Самоуправлений выборы 2021

Zaļo un Zemnieku savienība

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Didzis Zemmers 1969 Limbažu novada pašvaldība
2. Valdis Bārda 1967 Alojas novada dome
3. Jānis Lipsbergs 1971 SIA “Gija-S”
4. Ineta Zariņa 1968 Limbažu novada pašvaldība
5. Ieva Līga Duļevska 1975 PIKC RVT Limbažu teritoriālā struktūrvienība
6. Sarma Līsmane 1963 SIA „Sarmas Līsmanes ģimenes ārstes prakse”
7. Valdis Možvillo 1969 SIA Tēraudiņi
8. Sandris Eizenbergs 1983 Salacgrīvas pilsētas lauku teritorijas S.Eizenberga zemnieka saimniecība "ROBEŽNIEKI"
9. Aira Lapkovska 1976 Alojas novada dome
10. Edmunds Zeidmanis 1961 SIA "FS serviss"
11. Māris Treimanis 1976 SIA ”Zaļās dzelves”
12. Dace Tauriņa 1976 Alojas novada dome
13. Dzintra Eizenberga 1959 VRG Biedrība “Jūrkante”
14. Ilze Elste 1973 Sociālās aprūpes centrs – pansionāts “Pērle”
15. Jānis Remess 1974 Limbažu novada pašvaldības aģentūra “ALDA”
16. Gvido Cīrulis 1965 SIA "Īveja"
17. Gunta Ozola 1955 SIA “G.Ozolas ģimenes ārsta prakse”
18. Aigars Legzdiņš 1969 SIA LLKC struktūrvienība Limbažu konsultāciju birojs
Программа партии
Jaunā Limbažu novada iedzīvotāji!

Zaļo un Zemnieku savienības komanda apņemas ieguldīt savu darbu un zināšanas novada attīstībā, lai uzlabotu apvienotā Limbažu, Alojas un Salacgrīvas novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti, lai ikviens vēlētos šeit dzīvot, strādāt, audzināt bērnus un vienmēr atgriezties mājās.
Apvienojot mūsu pieredzi pašvaldību darbā, uzņēmējdarbībā un savā ikdienā, esam izvirzījuši mērķus, kas jāsasniedz četros gados un tālākā nākotnē.

1. Ģimenes un kvalitatīva, pieejama izglītība:
- Daudzdzīvokļu mājas izbūve un dzīvojamā fonda sakārtošana.
- Novada ģimenes kartes ieviešana.
- Atbalsts jaundzimušā bērna ģimenei - EUR 300 par pirmo bērnu, EUR 100 par katru nākamo
bērnu. Atbalsta programma jaunām ģimenēm, kuras atgriežas novadā.
- Visiem novadā deklarētajiem bērniem nodrošinātas vietas bērnudārzos.
- Brīvpusdienas un nodrošināti skolēnu pārvadājumi.
- Atbalsts novada izglītības un interešu izglītības iestādēm, sadarbība ar Rīgas Valsts tehnikumu, arodskolām un augstskolām. Saglabāta vidējās izglītības ieguve Alojā, Limbažos un Salacgrīvā.
- Vidējās izglītības iegūšana strādājošiem un mūžizglītības veicināšana.
- Bērnu un jauniešu sociālo prasmju attīstība, talantu izkopšana, bērnu uzraudzīšana un brīvā
laika pavadīšana drošā un attīstību veicinošā vidē, peldētprasmes apguves iespējas.

2. Sociālā drošība un veselība:
- Medicīnas pakalpojumu pieejamības saglabāšana un attīstīšana novadā. Atbalsts jaunu vai papildus ģimenes ārsta prakses vietas izveidošanai.
- Jaunu pakalpojumu ieviešana Limbažu slimnīcā. Atbalsta programma jaunu speciālistu piesaistei.
- Paliatīvās aprūpes pakalpojumu iespēju nodrošināšana.
- Kvalitatīva sociālā palīdzība un daudzveidīgu sociālo pakalpojumu nodrošināšana.
- Finansiāla atbalsta programma bērniem ar invaliditāti.
- Rehabilitācijas pakalpojumu un profesionālu speciālistu pieejamība novadā.
- Pansionātu darbības nodrošināšana un rasta iespēja līdzfinansēt novadā deklarētos iedzīvotājus.

3. Uzņēmējdarbība:
- Līdzekļu piesaiste ar uzņēmējdarbības vidi saistītu projektu realizācijai, atbalstot jaunu darba vietu radīšanu novadā.
- Finansējuma palielināšana jauno uzņēmēju atbalsta programmā.
- Zemnieku organizāciju priekšlikumu atbalsts, ieskaitot NĪN atlaides.
- Ostu attīstības un piekrastes zvejnieku atbalstīšana.
- Izglītības iestāžu ēdināšanā veicināt 75% vietējo ražotāju produkcijas nodrošinājumu.

4. Līdzsvarota novada visu teritoriju attīstība:
- Realizēt iedzīvotājiem svarīgus infrastruktūras objektus Alojas novada teritorijā (multifunkcionāls centrs bijušajā autoostā, bērnudārzs Staicelē, Alojas kultūras nama rekonstrukcija), Limbažu novada teritorijā (stadiona rekonstrukcija, Jūras un Parka ielu sakārtošana, Limbažu kultūras nama iekštelpu atjaunošana), Salacgrīvas novada teritorijā (tilta pār Salacu rekonstrukcija, stadiona II. kārta, sporta zāles projekts).
- Lauku ceļu sakārtošana, apdzīvotās vietās ielu grants seguma asfaltēšana vai sakārtošana ar
dubulto virsmas apstrādi.
- Apgaismojuma ierīkošana un atjaunošana.
- Uzlabosim infrastruktūru, kas nepieciešama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
- Iedzīvotāju konsultatīvās padomes katrā pagastā.
- Pašvaldības pakalpojumu kvalitatīvs nodrošinājums apdzīvotajās vietās.
- Mobilās lietotnes izveide, saziņai ar pašvaldību.
- Pašvaldības policijas darba nodrošināšana visā novada teritorijā.
- Plānveidīga videonovērošanas sistēmu uzstādīšana.
- NVO, kristīgo konfesiju un iedzīvotāju iniciatīvu atbalstīšana, organizējot projektu konkursus.
- Atbalsts Jaunatnes iniciatīvu konkursu organizēšanai.
- Pašvaldības atbalsta programmu attīstīšana biedrību ES projektu līdzfinansēšanā, sporta un
kultūras aktivitātēs, vēsturisko ēku atjaunošanā, daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanā,
iekšpagalmu labiekārtošanā, centralizētās kanalizācijas pieslēgumu izbūvē.
- Ar Rail Baltica saistīto jautājumu risināšana novada iedzīvotāju interesēs.

5. Novada pievilcība:
- Atbalsts kultūras namu, muzeju, bibliotēku darbībai un materiālās bāzes pilnveidošanai.
- Novada pašdarbības kolektīvu daudzveidības atbalsts.
- Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana.
- Atbalsts jaunu tradīciju un pasākumu veidošanai novadā.
- Atbalsts iedzīvotāju iesaistei veselību veicinošās un tautas sporta aktivitātēs.
- Lauku tūrisma un velomaršrutu attīstības veicināšana.
- Labiekārtosim un uzturēsim pludmales teritorijas.
- Upju, ezeru un piekrastes apsaimniekošana un uzraudzība, zivju mazuļu resursu atjaunošana.

Apvienojamies mūsu novada izaugsmei!
Tavas mājas - Aloja, Limbaži, Salacgrīva!