Самоуправлений выборы 2021

Zaļo un Zemnieku savienība

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Kaspars Stikāns 1985 SIA RNS-D
2. Intis Svirskis 1963 Līvānu novada dome
3. Līga Bulmeistere 1983 Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība
4. Mareks Bogdāns 1987 Light Guide Optics International, SIA
5. Jānis Klaužs 1953 LĪVĀNI, Sociāli politiska novada attīstības biedrība
6. Aldis Usāns 1966 SIA 'Līvānu veterinārais serviss
7. Aiga Valtere 1990 SIA “Livenhofa”
8. Aigars Grugulis 1970 PĻAVIŅAS, Turku pagasta A.Gruguļa zemnieku saimniecība
9. Vivita Kokina 1984 Pašnodarbinātā
10. Kristiāns Golubevs 1998 KG77, IK
11. Jānis Grandāns 1956 ZAĻĀ BIRZS, Rudzātu pagasta zemnieku saimniecība
12. Uldis Brūvers 1966 BRŪVERI, Rudzātu pagasta zemnieku saimniecība
Программа партии
Turpināsim iesākto! Darīsim vēl labāk!

Zaļo un Zemnieku savienības komandu raksturo pieredze, jaunības degsme, lokālpatriotisms pret Līvānu novadu un cieņpilna attieksme pret latgaliskajām, tradicionālajām kultūras, reliģijas, dabas un ģimenes vērtībām.
Mūsu mērķis ir stiprs novads, kur katra iedzīvotāja intereses ir vienlīdz svarīgas, tādēļ esam gatavi sadarboties ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem, lauksaimniekiem un nevalstiskajām organizācijām, lai Līvānos ieviestu labas pārmaiņas. Līvānu novads – laba vieta dzīvošanai visām paaudzēm!

VESELĪBA UN SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA
• Paaugstināsim bērna piedzimšanas pabalstu par pirmo bērnu līdz 250 eiro par katru nākamo bērnu līdz 350 eiro
• Turpināsim attīstīt Līvānu slimnīcu kā modernu reģionālo medicīnas centru
• Izveidosim izbraukuma Mobilās palīdzības vienību pakalpojumu (frizieris, veļas mazgāšana, duša) laukos
• Piesaistīsim speciālistus jauno vecāku izglītošanai bērnu attīstošām nodarbībām
• Cilvēkiem ar invaliditāti reizi gadā piešķirsim pabalstu 30 eiro apmērā medikamentu iegādei
• Politiski represētām personām izmaksāsim pabalstu divas reizes gadā 30 eiro apmērā
• Sekmēsim veselīgu ēdināšanu pašvaldības iestāžu kopgaldos, izmantojot vietējo uzņēmēju saražoto produkciju

IZGLĪTĪBA UN SPORTS
• Nodrošināsim plašu bērnu interešu pulciņu klāstu, ieviešot pulciņu Zaļā skola
• Veicināsim patriotisma mācību, Jaunsargu kustību
• Stiprināsim sadarbību ar Latgales reģiona augstākajām izglītības iestādēm
• Cīnīsimies par novada skolu saglabāšanu
• Turpināsim attīstīt izglītības iestāžu materiāltehnisko bāzi, nodrošināsim ar planšetdatoriem
• Piesaistīsim gados jaunus mācībspēkus izglītības iestādēs
• Bezmaksas apmeklējumi Līvānu 1.vidusskolas sporta bāzē (peldbaseins, stadions, sporta zāle) senioriem, cilvēkiem ar invaliditāti un topošajām māmiņām

UZŅĒMĒJDARBĪBA UN INFRASTRUKTŪRA
• Strādāsim pie industriālās zonas tālākas attīstības, veicinot investoru ienākšanu novadā
• Atbalstīsim Mazo grantu programmas (līdz 5000 EUR vienam projektam) inovatīvu ideju īstenošanai un jaunu mazā biznesa uzņēmumu veidošanai, budžetā paredzot 60000 EUR gadā
• Turpināsim veicināt jauniešu atgriešanos, sadarbībā ar uzņēmējiem un augstākās izglītības iestādēm; atbalstīsim stipendijas studentiem, kuri studē Līvāniem nepieciešamajās nozarēs
• Sadarbosimies ar tūrisma pakalpojumu sniedzējiem nozares attīstībai
• Izstrādāsim ilgtspējīgu novada ceļu un ielu renovācijas programmu, katru gadu paredzēsim vismaz 2 asfaltētām ielām atjaunot virskārtu, 2 grants ceļiem atjaunot grants klātni
• Izvērtēsim komunālo pakalpojumu–apkures, ūdens un atkritumu-tarifu pamatotību un atbilstību sniegtā pakalpojuma kvalitātei novadā
• Atjaunosim tirgu Līvānos
• Izveidosim elektromobiļu uzlādes punktu Līvānu centrā
• Sakārtosim pašvaldības nekustamos īpašumus.Būsim paraugs iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Neizmantotajiem nekustamajiem īpašumiem piesaistīsim investorus

VIDES AIZSARDZĪBA UN ZAĻAIS DZĪVESVEIDS
• Uzlabosim Līvānu dzīvokļu un komunālās saimniecības pakalpojumu klāstu un kvalitāti
• Sakārtosim un attīstīsim modernu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu
• Turpināsim labiekārtot peldvietas
• Veicināsim zaļā dzīvesveida attīstību
• Cīnīsimies pret vides piesārņotājiem

DROŠĪBA UN SAKĀRTOTA VIDE NOVADĀ
• Organizēsim ielu remontdarbus tā, lai iedzīvotājiem gadiem nav jācieš no negatīvas ietekmes kā Ubaglīča iedzīvotājiem
• Turpināsim sakārtot un labiekārtot daudzdzīvokļu namu iekšpagalmus Līvānos un pagastos, veicināsim ēku siltināšanu
• Veidosim bērnu spēļu laukumus visā novadā, centrālo novada laukumu Līvānu pussalā
• Līvānu pilsētā, gar Rīgas ielu, izvietosim papildus soliņus iedzīvotāju atpūtai
• Sadarbībā ar Līvānu novada draudzēm, veiksim novada kapsētu sakopšanas un darbus, nodrošinot pieejamu ūdeni, atkritumu izvešanu, atbalstīsim krucifiksu atjaunošanu, Draudzes kapličas atjaunošanu
• Uzlabosim sabiedriskā transporta kursēšanas grafiku pilsētā, sakārtosim pieturas
• Apmaksāsim transportu 2x mēnesī no maija līdz septembrim uz Draudzes kapsētu Līvānos
• Īres namu būvniecība, paredzot īres tiesības jaunajām ģimenēm un speciālistiem
.
KULTŪRA UN IEDZĪVOTĀJU LĪDZDALĪBA
• Turpināsim atbalstīt pašdarbnieku kolektīvus un tradīciju saglabāšanu
• Veicināsim iedzīvotāju Konsultatīvo padomju darbību, lai novada dzīves plānošanā būtu iedzīvotāju līdzdalība
• Ieviesīsim telefona aplikāciju ziņošanai pašvaldībai par problēmām novadā
• Turpināsim organizēt lokāla mēroga kultūras pasākumus novada pagastos
• Līdzfinansēsim iedzīvotāju iniciatīvas kultūras pasākumu ideju realizēšanai

Izvēlies zaļo!