Самоуправлений выборы 2021

Jaunā konservatīvā partija

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Māris Beļaunieks 1961 Limbažu novada dome
2. Mārtiņš Aizpurietis 1990 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
3. Pēteris Bojārs 1981 konsultants
4. Ģirts Vilciņš 1990 ,,Metrum" SIA
5. Dainis Persidskis 1984 Marine Design SIA
6. Jānis Bumburs 1989 Limbažu 2. PII
7. Andis Lēnmanis 1963 Limbažu kultūras nams
8. Jānis Blūmiņš 1984 ,,Jūrasdzeņi" SIA
9. Modrīte Sermule 1958 seniore
10. Agnese Jirgensone 1990 studente
11. Rihards Būda 1984 Alojas novada dome
12. Vita Almane 1978 ,,BALTA'' AAS
13. Ilze Šmate 1964 Pāles pamatskola
14. Anda Maļinovska 1983 Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
15. Ilze Pakārkle 1979 Limbažu Galvenā bibliotēka
16. Mārtiņš Rozenbergs 1980 mājsaimnieks
17. Artūrs Kaparkalējs 1990 mēbeļu restaurators
18. Agris Briedis 1955 Limbažu novada dome
Программа партии
Jaunās Konservatīvās partijas
2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanu
priekšvēlēšanu programma Limbažu novadam

Mēs ar saviem darbiem jau esam apliecinājuši, ka spējam būt atbildīgi, godīgi un profesionāli. Pierādīsim, ka spējam padarīt novadu turīgu, ģimenēm draudzīgu, veselīgu un uzņēmējiem vilinošu.

Prioritātes
• Izglītota, radoša, aktīva un vesela sabiedrība.
• Attīstīta uzņēmējdarbības vide.
• Inovatīva un vieda novada attīstība.
• Droša un sakārtota vide ģimenēm draudzīgā novadā.

To panāksim
• Ar profesionālu, pieredzējušu, zinošu un enerģisku komandu.
• Ar efektīvu un atklātu pašvaldības pārvaldi.
• Ar godīgumu un atbildību pret novada iedzīvotājiem.

Pašvaldība
• Nodrošināsim gudru pašvaldības resursu izmantošanu un atklātību finanšu līdzekļu izlietošanā.
• Apvienojot novadus, veiksim godīgu darbinieku kvalifikācijas novērtēšanu un atlasi.
• Nodrošināsim godīgu konkurenci pašvaldības iepirkumos, publiskos iepirkumos ieviesīsim saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
• Nodrošināsim pārskatāmu un tehniski-ekonomiski pamatotu autoceļu infrastruktūras uzlabošanu un uzturēšanu.
• Uzklausīsim iedzīvotāju vēlmes un vajadzības.
• Nodrošināsim mūsdienīgu saziņu ar iedzīvotājiem, uzņēmumiem, iestādēm.
• Veicināsim ēku apsaimniekošanas biedrību izveidi.
Nevalstisko organizāciju darbība
• Lēmumu pieņemšanā iesaistīsim NVO sektoru.
• Palielināsim NVO projektu nozīmi pašvaldības aktivitātēs.
• Sadarbosimies ar tradicionālajām konfesijām, sniegsim finansiālu atbalstu to darbības nodrošināšanai.
• Atbalstīsim novada sabiedriskās organizācijas.
Uzņēmējdarbība
• Rosināsim vietējo uzņēmēju iesaisti pašvaldības aktivitātēs.
• Uzlabosim ielu un ceļu infrastruktūru, jaunu ūdensvada un kanalizācijas sistēmu un citu infrastruktūras objektu izbūvi, atbalstīsim pieslēgšanos centralizētiem kanalizācijas tīkliem.
• Panāksim, ka uzņēmējdarbības atbalsta centrs palīdz veidoties jauniem un attīstīties jau esošajiem uzņēmumiem, aktīvāk sadarbojas ar LIAA un citām institūcijām pie investīciju projektu piesaistes.
• Ieguldīsim pašvaldības līdzekļus un piesaistīsim ES finansējumu jaunu ražošanas ēku būvniecībā.
• Attīstīsim Salacgrīvas, Kuivižu ostu un peldošo piestātņu infrastruktūru.
• Izveidosim atpūtas vietas tūrisma veicināšanai un izstrādāsim vienotu tūrisma maršrutu novadā.
• Pilnveidosim atbalsta sistēmu uzņēmumiem.
• Pārskatīsim, uzlabosim mobilitātes iespējas novadā.
• Rūpēsimies par kvalificēta darbaspēka piesaisti.

Veselība un sociālā aizsardzība
• Sniegsim atbalstu ģimenes ārstu praksēm pagastos.
• Veidosim mājīgas veco ļaužu mītnes.
• Uzlabosim vides pieejamību, attīstīsim infrastruktūru, tostarp atpūtas vietās.
• Veicināsim jaunu dzīvojamo māju celtniecību, piesaistot privāto partneri.
• Palielināsim pabalstu jaundzimušajiem.
• Nodrošināsim stipendijas studentiem pašvaldībai nepieciešamajās specialitātēs.
• Nodrošināsim lielāku atbalstu ģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm.

Sabiedriskā kārtība
• Paplašināsim un modernizēsim videonovērošanas sistēmu.
• Stiprināsim pašvaldības policijas spējas.
• Pastiprināsim prasības pret nesakopto teritoriju un būvju īpašniekiem, panāksim ēku sakārtošanu, kas apdraud apkārtējo drošību.
• Izvērtēsim nelikumīgo būvniecību ūdens tilpju tauvas joslā un panāksim to atbrīvošanu.

Izglītība
• Atbalstīsim talantīgu bērnu prasmju pilnveidošanu.
• Veicināsim skolas un vecāku sadarbību, iesaistīsim vecākus mācību procesa organizēšanā.
• Pārskatīsim samazinātās sporta, mūzikas un tehnisko darbinieku slodzes novadā.
• Sekmēsim inovāciju ieviešanu izglītībā.
• Nodrošināsim metodisko atbalstu pedagogiem no pašvaldības.
• Pilnveidosim interešu izglītību.

Kultūra
• Atbalstīsim tradicionālos un radīsim jaunus kultūras pasākumus, ņemot vērā novada iedzīvotāju un uzņēmēju intereses.
• Atbalstīsim visu paaudžu tautas mākslas kustību .
• Izmantojot esošos resursus, izveidosim vienotu kultūras procesu koordināciju.
• Palielināsim bibliotēku lomu mūžizglītības veicināšanā.
• Veiksim novada lielo un mazo kultūras centru atjaunošanu.

Sports un aktīvs dzīvesveids
• Labiekārtosim un attīstīsim sporta infrastruktūru novada teritorijā.
• Atbalstīsim sporta nodarbību daudzveidību, radīsim labvēlīgus apstākļus treneriem un jaunajiem sportistiem.
• Turpināsim atbalstīt vietējās sporta organizācijas sporta pasākumu rīkošanā.
• Uzlabosim sporta pieejamību visām vecuma grupām.
• Radīsim un uzturēsim mūsdienīgus rotaļu laukumus.