edgars Indāns 1983 SIA DSource
15. Jānis Buza 1985 Mārupes novada dome
16. Agris Kokorevičs 1968 Mārupes pamatskola
17. Laima Levanoviča 1967 Mārupes novada dome
18. Ģirts Belozerovs 1983 SIA “AMRO BALTIC”
19. Uldis Bārdulis 1983 Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvalde
20. Ivo Pūķis 1979 SIA BURDAS SALONS
21. Juris Vaidakovs 1972 Izdevniecība Rīgas viļņi
22. Anitra Tooma 1962 SIA “Rīgas Meži”
Программа партии
Mārupe, Babīte – KOPĀ STIPRĀ NOVADĀ!

Mūsu prioritātes:

1. IZGLĪTĪBA

Mums svarīgi, lai ir:
• Jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu izbūve Babītes pagastā un Mārupes pagastā Mārupes Valsts ģimnāzijas tuvumā, mazinot bērnu rindu uz pašvaldības bērnudārziem.
• Izglītības pieejamība tuvu dzīves vietai, veidojot Jaunmārupes pamatskolu par vidusskolu un jaunu sākumskolu pie Mārupes Valsts ģimnāzijas.
• Lietpratīgu un motivētu pedagogu atbalsts un profesionālā izaugsme, nodrošinot kvalitatīvu izglītības saturu un vidi.
• Iekļaujošās izglītības īstenošana visās pašvaldības izglītības iestādēs, Mārupes pamatskolā veidojot iekļaujošās izglītības Atbalsta centru.
• Kvalitatīva profesionālās ievirzes izglītība mūsdienīgās telpās, veicot Mārupes mūzikas un mākslas skolas pārbūvi.

2. ĢIMENE

Rīkosimies tā, lai ir:
• Droša un tīra dzīves vide ģimenēm ar bērniem, veicinot zaļās domāšanas pamatprincipu ievērošanu ikdienā.
• Mūsdienīga sociālās un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība, daudzveidojot dienas centru sniegtos pakalpojumus - veicinot fizioterapeita, ārstnieciskās vingrošanas un citu rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību.
• Vienota pabalstu sistēma visā apvienotajā novadā, nodrošinot transporta pabalstu senioriem no 65 gadiem, kā arī pabalstu daudzbērnu ģimenēm.
• Aizraujoši kultūras pasākumi, radot jaunas un attīstot esošās abu novadu svētku tradīcijas.
• Ģimenei piemērotas sportisko aktivitāšu vietas, turpinot attīstīt sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru, pārbūvējot sporta stadionu pie Babītes vidusskolas.

3. DZĪVES VIDES KVALITĀTE

Izdarīsim tā, lai ir:
• Pievilcīgs un labiekārtots novads, turpinot sakopt neattīstītās teritorijas un radot jaunas rekreācijas vietas. Mežaparka statusa piešķiršana Jaunmārupes dabas parkam.
• Drošība un kārtība visā novadā, veidojot policijas iecirkni Piņķos un palielinot video novērošanas kameru skaitu.
• Droša satiksme un pārdomāti krustojumi, izbūvētas jaunas ietves, drošas gājēju pārejas, ielu apgaismojums, ieviestas jaunas satiksmes vadības tehnoloģijas.
• Jauni veloceliņi: Mārupē Lielā ielā, Dzelzceļa ielā, izveidots savienojums Jaunmārupe – Babīte – Jūrmala.
• Cenu tīreļa dabas takas pagarinājums līdz Jaunmārupei, kā arī izveidota tūrisma infrastruktūra Medema purvā.
• Radoša novada kultūrvide, atbalstot pašdarbību kolektīvus, radošas personības un kultūras pasākumu norisi novadā.
• Atpazīstama novada kultūrvēsture, veidojot tūrisma informācijas punktus, modernas, interaktīvas ekspozīcijas, muzejus.

4. POZITĪVA UZŅĒMĒJDABĪBAS VIDE UN ATTĪSTĪTA INFRASTRUKTŪRA

Attīstīsim vidi tā, lai ir:
• Aktīva sabiedriskā līdzdarbība un līdzatbildība kopīgu mērķu realizācijā un attīstības plānošanā, nodrošinot gan uzņēmēju, gan iedzīvotāju iesaisti līdzdalības budžeta plānošanā.
• Aktīva ekonomiskā attīstība un uzņēmējdarbībai atbilstoša novada infrastruktūra, pilnveidojot transporta būvju kvalitāti, attīstot ielu un ceļu tīklu.
• Uz sabiedrības ieguvumiem balstīta sadarbība ar uzņēmējiem, aktīvi iesaistot viņus pašvaldības darbā un godinot sabiedriski aktīvākos uzņēmējus.
• Atbalsta mehānismi jaunajiem uzņēmējiem, turpinot Granta programmu un īstenojot citus līdzdarbības pasākumus.
• Veiksmīga novada uzņēmēju un jauniešu saskarsme, radītas iespējas jauniešiem iegūt pirmo darba pieredzi vasaras periodā.

5. EFEKTĪVA PĀRVALDĪBAS PĀRVALDE

Pārvaldīsim tā, lai:
• Ir efektīva pašvaldības organizācijas struktūra, nodrošinot plašu sniegto pakalpojumu klāstu, pašvaldības pieejamību, nesamazinot klientu apkalpošanas vietas Mārupē, Piņķos un Spuņciemā.
• Problēmu situācijas ir ātri identificētas un novērstas, ieviešot viedās tehnoloģijas rīkus - ģeogrāfiskās informācijas sistēmu, mobilās aplikācijas un viedo apgaismojumu.
• Turpinātu sniegt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, izvērtējot katru konkrēto situāciju.
• Ir aktīvāka iedzīvotāju iesaiste teritorijas plānojuma un apbūves noteikumu izstrādē.
• Lietpratīga pašvaldības pārvalde radītu iedzīvotājos lepnumu par piederību savam novadam!