Самоуправлений выборы 2021

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Jevgenija Kušča 1962 Ludzas novada dome
2. Olga Petrova 1979 Ludzas novada dome
3. Modris Karpovs 1971 Kārsavas pašvaldības dome
4. Igors Lapšovs 1970 Lapšovs Igors - Ģimenes ārsta, internista un manuālās medicīnas metodes prakse
5. Niks Murašovs 1992 Zilupes novada pašvaldība
6. Sniedze Irbe 1990 Ludzas novada pašvaldība
7. Juris Poikāns 1949 Kārsavas novada pašvaldība
8. Vairis Poikāns 1974 Zemnieku saimniecība "Liepas"
9. Jānis Romancāns 1973 Ludzas novada pašvaldība
10. Elēna Tašlikova 1975 Ludzas Medicīnas centrs
11. Nikolajs Murašovs 1972 Bezdarbnieks
12. Mihails Oļipovs 1971 Kārsavas novada pašvaldība
13. Tatjana Sošņikova 1966 Ludzas novada sociālā dienesta DSCP
14. Artemijs Dobrovoļskis 1947 Pensionārs
15. Dainis Trukāns 1972 Bezdarbnieks
16. Edgars Žuks 1993 EZ1 SIA
17. Edgars Zaezerskis 1993 SIA DENTAL PLUS
18. Aleksandrs Jakimovs 1961 Daugavpils Universitāte, Humanitārā fakultāte, Literatūrzinātne
Программа партии
"SASKAŅA" SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ PARTIJA iestājas par budžeta līdzekļu vienmērīgu sadali un visa novada attīstību

Sociālais atbalsts
- saglabāt un turpināt sniegt sociālo palīdzību trūcīgām un maznodrošinātām personām, daudzbērnu ģimenēm, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pensionāriem un citām sociāli maz aizsargātām cilvēku grupām;
- palielināt atbalstu ģimenēm ar bērniem, paaugstinot bērna piedzimšanas pabalstu;
- pilnveidot sociālo palīdzību un pakalpojumu kvalitāti;

Izglītība
- turpināt apbalvot olimpiāžu un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursu uzvarētājus, piešķirt stipendijas;
- turpināt piešķirt brīvpusdienas skolu un bērnudārzu audzēkņiem, ārkārtas situācijā visiem skolēniem nodrošināt brīvpusdienas;
- nodrošināt bērnudārzu pakalpojumu pieejamību visu gadu;
- nodrošināt bezmaksas mācību nodarbības Ludzas pilsētas baseinā visa novada bērniem;

Medicīna
- atbalstīt SIA ''Kārsavas slimnīca'' un SIA ''Ludzas medicīnas centrs''
- uzturēt FVP un ambulances, sadarboties ar ģimenes ārstiem;
- nodrošināt veselības aprūpes pieejamību novada iedzīvotājiem visā tā teritorijā;
- veicināt nepieciešamo jauno ārstu piesaistīšanu;

Kultūra
- saglabāt kultūras iestādes novadā, radīt iespējas to tālākai attīstībai;
- atbalstīt nacionālās tradīcijas, mazākumtautību tradīcijas un kultūras daudzveidības attīstību;
- atbalstīt tradicionālo konfesiju dievnamus un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
- sniegt atbalstu novada kultūras, mākslas un jaunatnes darbības attīstībā, pasākumu organizēšanā un realizēšanā;
- aktīvāk atbalstīt pašu jauniešu izstrādātos kultūras un atpūtas pasākumus, iesaistīt jauniešus novada pasākumu organizēšanā;
-turpināt piešķirt naudas balvas par izciliem sasniegumiem kultūrā;


Ekoloģija un vides aizsardzība
- aizsargāt apkārtējo vidi un tās tīrību;
- veltīt pienācīgu uzmanību atkritumu apsaimniekošanai novada teritorijā;
- turpināt pilnveidot sabiedriskās atpūtas vietas atbilstoši iedzīvotāju interesēm un ierīkot jaunas apskates vietas tūristiem;
- pilsētās ierīkot suņu pastaigu laukumus;


Sports
- atbalstīt dažāda veida un sezonu sporta aktivitātes novadā;
- pilnveidot visa novada sporta attīstības stratēģiju atbilstoši iedzīvotāju interesēm;
- piedalīties un atbalstīt bērnu vasaras nometņu organizēšanu;
- turpināt piešķirt naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā;

Domes un novadnieku attiecības
- pievienot pašvaldības pakalpojumu pieejamību Latvija.lv;
- aktīvi iesaistīt pašvaldības policiju sabiedriskās kārtības nodrošināšanā novadā (novada apgaismojuma un videonovērošanas attīstība - drošs novads);
- turpināt aktīvi izstrādāt projektus un piesaistīt finanšu līdzekļus novada tālākai attīstībai;
-vienmērīga novada attīstība pēc reformas;

Novada saimniecība
- turpināt iesākto darbu, īstenojot ceļu, tiltu un ielu remontus pilsētas un novada nomalēs;
- veicināt lauku ceļu un tiltu uzlabošanu, sekot un kontrolēt, lai tie savlaicīgi tiktu greiderēti, tīrīti un laboti;
- turpināt ietvju un trotuāru uzlabošanu, lai vecāki ar bērnu ratiņiem, gan cilvēki ar kustību traucējumiem varētu pa tiem brīvi pārvietoties;
- veicināt daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas biedrību izveidošanu, palīdzēt ES finansējuma piesaisti māju siltuma ekonomijas pasākumu realizēšanā;
-turpināt līdzfinansēt māju pagalmu sakārtošanu un māju siltināšanu;
- turpināt uzturēt kārtībā kultūrvēsturiskās un piemiņas vietas, aizsargājamos kultūras pieminekļus, dabas pieminekļus;
- uzturēt novada teritorijā jau esošos bērnu rotaļlaukumus ekspluatācijas kārtībā un pagalmos ierīkot jaunus rotaļu laukumus, ievērojot iedzīvotāju vēlmes;
- infrastrukūras pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
- patērētāju nodrošināšana ar kvalitatīviem dzeramā ūdens apgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

Uzņēmējdarbība
- atbalstīt uzņēmēju un zemnieku projektus, kas tendēti uz jaunu darba vietu veidošanu, piesaistot valsts, ES strukturālos fondus un ārzemju partnerus;
- veicināt uzņēmējdarbības grantu programmu pieejamību;
- veicināt jaunu speciālistu un vietējo augsti kvalificēto jauniešu piesaisti;
- attīstīt investīciju projektus Ludzas novadā;
- atbalstīt uzņēmējus ar nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem;
- attīstīt pašvaldības sadarbību ar sociāliem uzņēmumiem, izstrādājot pašvaldbības normatīvos aktus, tādējādi veicinot uzņēmējdarbības un sociālo problēmu risināšanu;

Ideja par saskaņu nav tikai mūsu partijas nosaukumā; mūsuprāt, tas ir modelis, kā kopā veiksmīgi var strādāt visdažādākie cilvēki.