Самоуправлений выборы 2021

Latvijas Sociālistiskā partija

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Voldemārs Dibaņins 1954 SIA "Rēzeknes namsaimnieks"
2. Andrejs Ivanovs 1959 Kāravas novada dome
3. Dmitrijs Šladts 1982 PS ''Jūrkalni''
4. Vasilijs Larins 1983 Nav
5. Zinaīda Buliga 1953 Ludzas 2.vidusskola
6. Sergejs Bogdanovs 1949 Nav
7. Oksana Griņova 1975 SIA''Ludzas autoosta''
8. Lilija Šeršņova 1955 Pensionāre
9. Aivars Lelis 1965 Nav
10. Mihails Martinovs 1977 Nav
11. Sandra Stafecka 1989 SIA ''Grand Latgale''
12. Kirils Bogdanovs 1993 SIA''KVĒLE''
13. Arina Berjoza 1992 Pašnodarbināta persona
14. Sergejs Lazovskis 1976 Ludzas 2.vidusskola
15. Dainis Narnickis 1984 IK''DANOX''
16. Oļegs Obuhovs 1983 SIA''Komercfirma Kvarcs''
17. Arnis Pudans 1976 SIA Latifiks
18. Oļegs Baikovs 1968 "JAVIS"
Программа партии
Latvijas Sociālistiskās partijas
Priekšvēlēšanu programma
Latvijas Sociālistiskā partija( LSP) iestājas par to, lai starp cilvēkiem valdītu saticība un uzticība, lai visiem tiktu nodrošināti cilvēka cienīgi dzīves apstākļi, nepieļaujot izņēmumus. Savukārt noteicējs sabiedrībā būtu darbs un darba cilvēks, nevis kapitāls. Balstoties uz šādu vispārēju nostāju un pārzinot reālo situāciju skaidrs ir tas, ka cerēt uz valstī valdošās kliķes atbalstu reformas realizācijā ir bezjēdzīgi.
Tieši tāpēc, ka iedzīvotāji uz vietām ir tie, kas visvairāk cieš no jebkuras reformas uzskatam, ka pašvaldībai ir jāuzņemas atbildība par vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu visiem novada iedzīvotājiem, neatkarīgi no viņu dzīves vietas, tautības, valodas, reliģiskās piederības......
Šai sakarā:
-Panāksim atklātību domes darbā- veicinot iedzīvotāju līdzdalību un iesaisti novada politikas veidošanā.
-Padarīsim efektīvu un caurskatāmu domes uzņēmumu darbību, precīzi nosakot katra uzņēmuma vadītāja personīgo atbildību par darba rezultātiem.
-Nodrošināsim vienlīdzīgu un taisnīgu pašvaldības finansiālo resursu sadali starp novada pilsētām un pagastiem.
-Atbalstīsim ikvienam iespēju griezties pašvaldībā un tai pakļautās iestādēs dzimtajā valodā.
Tautsaimniecība
-Uzskatām, ka prioritāra loma ir uzņēmējdarbības attīstībā - jaunu darbavietu radīšanā.
-Atbalstīsim topošos un esošos uzņēmējus konsultējot, sniedzot juridisko un citu nepieciešamo palīdzību ES fondu apguvē un LSEZ iespēju izmantošanā.
-Turpināsim kontaktus ar Baltkrievijas un Krievijas pašvaldībām, realizējot pārrobežu sadarbības projektus.
-Radīsim priekšnoteikumus jaunu ražošanas uzņēmumu ienākšanai Ludzas novadā.
-Līdzfinansēsim uzņēmumu attīstības vai ražošanas paplašināšanas projektus pēc publiskā un privātā partnerības principa.
-Veidosim pastāvīgu un konstruktīvu dialogu ar iedzīvotājiem satiksmes organizācijas ,sabiedriskās kārtības, ceļu infrastruktūras un citās jomās.
-Strādāsim pie ceļu, ielu, pagalmu un mājām pieguļošo teritoriju sakārtošanas.
-Līdzfinansēsim līdz 50% no māju komunikāciju nomaiņas un siltināšanas projektu izmaksām.
-Turpināsim visus iesāktos projektus, katrā no bijušo novadu teritorijām.
-Paredzēsim nodokļu atlaides visiem uzņēmējiem, kas uzsāk darbību vai palielina nodarbināto skaitu.
Sociālā politika:
-Veicināsim sociālo māju izveidi. Katram maznodrošinātajam un ģimenei ir jābūt garantētām tiesībām uz savu mājokli.
-Palīdzēsim iedzīvotājiem tiesību aizsardzībā. Bezmaksas juridiskās konsultācijas.
-Saglabāsim esošos pabalstus - palielinot, pilnveidojot un ieviešot jaunas atbalsta formas.
-Nepieļausim medicīnas iestāžu likvidāciju un pakalpojumu loka samazināšanu.
-Nodrošināsim feldšeru punktu darbību pagastos.
-Nodrošināsim bezmaksas pusdienas visiem PII bērniem un 1.-12.klašu skolēniem.
-Vienreizējs finansiāls atbalsts 500 eiro apmērā katram jaundzimušajam, kura vecāki deklarēti Ludzas novadā.
-Nepieļausim par parādiem izlikt no dzīvokļiem ģimenes ar bērniem, vientuļos pensionārus, invalīdus.
-Sniegsim atbalstu 2.pasaules, Afganistānas kara veterāniem, mazgadīgiem ieslodzītiem, Černobiļas avārijas seku likvidētājiem un represētajiem.
Izglītība, kultūra un sports:
-Pilnveidosim izglītības un kultūras iestāžu materiāli - tehnisko bāzi.
-Saglabāsim esošo izglītības iestāžu un PII tīklu primāri atbalstot obligāto izglītību.
-Nodrošināsim interešu, profesionālās ievirzes un pieaugušo izglītības pieejamību un attīstību.
-Atbalstīsim kultūras iestāžu, nacionālo biedrību un sabiedrisko organizāciju pasākumus.
- Organizēsim skolēnu nodarbināšanu un atpūtas nometnes vasaras brīvdienās.
-Sniegsim atbalstu jaunajiem talantiem izveidojot speciālo atbalsta fondu.
-Atbalstīsim pašu jauniešu izstrādātos kultūras un atpūtas projektus.
Sabiedriskā kārtība, saimniecība:
-Sadarbībā ar policiju nodrošināsim kārtību masu pasākumos un ikdienā, pievēršot īpašu uzmanību vēlām vakara stundām.
-Nekādu jaunu Gaismas dārzu vai Saules pulksteņu bez novada iedzīvotāju akcepta.
-Atbalstīsim novērošanas kameru uzstādīšanu vietās, kuras ieteiks iedzīvotāji.
-Rūpēsimies par komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un tarifu samazināšanu.
-Uzturēsim kārtībā novada kapsētu teritorijas un kritušo karavīru kapu, piemiņas vietas un Draudzības Kurgāna teritoriju.
Esam gatavi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par to izpildi. Būsim vienoti-vienotībā spēks !