Самоуправлений выборы 2021

Jaunā VIENOTĪBA

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Ilze Žūriņa-Davidčuka 1977 Limbažu Bērnu un jauniešu centrs
2. Diāna Zaļupe 1957 Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skola
3. Valters Mardoks 1978 SIA “Limbažu siltums”
4. Inese Bite 1964 Alojas novada pašvaldība
5. Ilona Lece 1975 Piemājas saimniecība "Paparžkalni"
6. Ervīns Kuzmins 1979 Valsts Policijas Rīgas Reģiona pārvaldes Satiksmes administratīvo pārkāpumu izskatīšanas biroja Administratīvā nodaļa
7. Sandra Fiļipova 1962 SIA "Aprūpes nams "Urga""
8. Mārtiņš Grāvelsiņš 1982 SIA "Limbažu ceļi"
9. Normunds Davidčuks 1979 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģionālā brigāde Limbažu daļa
10. Taiga Plitniece 1952 Limbažu novada pašvaldība
11. Aigars Ragainis 1957 Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skola
12. Dāniels Liecis 2002 Limbažu novada Jauniešu dome
13. Tamāra Pavlova 1957 Limbažu vidusskola
14. Dzintars Jankavs 1983 SIA "Tespars"
15. Jānis Zeidmanis 1984 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona Limbažu daļa
16. Aleksis Harijs Budevičs 1996 Umurgas kultūras nams
17. Juris Žūriņš 1942 Z/S "Igates"
18. Vaira Ābele 1953 Limbažu novada pašvaldība
Программа партии
Politisko partiju apvienības “Jaunā VIENOTĪBA” programma Limbažu novadam

Mūsu novads ir bagāts ar talantīgiem, darbīgiem cilvēkiem, kas pierādījuši sevi uzņēmējdarbībā, kultūrā, izglītībā, sportā un citās jomās.
Būsim vienoti darbā, lai arī nākamās paaudzes var lepoties ar Limbažu novadu! Šobrīd vairāk kā jebkad svarīga ir ticība līdzcilvēkiem, sev un kopīgam mērķim – jaunā Limbažu novada izaugsmei, saglabājot un attīstot katras pilsētas un pagasta identitāti.
Piedāvājam 10 punktu reālu plānu:

1. Nodrošināsim iedzīvotāju pārstāvniecību nozīmīgu jautājumu lemšanā, atbalstot iedzīvotāju konsultatīvās padomes novada pagastos un pilsētās.
Panāksim domes lēmumu caurspīdīgumu.
Saglabāsim un uzlabosim pakalpojumu pieejamību tuvāk dzīvesvietai.
Atbalstīsim Pašvaldības un Valsts policijas sadarbību, lai stiprinātu sabiedrības drošību un mazinātu vardarbību.
Veicināsim nevalstisko organizāciju un jauniešu vēlmi iesaistīties pašvaldības jautājumu risināšanā;

2. Radīsim labvēlīgāku vidi ilgtspējīgas ekonomikas attīstībai visa novada teritorijā, veidojot uzņēmējdarbību attīstošu infrastruktūru, veicinot investoru piesaisti un samazinot birokrātiju.
Atbalstīsim mazo uzņēmēju – tai skaitā lauksaimnieku, zvejnieku, amatnieku un mājražotāju – biznesu, veicinot to konkurētspēju un vietējās produkcijas realizāciju.
Attīstīsim Salacgrīvas un Kuivižu ostas.
Piedāvāsim iedzīvotājiem iespējas pilnveidot zināšanas un prasmes reālai konkurencei mainīgajā darba tirgū;

3. Veiksim novada ceļu infrastruktūras un satiksmes, informācijas un sakaru sistēmas auditu. Atbilstoši rezultātiem noteiksim prioritātes – drošība, pieejamība un kvalitāte.
Atbalstīsim “transporta pēc pieprasījuma” ieviešanu novadā.
Sadarbosimies ar uzņēmējiem līdzatbildīgā ceļu seguma saglabāšanā. Veicināsim veloceliņu infrastruktūras izbūvi.
Iesaistīsimies Rail Baltica projekta īstenošanā novada interesēs;

4. Kļūsim atpazīstami un konkurētspējīgi vidējās izglītības piedāvājumā Vidzemes reģionā, nodrošinot daudzpusīgu, visiem pieejamu izglītību.
Sadarbosimies ar Vidzemes Augstskolu, citām augstākās un vidējās profesionālās izglītības iestādēm novada iedzīvotāju karjeras izvēles atbalstam.
Attīstīsim sporta, mākslas, mūzikas skolas, kā arī interešu izglītību, radot iespēju interesentiem apmeklēt nodarbības tuvāk dzīvesvietai.
Sniegsim atbalstu izglītības iestādēm Covid-19 krīzes ietekmes drīzākā novēršanā;

5. Uzlabosim īpašumu apsaimniekošanas sistēmu, sniedzot nepieciešamo informāciju par kvalitatīvāko un saimnieciski izdevīgāko pakalpojumu un īres tirgus juridiskiem jautājumiem. Izveidosim īres dzīvokļu reģistru.
Finansiāli atbalstīsim ēku, inženiertehnisko komunikāciju sakārtošanu un īres dzīvokļu izbūvi.
Popularizēsim projektus ēku siltināšanā un vēsturisko ēku renovācijā, ievērojot Eiropas, valsts izvirzīto zaļo kursu;

6. Atbalstīsim Limbažu slimnīcas pakalpojumu klāsta paplašināšanu.
Gādāsim par nepieciešamo ģimenes ārstu prakšu, fizioterapeitu un zobārstu, tai skaitā bērnu zobārstniecības, pakalpojumu pieejamību novadā.
Veicināsim veselīga dzīvesveida popularizēšanu ar sporta aktivitātēm;

7. Palielināsim novada Sociālā dienesta resursus, nodrošinot asistenta pakalpojumus ģimenēm ar zemām sociālajām pamatprasmēm, kā arī iedzīvotājiem, tai skaitā bērniem, ar funkcionāliem traucējumiem.
Īstenosim atbalsta programmas ģimenēm, kuras atgriežas novadā. Aktivizēsim audžuģimeņu kustību.
Noteiksim iespējami labvēlīgāku pašvaldības līdzmaksājumu sociālās aprūpes centros. Pilnveidosim to materiāli tehnisko bāzi.
Iekārtosim krīzes dzīvokļus;

8. Kultūras un sporta jomās nodrošināsim piedāvājuma daudzveidību visā novada teritorijā.
Būsim ar dalībniekiem pārstāvētākais novads 2023. gada Dziesmu un Deju svētkos!
Pilnveidosim novada sporta un kultūras infrastruktūru un izmantosim to vietējo tradīciju kopšanai.
Nodrošināsim peldētapmācības iespējas novada bērniem;

9. Būsim ģimenēm draudzīgs, viesmīlīgs un jauniešu aktivitātēm bagāts novads Vidzemes piejūrā.
Stiprināsim novada jauniešu sadarbību, pieredzes apmaiņu un pretendēsim uz jauniešu galvaspilsētas statusa iegūšanu.
Attīstīsim novada, Vidzemes piejūras un pārrobežu tūrisma iniciatīvas. Aktivizēsim tūrisma eksportu;

10. Panāksim atklātu, efektīvu saziņu ar iedzīvotājiem.
Nodrošināsim jaunas novada mājas lapas izstrādi.
Lietojot digitālo mārketingu, veidosim spilgtu Limbažu novada kopējo tēlu, balstoties uz vietējo kopienu labākajām tradīcijām.

Esam pārliecināti: “Ikviens ir svarīgs apvienotajā Alojas, Limbažu un Salacgrīvas novadā!”