Самоуправлений выборы 2021

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Andris Puide 1976 Mārupes novada dome
2. Renārs Sūniņš 1982 VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions""
3. Kaspars Lācis 1968 SIA Sanistal
4. Oļegs Sorokins 1974 Latvijas Hokeja federācija
5. Elīna Puncule 1987 SIA SILJA INVEST Biznesa Vēstniecība
6. Normunds Kreišmanis 1977 SIA Autofavorīts
7. Uģis Sproģis 1955 SIA "ARMT"
8. Renārs Gulbis 1983 SIA Latvijas īpašumu vērtēšanas birojs
9. Oskars Vaskis 1980 ACB Tenisa Klubs
10. Ģirts Beķeris 1979 SIA ROCK CARS
11. Lāsma Tole 1985 Uzņēmēja
12. Rēzija Kalniņa 1970 VSIA Dailes teātris
13. Māris Vilcāns 1967 SIA IB Serviss
14. Elīna Dombrovska 1987 VAS "Latvijas Pasts"
15. Anete Sinkeviča 1996 Mārupes novada Skultes sākumskola
16. Uldis Lauciņš 1978 Biedrība "Rīgas iela 9"
17. Andris Lācis 1981 Lauku atbalsta dienests
18. Juris Šķēls 1976 A/S "Latvijas Finieris"
19. Raivis Bresis 1985 SIA "SMITE"
20. Andris Brizgo 1970 SIA "KDW Werke Baltics"
21. Ivars Punculis 1965 A/S "Mārupes komunālie pakalpojumi"
22. Ali Jansons 1976 SIA VĀĢI
Программа партии
Nacionālā apvienība ir vērtībās balstīta organizācija. Mūsu saknes aug dziļi Latvijas zemē, esam novadnieki vairākās paaudzēs un priecājamies par katru jauno ģimeni, kura izvēlas šo novadu par mājām! Mūsu komanda ir spēcīga un apņēmības pilna, jo apvieno jaunības degsmi un pieredzi pašvaldības un privātajā sektorā.

IEDZĪVOTĀJIEM

• Nodrošināsim Mārupes un Babītes apvienošanas procesu, veicinot vienmērīgu attīstību jaunajā novadā.
• Attīstīsim un plānosim pagastu centrus, kas harmoniski iekļaujas vienotā novadā.
• Novadu vadīsim ar saimnieka tvērienu un gādību – nodrošinot caurspīdīgu lēmumu pieņemšanu.
• Ieviesīsim abpusēju informācijas apriti: pašvaldība - iedzīvotājs, nodrošinot izpildvaras regulāru atskaišu sniegšanu un iedzīvotāju priekšlikumu uzklausīšanu.
• Katram, kas ar ģimeni deklarējies un dzīvo novadā, piešķirsim NĪN atlaidi līdz 90%.
• Veidosim iedzīvotāju saikni ar novadu un nacionālo identitāti, lai ikviens izjustu piederību un apzinātos sevi kā saimnieku.
• Uzstādīsim monumentālo Latvijas valsts karogu katrā pagastā un lielākajos novada ciemos.
• Atbalstīsim seniorus un senioru organizācijas, to aktivitātes un vajadzības.
• Rosināsim pašvaldības un iedzīvotāju diskusiju par sociālo aprūpes centru nepieciešamību.
• Nodrošināsim sociālo dzīvokļu un/vai māju pieejamību.

IZGLĪTĪBA

• Motivēts skolotājs - izglītots skolēns!
• Radīsim pedagogiem aizvien labākus darba apstākļus un motivācijas sistēmu, lai audzēkņi saņemtu vislielākās rūpes no skolotājiem.
• Sakārtosim rindas un reģistrēšanās noteikumus pirmsskolas un visās vispārizglītojošajās izglītības iestādēs, priekšroku dodot novada iedzīvotājiem.
• Rosināsim brīvpusdienas visiem bērnu dārzu un skolu audzēkņiem, kuru ģimene deklarējusies un dzīvo Mārupes novadā.
• Līdzsvarosim izglītībai novirzītā finansējuma apmēru, laicīgi plānojot izglītības iestāžu noslodzi un jaunu telpu nepieciešamību.
• Atbalstīsim daudzveidīgu interešu izglītības pieejamību novada iedzīvotājiem dažādās vecuma grupās.

UZŅĒMĒJI UN KOMERCDARBĪBA

• Sadarbosimies ar novada uzņēmējiem, veidojot jēgpilnu dialogu un leposimies ar uzņēmēju paveikto un veicināsim to izaugsmi.
• Rūpēsimies par investīciju ieplūšanu novadā, atbalstot infrastruktūras un komunikāciju izbūvi, tādējādi uzlabojot uzņēmējdarbības vidi un radot jaunas darbavietas.

KULTŪRA

• Veidosim daudzveidīgu kultūrvidi, kas uzplauks nākamajās paaudzēs.
• Sniegsim iedzīvotājiem iespēju apzināt un realizēt intelektuālo potenciālu.
• Attīstīsim novadu kā piederības vietu, kur rodas jauna, integrāla sabiedrība.
• Plānosim estrādes, kultūras nama un koncertzāles būvniecību, rodot vietu kvalitatīvam kultūras piedāvājumam, sagaidīsim viesus no galvaspilsētas un attālākiem Latvijas novadiem.
• Veicināsim sadarbību ar kultūras nozares pārstāvjiem, atbalstot novadam nozīmīgas iniciatīvas.

VESELĪBA UN AKTĪVĀ ATPŪTA

• Attīstīsim sadarbību ar Nacionālo veselības dienestu, lai nodrošinātu ģimenes ārstu pieejamību katram iedzīvotājam, piesaistot valsts apmaksātas ģimenes ārstu vietas.
• Veicināsim mūsdienīgu medicīnas pakalpojumu pieejamību visos pagastos un lielākajos ciemos.
• Sadarbosimies ar mežu īpašniekiem, lai veidotu sporta un aktīvās atpūtas pieejamību visos gadalaikos.
• Atbalstīsim dabas parku, pastaigu un skriešanas taku, kā arī suņu pastaigu un/vai treniņu laukumu izveidi.

SPORTS

• Veicināsim sportisko garu visām paaudzēm apzinoties, ka amatieru sporta talanti var kļūt par profesionāliem sportistiem, novada patriotiem.
• Dažādosim ārpusskolas pulciņu pieejamību prioritāri novada iedzīvotājiem.
• Veicināsim peldbaseina un SPA kompleksa būvniecību, piesaistot privāto investoru vai realizējot privātās – publiskās partnerības projektu.
• Veidosim drošu veloceliņu infrastruktūru.

DROŠĪBA

• Nodrošināsim Pašvaldības policijas darbību visā novadā.
• Sadarbojoties ar Iekšlietu ministriju, gādāsim par Valsts policijas klātbūtni un pieejamību.
• Veicināsim Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta funkciju izpildes nodrošināšanu novadā.
• Integrēsim topošajā Mārupes novada mobilajā lietotnē drošības vietni, veicinot vieglu un ērtu saziņu ar novada drošības un glābšanas struktūrām.
• Nekavējoties atrisināsim satiksmei bīstamo krustojumu problēmas.
• Pilnveidosim un paplašināsim videonovērošanas sistēmu novada iedzīvotāju drošībai.
• Veicināsim sadarbību ar Zemessardzi un pašvaldības iesaisti Civilās aizsardzības plāna atjaunināšanā un nodrošināšanā.