Самоуправлений выборы 2021

Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība", "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Agris Lungevičs 1984 Madonas novada pašvaldība
2. Gunārs Ikaunieks 1971 Sporta un atpūtas bāze “Smeceres sils”
3. Valda Kļaviņa 1964 Madonas novada pašvaldība, Tautas nams "Kalnagravas" un Amatu skola
4. Māris Olte 1968 Aktīvā tūrisma centrs "Ērgļu stacija", SIA
5. Guntis Klikučs 1974 ZS "Vilces"
6. Uģis Fjodorovs 1966 Cesvaines novada pašvaldība
7. Gatis Teilis 1994 Latvijas valsts mežu Kalsnavas arborētums
8. Vents Ikaunieks 1988 MNP SIA "Madonas slimnīca"
9. Dace Raubiška 1975 Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Kastanītis"
10. Aleksandrs Šrubs 1982 Madonas novada Barkavas pagasta pārvalde
11. Guntis Ķeveris 1976 Madonas novada pašvaldība
12. Rūdolfs Preiss 1989 Madonas slimnīca
13. Ilvija Kecko 1987 Cesvaines novada pašvaldība
14. Tatjana Kriškāne 1972 Ļaudonas pansionāts
15. Santa Šķēle 1972 Madonas pilsētas vidusskola
16. Jānis Mārciņš 1944 Pensionārs
17. Igors Šapovals 1981 SIA "Madonas nami"
18. Sarmīte Pabērza 1960 Madonas novada bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centrs “Ozoli”
19. Jānis Lūsis 1981 Dzelzavas pagasta J.Lūša zemnieku saimniecība "Ozolkalns"
20. Aldis Ošs 1972 Pašnodarbinātais
21. Rihards Saulītis 1953 Madonas novada pašvaldība
22. Aigars Šķēls 1971 Madonas novada pašvaldība: Barkavas un Ošupes pagasta pārvalde
Программа партии
Mūsu mērķis ir jaunizveidotā Madonas novada līdzsvarota attīstība pēc administratīvi teritoriālās reformas, iekļaujot Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un katra pagasta iespējas un pieejamos resursus. Stiprs Madonas novads – stiprai Latvijai.

Mūsu prioritāte ir katrs novada iedzīvotājs.

Uzņēmējdarbība un infrastruktūra

- Īstenot līdzsvarotu attīstību visā novadā – turpināt veidot apstākļus jaunu darba vietu radīšanai.
- Organizēt jaunu biznesa ideju radīšanu un industriālo teritoriju izveidi.
- Turpināt veidot un attīstīt sistēmu nekustamā īpašuma nodokļa un nomas atlaidēm uzņēmējiem un zemniekiem.
- Pašvaldības iepirkumos piemērot zaļā iepirkuma principus, tādā veidā atbalstot vietējos uzņēmumus
- Rūpēties par pašvaldības autoceļiem un ielu segumu – realizēt lauku ceļu rekonstrukcijas programmu, apdzīvotās vietās sakārtot un apstrādāt ielu grants seguma virsmu. Turpināt ierīkot un atjaunot energoefektīvu ielu apgaismojumu Madonā, Cesvainē, Lubānā, Ērgļos un novada pagastu centros.
- Aktīvi iesaistīties valsts autoceļu atjaunošanas programmā.
- Nodrošināt ceļu tīrīšanu ziemā līdz katrai apdzīvotai mājai visā novada teritorijā.
- Izstrādāt mājokļu politikas programmu, līdzfinansēt daudzdzīvokļu māju un iekšpagalmu labiekārtošanu.
- Turpināt atjaunot rotaļu laukumus pie bērnudārziem, veidot papildu laukumus, aktīvās atpūtas vietas ģimenēm visā novada teritorijā.

Izglītība un jaunatne

- Turpināt modernizēt visu izglītības iestāžu materiāltehnisko bāzi.
- Rūpēties par bērnu nokļūšanu vispārējās un interešu izglītības iestādēs.
- Atbalstīt jauniešu un mulifunkcionālos centrus, stiprināt mūžizglītības iespējas.
- Rūpēties par iespēju iegūt augstāko izglītību Madonā un arodizglītību Barkavā.

Veselība

- Saglabāt esošo medicīnas pakalpojumu klāstu Madonas slimnīcā, stiprināt jaunu nozaru attīstību: rehabilitāciju – fizioterapiju u. c.
- Attīstīt Madonas slimnīcu kā valsts mēroga traumatoloģijas un ortopēdijas centru.
- Rūpēties par ģimenes ārstu pieejamību visā novada teritorijā.

Sociālā joma

- Nodrošināt bezmaksas bērnudārzus visā novada teritorijā un bezmaksas ēdināšanu visās vispārizglītojošajās skolās.
- Nodrošināt jaundzimušā pabalstu 300 eiro par pirmo bērnu, 400 eiro par otro, 500 eiro par trešo utt.
- Veicināt jaunu speciālistu piesaisti novadam medicīnā, izglītībā un citās nozarēs, nodrošinot dienesta dzīvokļus, mācību maksu vai stipendiju, rezidentūras un prakses iespējas.
- Ieviest jaunus sociālos pakalpojumus, tostarp izveidot bērnu ar īpašām vajadzībām dienas atbalsta centru novadā.
- Stiprināt sadarbību ar nevalstisko sektoru un biedrībām, deleģējot tām pašvaldības funkciju izpildi.
- Nodrošināt kvalitatīvu novada pansionātu darbību.
- Īstenot sabiedriskā transporta braukšanas maksas atlaidi senioriem.

Sports

- Nodrošināt aktivitāti visā novada teritorijā, attīstot infrastruktūru un organizējot dažāda mēroga sacensības.
- Atbalstīt bērnu un jauniešu sportu visā novada teritorijā, stiprināt Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skolu.
- Atbalstīt novada sporta klubus, organizācijas, augsta līmeņa sportistus.
- Turpināt attīstīt sporta un atpūtas bāzi „Smeceres sils” un Madonas novadu kā ziemas sporta veidu centru Latvijā un starptautiskā mērogā.
- Rūpēties par tautas sporta attīstību.

Kultūra un tūrisms

- Nodrošināt dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktību, labvēlīgu vidi amatiermākslas kolektīvu darbībai un jaunradei.
- Nodrošināt vietējo kultūrvietu – kultūras namu un bibliotēku – darbību, atbalstīt iniciatīvu izdot vietējos informatīvos izdevumus.
- Veicināt Madonas novada atpazīstamību Latvijā un ārpus tās, veidojot kopīgu, daudzveidīgu tūrisma piedāvājumu (Cesvaines pils, Lubāna mitrājs, Braku un Meņģeļu muzeji u. c.), popularizējot vietējo identitāti un piedāvājot pilnu pakalpojumu klāstu.
- Atbalstīt valsts un starptautiska mēroga kultūras pasākumu organizēšanu.

Drošība un vide

- Izveidot Madonas novada pašvaldības policiju.
- Pilnveidot Madonas dzīvnieku patversmes darbību, rūpēties par bezsaimnieku dzīvniekiem.
- Aktīvi iekļauties jaunākajās tendencēs tīras un zaļas vides radīšanā.
- Veidot labiekārtotas zaļās atpūtas un rekreācijas zonas – parkus, atpūtas vietas, peldvietas.
- Veicināt graustu sakārtošanu vai nojaukšanu.


Novada pārvalde

- Nodrošināt kvalitatīvu un efektīvu pašvaldības pārvaldi novada pilsētās un pagastos.
- Saglabāt un attīstīt novadu veidojošo teritoriju patstāvību apvienotā novada ietvaros, stiprināt klientu apkalpošanas centru darbību.
- Saglabāt nepieciešamo speciālistu darba vietas un iedzīvotājiem svarīgos pašvaldības pakalpojumus visā novada teritorijā.