Самоуправлений выборы 2021

Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Valdis Labinskis 1957 Medicīnas centrs Saule SIA
2. Kārlis Bogdāns 1958 Pensionārs
3. Ilze Graudiņa 1985 SIA Līvānu kanceleja
4. Ivars Griķis 1981 SIA "Thermo Skylight Systems"
5. Ināra Ivanova 1962 Pašnodarbināta persona
6. Līga Klauža 1989 AS Repham Holding Veselības centru avienība
7. Arkādijs Skutels 1967 SIA "Krāce"
8. Maija Spūle 1953 Pensionāre
9. Oļegs Volkovs 1996 SIA Centrālā laboratorija
10. Arnis Zalāns 1964 AS Sadales tīkls
Программа партии
Mēs piedalāmies 2021. gada pašvaldību vēlēšanās, lai katram uzlabotu dzīves līmeni, nevis ieslīgtu labsajūtā un stagnācijā. Mēs nostiprināsim godīgu un caurspīdīgu pārvaldi. Mēs esam gatavi uzņemties atbildību un sadarboties ar visiem, kas atbalsta pozitīvas izmaiņas.

LRA rīcības vadmotīvi ir: cilvēks, ģimene un novads. Mēs nestāvam savrup, bet piedalāmies kopējā darbā un lepni citējam 6 mērķus no LRA pamatvērtību deklarācijas:

Rūpes un interese par katru Latvijas cilvēku.
Nav aizmirsto vai nomalēs dzīvojošo.

Stipras ģimenes kā sabiedrības pamats.
Valsts un sabiedrības atbalsts un pleca sajūta katrai ģimenei kā drošības un vērtību radītājai un sargātājai.

Plaukstoši un dzīvi novadi un pilsētas ar augošu saimniecisku ietekmi un politisku pašapziņu.
Latvija bez nomalēm.

Pārvalde
Pārskatīsim pašvaldībā un iestādēs nodarbināto darbinieku skaitu. Optimizēsim pagastu pārvalžu darbu. Ar līdzekļu ietaupījumu celsim algas. Pilsētas un pagastu vajadzību apspriešanā iesaistīsim iedzīvotājus ārpus administratīvā aparāta.

Mūsu mājas
Mūsu prioritāte ir radīt cilvēkiem sociāli un ekoloģiski drošu vidi. Rūpēsimies par graustu likvidāciju, lai Līvānu pilsētā nebūtu izdevīgi turēt tukšas mājas un dzīvokļus, bet nonāktu to cilvēku rīcībā, kuriem tas ir nepieciešams. Pievērsīsim uzmanību pilsētas kopējai sakoptībai - ne tikai centra ielās, bet arī pārējās Līvānu pilsētas daļās, īpaši Dubnas upes krastos.

Sociālā atbildība
Katrs cilvēks ir mūsu valsts bagātība. Uz pensionāru paveikto balstās jaunā paaudze. Viņu pieredze ir būtiski svarīga katrā ģimenē un sabiedrībā kopumā. Esam par sociālo aprūpes centru kapacitātes celšanu un jaunām iniciatīvām. Risināsim jautājumu par sociāli nelabvēlīgo ģimeņu izvietošanu sociālajos dzīvokļos. Mūsu prioritāte: risināt problēmu un lietderīgi apgūt Eiropas Savienības finansējumu.

Veselība
Rūpēsimies par veselības iestāžu labāku pieejamību.Veidosim partnerattiecības ar medicīnas sektoru, kas nav pašvaldības pakļautībā. Atbalstīsim kadru nomaiņu Līvānu slimnīcā un jaunu ārstniecības speciālistu piesaisti.

Bērni un jaunieši
Skolās nodrošināsim izaugsmes iespējas skolēniem un pedagogiem. Lai palielinātu konkurētspēju skolās, terminēsim vadītāju līgumus. Skolās stiprināsim patriotisko audzināšanu, izmantojot arī IZM latgaliešu valodas un kultūras jaunās mācību programmas.

Kultūrvide
Atbalstīsim stikla izstrādājumu izgatavošanu kā privāto uzņēmējdarbību. Jersikas pilskalnam- kā nācijas valstiskuma būtiskam sākumpunktam- jākļūst par zīmolu tūrisma attīstībā. Izveidosim vēsturisko liecību krātuvi, lai tā būtu par pamatu novada muzeja izveidei. Sniegsim tiešu atbalstu pašdarbības kolektīviem un sporta klubu darbībai. Novadā ar īpašām zīmēm norādīsim arheoloģiskos un vēsturiskos pieminekļus. Nodrošināsim estrādes ierīkošanu pilsētā.

Sabiedriskā drošība
Stiprināsim pašvaldības policiju cīņā ar vides piesārņotājiem un sabiedriskā miera un kārtības pārkāpējiem. Kārtība daudzdzīvokļu namu iekšpagalmos un zaļo zonu pasargāšana mums ir svarīga.

Infrastruktūra
Rūpēsimies par gājēju un riteņbraucēju drošību Līvānu pilsētā. Izveidosim drošu jaunu pārvietošanās iespēju gājējiem un riteņbraucējiem ceļa posmā starp Stacijas un Krasta ielu. Pilnveidosim norāžu, zīmju sistēmu lauku teritorijās un pilsētā. Rūpēsimies par piebraucamo ceļu izbūvi līdz kapsētām pagastu teritorijās. Paplašināt apbedījumu teritoriju pilsētas kapos un sakārtot ebreju kapus ir mūsu darbu sarakstā.

Lauki un lauksaimniecība
Saprotam, ka iedzīvotāju lielākajai daļai laukos būtiskākais ir labi ceļi uz pilsētu un sabiedriskā transporta pieejamība. Tādēļ ieguldīsim ceļu attīstībā, kur tas iespējams un nepieciešams, neatrunājoties, ka saimnieks ir privātais sektors vai valsts. Lielos zemniekus netraucēsim darbā, vidējiem palīdzēsim ar kooperācijas piedāvājumiem.

Uzņēmējdarbība
Korupcija un necaurskatāmi darījumi mums nav pieņemami. Īpašu uzmanību veltīsim mazajiem uzņēmējiem, lai pašvaldība būtu viņiem būtisks klients. Pārskatīsim novada domes deleģējumu Līvānu Dzīvokļu un komunālajai saimniecībai. Esam par to, lai katrs daudzdzīvokļu nams izveidotu namu īpašnieku biedrību, lai būtu brīva apsaimniekotāja izvēle. Būsim prasīgi pašvaldības dzīvokļu apsaimniekošanas jautājumos.

Kopā mēs varam
Ieceru un apņemšanās īstenošanai vajadzīgs Tavs atbalsts, jo bez vēlmes augt un uzlabot savu un citu dzīvi viss paliks tā, kā bijis. Kopā mēs varam!