Самоуправлений выборы 2021

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Jānis Salzemnieks 1976 Iekšlietu ministrijas izdienas pensionārs
2. Žanete Šmite 1969 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"
3. Alise Maksimova 1995 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Latprimussa
4. Anda Bērziņa 1976 sabiedrība ar ierobežotu atbildību ALDAR Latvia
5. Inga Viļuma 1967 mājsaimniece
6. Aleksandrs Aleksējevs 1971 Iekšlietu ministrija Valsts policija
7. Kaspars Priede 1974 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
8. Gatis Rudzītis 1977 Pašnodarbinātais
9. Aigars Feldmanis 1963 akciju sabiedrība Sadales tīkls
10. Zlata Tāluma 1976 Rīgas starprajonu zvejnieku kooperatīvās biedrības veikals "MiniVesko"
11. Anita Rāpa 1984 pašnodarbinātais
Программа партии
Sociāldemokrātiskās partija "Saskaņa"
Mēs izvēlamies kādā novadā dzīvosim.
Mēs izvēlamies novadu, kura pamats ir vesels, izglītots un sociāli aizsargāts cilvēks. Jaunajam Limbažu novadam, kurā apvienosies Limbažu, Salacgrīvas un Alojas novadi un Skultes pagasts, jākļūst par ekonomiski attīstītu un iedzīvotājiem labvēlīgu dzīves vietu. Mūsu partijas pamatmērķi Limbažu novada pašvaldībā: 1)Izveidosim efektīvu novada pārvaldes struktūru, kura būs kompetenta, elastīga, caurspīdīga un efektīva. Veiksim pašvaldības uzņēmumu un iestāžu saimnieciskās darbības kontroli, lai nepieļautu finanšu līdzekļu nepamatotu un neadekvātu izlietošanu. Nepieļausim birokrātiju pašvaldības iestādēs. Regulāri sniegsim iedzīvotājiem aktuālo informāciju par Limbažu novada ieņēmuma daļas izlietojumu. 2)Ir nepieciešama novada iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju iesaistīšana pašvaldības darbā. Panāksim sabiedrības viedokļa ievērošanu, pieņemot Limbažu novadam svarīgus lēmumus. Nepieļausim nelietderīgu nodokļu maksātāju līdzekļu izmantošanu nepārdomātiem projektiem. 3)Nodrošināsim kvalitatīvu sociālo pakalpojumu sniegšanu un gādāsim par pilnvērtīgu veselības aprūpes pieejamību visā novada teritorijā. Palīdzēsim un atbalstīsim jaunu ģimenes ārstu prakšu vietu izveidi. Piedalīsimies sociālo centru izveidē novadā. 4)Sakārtosim pašvaldības autoceļu tīklu, ielas un apdzīvoto vietu pievedceļus. Veicināsim iekšpagalmu un autostāvvietu pie daudzdzīvokļu mājām labiekārtošanas darbus. 5)Nepieciešams sakārtot novada komunālo dienestu darbību, izvērtēt sniegto pakalpojumu kvalitāti un nepieļaut nepamatotu tarifu celšanu. Atbalstīsim namu apsaimniekošanas biedrības. Rūpēsimies par apkārtējās vides kārtību un novada teritorijas ilgtspējīgu attīstību. 6)Iesaistoties valsts atbalstītās un Eiropas Savienības programmās, jāveicina dzīvojamā fonda atjaunošana, tādējādi dodot ģimenēm iespēju izvēlēties Limbažu novadu kā dzīves un darba vietu. 7)Nodrošināsim novada ekonomiskā potenciāla saglabāšanu un attīstību, piesaistot un atbalstot vietējo uzņēmējdarbību ar nodokļu atvieglojumiem, nomas maksu samazināšanu un atbalsta programmu izstrādi, kā arī maksimāli veicināsim jaunu uzņēmumu ienākšanu un investīciju piesaisti Limbažu novada teritorijā. Pilnveidosim uzņēmēju atbalsta centru darbu un sniegsim uzņēmējiem informāciju un atbalstu par Eiropas savienības finanšu līdzekļu piesaisti. 8)Izveidosim profesionālu novada plānošanas un attīstības nodaļu. Turpināsim pilnvērtīgi un profesionāli izmantot visus iespējamos Eiropas Savienības un citu struktūrfondu finanšu līdzekļus, kā arī pašvaldības līdzfinansējumus iedzīvotāju dzīves vides, darba apstākļu uzlabošanai un jaunu darba vietu radīšanai. 9)Atbalstīsim jaunās ģimenes un to biedrības. 10)Atbalstīsim mūsu vecāko paaudzi – pensionārus un to biedrības. 11)Saglabāsim un, budžeta iespēju robežās, attīstīsim esošās izglītības, pirmsskolas izglītības un kultūras iestādes, esošos un jaunizveidotos pašdarbības kolektīvus, kā arī sporta un atpūtas biedrības. Piesaistīsim izglītības iestādēm pozitīvi motivētu personālu – jaunos pedagogus. Īpašu uzmanību pievērsīsim jauniešu brīvā laika pavadīšanas un interešu izglītības iespējām, piesaistot Eiropas Savienības finanšu līdzekļus, veidosim jaunus un neordinārus sporta un atpūtas laukumus, kā arī jauniešu un uzņēmējdarbības iniciatīvu centru darbības uzlabošanā un pilnveidošanā. 12)Izveidosim vienotu Limbažu novada pašvaldības policiju un veicināsim Valsts policijas un pašvaldības policijas sadarbību, nostiprinot pašvaldības policijas lomu sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanā novada teritorijā. Sadarbībā ar Valsts policiju un pašvaldības policiju, attīstīsim un pilnveidosim videonovērošanas sistēmu novada sabiedriskajās vietās. 14)Atbalstīsim esošo Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību (BUB) darbību novada teritorijā un uzlabosim to materiāltehnisko stāvokli.
Mēs, sociāldemokrātiskās partijas "Saskaņa" deputātu kandidāti, esam gatavi strādāt Limbažu novada iedzīvotāju interesēs, lai pilnvērtīgi attīstītu jauno Limbažu novadu un ieguldītais darbs un investīcijas nestu pozitīvas pārmaiņas ikvienam novada iedzīvotājam.
SASKAŅAI JĀBŪT IKVIENĀ NO MUMS