Самоуправлений выборы 2021

Politiskā partija "Alternative"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Vadims Baraņņiks 1972 Politiskā partija Alternative
2. Olga Gogina-Miroļubova 1984 Politiskā partija Alternative
3. Nataļja Žerebcova 1985 SIA "Suertex"
4. Aleksejs Andrijenko 1992 SIA A2 Agency
Программа партии
"Alternative" Mārupes novadam - rīcība izaugsmei!

Mārupes novadam jākļūst par mūsdienīgu, zaļu un dzīvei ērtu pašvaldību Latvijā, kuras spēks ir kultūru dažādībā un vienlīdzībā, izaugsmes un attīstības iespējās katram iedzīvotājam.

Lai to panāktu "Alternative" ir sekojošas darbības prioritātes:

ATBALSTS ĢIMENĒM UN BĒRNIEM:
- Izveidot palīdzības programmu vienīgā mājokļa iegādei jaunām ģimenēm;
- Turpināt atbalstīt daudzbērnu ģimenes;
- Paaugstināt vienreizējo materiālo pabalstu jaundzimušā aprūpei līdz 500 eiro;
- Nodrošināt līdz 250 eiro līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumam;
- Nodrošināt katram bērnam līdz 400 eiro pabalstu privāto pirmsskolas un 150 eiro atbalstu privātai vispārizglītošanas izglītības iestādes apmeklēšanai;
- Ieviest pašvaldības pilnīgi apmaksāto ēdināšanu novada pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem;
- Panākt, lai katrā novada blīvi apdzīvotajā vietā būtu vismaz viens mūsdienīgi aprīkots pašvaldības bērnu laukums ar apgaismojumu un videonovērošanu;
- Veicināt mūsdienīgi aprīkotu doktorātu un ārstu privātprakšu izveidošanu.

INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA KATRĀ PAGALMĀ UN CIEMATĀ:
- Paātrināt daudzstāvu māju renovācijas un siltināšanas projektu īstenošanu (īpaši ciemos ar veco apbūvi), t.sk. piesaistot fondu līdzfinansējumu un nodrošinot pašvaldības atbalstu;
- Panākt, lai uz katru 1000 iedzīvotāju būtu vismaz viens apgaismots sporta laukums ar ielas trenažieriem un basketbola, mini-futbola vai hokeja laukumu;
- Renovēt Skultes stadionu;
- Atbalstīt modernā peldbaseina izbūvi Mārupē;
- Izveidot specializētos laukumus suņu trenēšanai un nodrošināt izkārnījumu atkritumu urnu uzstādīšanu un apsaimniekošanu visās novada blīvi apdzīvotajās vietās;
- Panākt centralizēti piegādāmā ūdens kvalitātes uzlabošanu;
- Atļaut decentralizēto un videi draudzīgo ūdensapgādēs un kanalizācijas risinājumu izmantošanu privātmājās;
- Nodrošināt papildus atkritumu šķirošanas laukumu izveidi Skultē un citās vietās, kur pastāv iedzīvotāju pieprasījums.

VIENLĪDZĪGA PIEEJA VISIEM NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM:
- Panākt esošo piešķiramo nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu izlīdzināšanu par labu iedzīvotājiem, nodrošinot sociāli mazaizsargātām personām lielāku atbalstu;
- Nodrošināt vides pielāgošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
- Nodrošināt esošu pakalpojumu pieejamību un to kvalitātes uzlabošanu maznodrošinātajām personām, senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti;
- Piedāvāt interešu un mūžizglītības iespējas visām iedzīvotāju grupām, jo īpaši, paplašinot bērnu sporta līdzfinansējumu un atbalstāmo sporta veidu izvēli.

TRANSPORTA UN SATIKSMES ATTĪSTĪBA
- Nodrošināt ērto piekļuvi pie novada administratīviem centriem un visu novadu ciemu regulāro savienošanu ar sabiedrisko transportu;
- Attīstīt novada ielu saimniecību, nodrošinot savlaicīgu cietā seguma atjaunošanu ielās un iekškvartālos (īpaši rajonos ar daudzstāvu apbūvi), drošu ietvju izbūvi, ielu apgaismošanu un satiksmes drošības uzlabošanu;
- Panākt satiksmes drošībai bīstamo vietu likvidēšanu novada robežpunktos;
- Nodrošināt sabiedriskā transporta izdevumu kompensāciju novada senioriem un maznodrošinātām personām;
- Pilnveidot esošo infrastruktūru alternatīviem transporta veidiem: riteņiem, skūteriem utt;
- Nodrošināt ērtas un mūsdienīgas nojumes visās novada sabiedriskā transporta pieturvietās.

PĀRVALDES KVALITĀTES UZLABOŠANA
- Nodrošināt domes, izpildinstitūciju un iestāžu darbības atklātību, pastāvīgu un nepārtrauktu atgriezenisku saikni ar visām iedzīvotāju grupām, izmantojot gan mūsdienu saziņas līdzekļus, gan regulāru tiešu komunikāciju;
- Nodrošināt novada iestāžu decentralizāciju, saglabājot pašvaldības pakalpojumu saņemšanu iedzīvotājiem ierastajās vietās;
- Kontrolēt pašvaldības komunālo pakalpojumu sniedzēju darbības efektivitāti, panākot sniedzamo pakalpojumu kvalitātes celšanu un izdevumu samazināšanu.

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANA
- Aktivizēt novada infrastruktūras attīstību publiskās un privātās partnerības programmas ietvaros;
- Izveidot granta programmu jauno uzņēmumu piesaistei un atbalstam, īpaši inovatīvas, “zaļas” produkcijas ražotājiem un IT-jomas uzņēmējiem;
- Ar nodokļu atvieglojumiem atbalstīt esošos novada uzņēmējus, kuri turpinās attīstību novada teritorijā vai veiks ieguldījumus tā infrastruktūrā.

SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA
- Pastāvīgi apjautāt un intervēt iedzīvotājus par visiem svarīgiem novada jautājumiem;
- Veicināt konsultātīvas padomes izveidošanas un stiprināt saikni ar NVO, un neformālām grupām.

Alternative Mārupes novadam - dzīvojot, attīstot, mīlot!