Самоуправлений выборы 2021

Zaļo un Zemnieku savienība

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Edgars Mekšs 1975 Ludzas novada pašvaldība
2. Ināra Silicka 1961 Kārsavas novada pašvaldība
3. Oļegs Agafonovs 1954 Zilupes novada pašvaldība
4. Juris Atstupens 1958 SIA "Ludzas medicīnas centrs"
5. Valdis Maslovskis 1974 Ludzas novada pašvaldība
6. Renāte Mikaskina 1986 Ciblas novada pašvaldība
7. Andrejs Krišāns 1957 Kārsavas novada dome
8. Vitālijs Vaļdens 1977 Zilupes novada pašvaldība
9. Olita Baklāne 1968 Ludzas novada Pildas Tautas nams
10. Arturs Isakovičs 1968 Ludzas novada pašvaldība
11. Andris Ļubka 1963 Kārsavas novada dome
12. Sarmīte Leščinska 1962 Ciblas vidusskola
13. Sergejs Fenčenko 1968 Zilupes vidusskola
14. Māris Cibuļskis 1968 Ludzas novada sporta skola
15. Oskars Petinens 1969 Kārsavas novada dome
16. Raimonds Čakšs 1985 Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
17. Inta Rancāne 1964 Nodarbinātības valsts aģentūra Ludzas filiāle
18. Andris Valeinis 1980 Ludzas novada Briģu pagasta pārvalde
Программа партии
Jaunizveidojamais Ludzas novads ir unikāls, jo tas apvieno 3 pilsētas: Ludzu, Kārsavu, Zilupi, un plašu lauku teritoriju. ZZS iestājas par līdzsvarotu VISA Ludzas novada attīstību, ar mērķi veicināt uzņēmējdarbību, darbavietu veidošanos, infrastruktūras sakārtošanu, kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanu, īpašu atbalstu sniedzot ģimenēm ar bērniem un veicinot iedzīvotāju atgriešanos novadā. Mēs kļūsim par sava novada īstiem saimniekiem, kas strādā paši, gādā par saviem līdzcilvēkiem un atbild par saviem darbiem un lēmumiem.
Savus solījumus esam pildījuši. Apvienojot mūsu pieredzi pašvaldību pārvaldības darbā, turpināsim iesāktos un uzsāksim jaunus darbus, lai kopīgi veidotu sakārtotu, attīstītu un drošu vidi!

PĀRVALDĪBA

Saimnieciski un racionāli izlietosim pašvaldības budžeta līdzekļus un resursus pašvaldības funkciju realizēšanai;
Nodrošināsim modernu un efektīvu publisko pārvaldi;
Uzturēsim dialogu ar iedzīvotājiem, lai ikviens novada iedzīvotājs varētu aktīvi iesaistīties lēmumu pieņemšanā;
Nodrošināsim kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem tuvāk dzīvesvietai.

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Veicināsim investīciju piesaisti, sakārtojot pašvaldības infrastruktūras objektus un attīstot industriālās ražošanas teritorijas;
Veicināsim jaunu darbavietu izveidi, nodrošinot labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi;
Atbalstīsim vietējos uzņēmējus, zemniekus, lauksaimniekus un mājražotājus;
Pārtikas produktu iepirkumos piemērosim zaļā iepirkuma prasības;
Līdzfinansēsim un atbalstīsim biznesa ideju projektus uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai.

INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA

Ieviesīsim skaidru novada ceļu un ielu sakārtošanas plānu, ar mērķi ilgtermiņā izbūvēt melno segumu pilsētu, ciematu ielās un sakārtot lauku grants ceļus;
Piesaistīsim ES līdzekļus pašvaldības infrastruktūras objektu sakārtošanai saskaņā ar Investīciju plānu: Lielā Ezerkrasta promenādes izbūve; Ludzas pilskalna, parka labiekārtošana un estrādes pārbūve; Tilta pār Garbaru upi pārbūve; Velojoslas gar Vienības ielu Kārsavā izbūve; Kapličas ēkas atjaunošana Ludzā un izbūve Malnavas kapsētā; Draudzības kurgāna teritorijas labiekārtošana;
Turpināsim ūdenssaimniecības objektu sakārtošanu pagastos;
Līdzfinansēsim daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumus, iekšpagalmu un piebraucamo ceļu labiekārtošanu.

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA UN VESELĪBAS APRŪPE

Pilnveidosim esošo sociālo pabalstu sistēmu, nodrošinot līdzsvarotu un godīgu sociālo palīdzību;
Palielināsim sociālās palīdzības apjomu veselības aprūpei pensionāriem un invalīdiem, apmaksājot medikamentu iegādi un veselības aprūpes pakalpojumus;
Nodrošināsim primārās veselības pakalpojumus, saglabājot feldšeru veselības punktus pagastos;
Atbalstīsim jaunās ģimenes, paaugstinot bērna piedzimšanas pabalstus un piešķirot dzīvokļus, aizbildņu un audžuģimenes, represētās personas un vientuļos pensionārus;
Ieviesīsim daudzbērnu ģimeņu atbalsta programmu;
Veicināsim nepieciešamo ārstu-speciālistu piesaistīšanu.

IZGLĪTĪBA, KULTŪRA, SPORTS

Nodrošināsim līdzsvarotu izglītības un kultūras procesu attīstību un pieejamību visā novadā;
Attīstīsim, modernizēsim pašvaldības kultūras telpu – muzejus, bibliotēkas un kultūras vietas;
Veicināsim profesionālās izglītības attīstību;
Sakārtosim izglītības iestāžu infrastruktūru un uzlabosim materiāltehnisko bāzi – veiksim energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus Ludzas PII “Pasaciņa”, PII “Namiņš” un Zilupes vidusskolā;
Turpināsim piešķirt stipendijas vidusskolēniem;
Turpināsim nodrošināt bezmaksas bērnu ēdināšanu pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs;
Sakārtosim sporta infrastruktūras objektus novadā, veiksim sporta stadiona „Vārpa” un manēžas pārbūvi, sporta halles izbūvi Kārsavā;
Atbalstīsim jauniešu nodarbinātību vasaras laikā;
Finansiāli atbalstīsim sporta klubu un NVO darbību, jauniešu iniciatīvas, talantīgus cilvēkus, pašdarbības kolektīvus un sportistus;
Nodrošināsim kultūrmantojuma saglabāšanu;
Atbalstīsim tradicionālās reliģiskās konfesijas.

VIDE UN TŪRISMS

Veidosim tūrismam pievilcīgu vidi, jaunus tūrisma un atpūtas objektus, maršrutus, Ciblas pagasta Eversmuižas kultūras un dabas taku un pastaigu taku gar Šņitkas upi;
Pavairosim zivju resursus publiskajās ūdenstilpnēs,
Pastiprināsim vides aizsardzības pasākumus;
Izveidosim dzīvnieku pastaigu laukumus un kapsētas.

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA

Nodrošināsim efektīvu pašvaldības policijas darbu un drošu vidi novada iedzīvotājiem, sekmējot inovatīvu tehnoloģiju izmantošanu drošības un kārtības nodrošināšanai.

VEIDOSIM MŪSU NOVADU KOPĀ!