Самоуправлений выборы 2021

Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Līga Kadiģe 1955 Mārupes novada Dome
2. Andrejs Ence 1957 SIA " Silezers"
3. Ira Dūduma 1963 Mārupes kultūras nams
4. Renārs Krīgers 1986 Latvijas Futbola federācija
5. Jānis Lagzdkalns 1958 Mārupes Valsts ģimnāzija
6. Uģis Šteinbergs 1977 SIA " One Way"
7. Jānis Vilkaušs 1980 Mārupes Valsts ģimnāzija
8. Agnese Meija 1980 SIA Topazos
9. Diāna Kravale 1974 Mārupes pamatskola
10. Gatis Štolcers 1993 Babītes novada pašvaldība
11. Gundars Pētersons 1966 SIA “Blackboard”
12. Māris Drille 1979 SIA KD Construct
13. Ginta Pētersone 1958 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
14. Regīna Bērziņa 1962 SIA Ozoli EKO
15. Andrejs Kondratjuks 1957 SIA Rīgas nami
16. Daiga Broka 1961 Babītes vidusskola
17. Jānis Bogdanovs 1958 K/S “Baltijas Dārzeņi”
18. Dzidra Dūšele 1951 Babītes novada pašvaldība
19. Jānis Bērziņš 1945 SIA Mārupes siltumnīcas
Программа партии
Mēs esam Latvijas Reģionu Apvienība, politiska organizācija, kurā apvienojušies cilvēki ar vienu kopīgu mērķi – veidot stipru novadu un plaukstošu Latviju. Valsti ar izaugsmi un cilvēka cienīgu dzīves līmeni katrā reģionā. Valsti bez pamestām nomalēm un aizmirstiem cilvēkiem.
Jūs pazīstat mūs. Mēs nākam no mūsu ciemiem un pilsētām, tāpēc zinām, kas vajadzīgs cilvēkiem, un zinām, kā to nodrošināt. Mūs vada piederības sajūta savam novadam, bet mūsu pārliecības pamatā ir pieredze un zināšanas, spēja ieklausīties un sadarboties.
Atbalstot mūs, Jūs atbalstīsiet gudru un godīgu pārvaldību, praktisku un mūsdienīgu saimniekošanu, atbildību un patriotismu.

Pamatvērtība – cilvēks un ģimene

Mūsu mērķis ir sekmēt tādu novada attīstību, kas nodrošinātu cilvēkiem kvalitatīvu dzīves telpu - sakoptu vidi, drošību, sabiedriskā transporta pieejamību un brīvā laika pavadīšanas iespējas, lai radītu iespējas dzīvot atbilstoši savām vajadzībām un interesēm, mērķtiecīgi pielietojot savas zināšanas un spējas.
Esam pārliecināti, ka ģimene ir stipras sabiedrības pamats, tādēļ mūsu vēlme ir laimīga, veselīga un pārtikusi ģimene. Mūsu novadu redzam kā vienu no pievilcīgākajām dzīvesvietām Latvijā, kur veidot ģimeni, audzināt bērnus un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi visām paaudzēm.

Izglītība

Apzinoties, ka izglītības nodrošināšana ir viena no prioritārajām pašvaldības funkcijām, nodrošināsim atbilstošu finansējumu izglītības iestāžu darbībai un interešu izglītības daudzveidībai. Atbalstīsim un nodrošināsim tiesības katram bērnam iegūt pirmskolas izglītību un pamatizglītību pašvaldības vai privātajā izglītības iestādē.
Veicināsim izglītības pakalpojumu kvalitātes uzlabojumus ar mērķi sniegt bērniem ne tikai zināšanas, bet arī pozitīvu emocionālo pieredzi izglītības procesā.

Kultūrvide

Kultūra cieši saistās ar kvalitatīvu dzīves vidi, veicinot kultūras norišu un kultūrvērtību pieejamību novadā ikvienam novada iedzīvotājam, neatkarīgi no dzīvesvietas un materiālā stāvokļa.
Atbalstot vispārcilvēcisko un garīgo vērtību saglabāšanu, tiks attīstīti publisko bibliotēku sniegtie pakalpojumi, iespēju robežās nodrošināts finansiāls atbalsts mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem un sporta aktivitātēm.



Sociālā drošība

Mūsu nostāja ir, lai katrs darbaspējīgais ir atbildīgs sabiedrības priekšā, savukārt sabiedrība ir atbildīga par tiem, kas paši nespēj sevi pietiekami nodrošināt.
Par sociālās drošības prioritāti uzskatam palīdzības sniegšanu krīzē nonākušiem cilvēkiem un nodrošināsim atbalsta iespējas sociāli neaizsargātajām ģimenēm. Izvērtēsim un nepieciešamības gadījumā paplašināsim pašvaldības Sociālā dienesta sniegto pakalpojumu kvalitāti un piedāvājumu.
Pašvaldības sociālo pabalstu piešķiršanas kārtība būs vienkārša, saprotama palīdzības prasītājiem un vērsta uz sadarbību, iesaistot prasītāju savas problēmas risināšanā, kā arī pārskatāma sociālās palīdzības organizētājiem un sociālā nodokļa maksātājiem.

Uzņēmējdarbība

Uzņēmējdarbības atbalstam centīsimies pēc iespējas vienkāršot un iespējami ātri risināt administratīvos procesus pašvaldības administrācijas kompetencē esošajās jomās.

Bērnu un jaunatnes lietas

Mūsu uzdevums ir nodrošināt veselīgu un drošu vidi bērnu un jauniešu aktivitātēm novadā, veidojot jaunus un modernus rotaļu laukumus, izbūvējot āra trenažieru laukumus lielākajos novada ciemos, atbalstot aktivitātes sporta un pašdarbības jomā, kā arī dažādos interešu pulciņos.

Sabiedriskā kārtība un drošība

Esam pārliecināti, ka Valsts policija ir galvenais sabiedrības drošības garants, bet pašvaldības policija - sabiedriskās kārtības nodrošinātāji ikdienā. Pilnveidosim videonovērošanas kameru tīklu novada teritorijā, lai preventīvi uzlabotu drošības situāciju un noziedzīgo nodarījumu atklāšanu. Veicināsim sadarbību ar novada iedzīvotājiem drošības situācijas uzlabošanai.

Infrastruktūras attīstība

Ar pieejamo autoceļu fonda finansējumu nodrošināsim pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu, bet ar pamatbudžeta finansējumu pakāpeniski turpināsim pašvaldības ielu asfaltēšanu un apgaismošanu, kā arī grants ceļu seguma uzlabošanu novada ciemos.
Turpināsim aktīvu darbību, lai panāktu gājēju un veloceliņu izbūvi vietās, kur pārvietojoties tiek radīts apdraudējums cilvēka veselībai un dzīvībai, tādējādi nodrošinot drošu kājāmgājēju un velosipēdistu kustību.
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības jomā galvenais uzdevums ir realizēt ūdenssaimniecības inženierkomunikāciju izbūvi vietās kur tas nepieciešams un iespējams.