Самоуправлений выборы 2021

Zaļo un Zemnieku savienība

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Ruta Karloviča 1960 Latvijas Universitāte
2. Aivars Rudzroga 1962 Ceļu satiksmes drošības direkcija
3. Ainars Bierands 1965 zemnieku saimniecība "Akmeņkalni"
4. Modris Karlsons 1966 Pārtikas veterinārais dienests
5. Daiga Kalniņa 1978 Alsungas novada dome
6. Aleksandrs Lange 1957 SIA "Rota"
7. Guntis Stucers 1957 IU "Klūdziņa"
8. Guntis Agris Kormis 1950 zemnieku saimniecība "Taurkalni"
9. Aigars Pūpols 1964 ģimenes ārstu prakse
10. Valdis Pakulis 1967 SIA "VLP INVEST "
11. Indulis Sarma 1959 Valsts meža dienests Dienvidkurzemes virsmežniecība
12. Juris Goldmanis 1990 SIA "Ineses tortes"
13. Ilze Bloka 1965 Ēdoles pamatskola
14. Ainars Macpans 1966 Alsungas mūzikas skola
15. Valters Farnasts 1970 pašnodarbinātais
16. Vineta Ķine 1955 Individuālā darba veicējs
17. Gunārs Freimanis 1961 pensionārs
18. Laila Lagzdiņa 1969 Valsts Meža dienests Dienvidkurzemes virsmežniecība
Программа партии
IEDZĪVOTĀJU LABKLĀJĪBA - PRIORITĀTE UN IZAICINĀJUMS JAUNAJAM KULDĪGAS NOVADAM!
Novada attīstība un darbs
Tagad, kad, administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, Kuldīgas novada teritorija ir paplašinājusies, mūsu uzdevums ir panākt pašvaldību ceļu sakārtošanu un uzlabošanu, lai ikvienam novada iedzīvotājam būtu iespējams ērti nokļūt novada centrā. Svarīga ir iedzīvotāju mobilitātes nodrošināšana visā novada teritorijā, autoceļu infrastruktūras vienmērīga uzlabošana, īpaši rūpējoties par piekļuvi izglītības, sociālajām un kultūras iestādēm novada attālākajās vietās. Ir jāattīsta ikdienas pakalpojumu pieejamība un nodrošināšana pagastos. Svarīga ir primāro pakalpojumu garantēšana pagastu pārvaldēs, nodrošinot interneta un IT pieejamību, bibliotēku, pasta pakalpojumu un primāro veselības pakalpojumu un pagasta autotransporta nodrošināšana iedzīvotāju pārvadājumiem.
Mūsu uzdevums ir esošo darbavietu saglabāšana un jaunu darbavietu veidošana. Lai to panāktu, attīstīsim Mazo uzņēmēju atbalsta programmu, dodot atlaides īrēto telpu un īpašuma nodokļu maksājumos, veicinot biznesa platformas izveidi un nodrošināšanu. Panāksim privāto investoru piesaisti Kuldīgas novadā, īpaši neapdzīvoto teritoriju apgūšanā, kā arī investīciju vienlīdzīgu sadalījumu visā novada teritorijā.

Dzīves vides kvalitātes vienlīdzīga nodrošināšana
Mēs rūpēsimies, lai visa novada teritorija attīstos sabalansēti un vienmērīgi. Galvenais uzdevums ir panākt dzīvojamā fonda uzlabošanu un nodrošināšanu speciālistiem. Svarīga ir kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un identitātes nodrošināšana visā novada teritorijā. Rūpēsimies, lai savu identitāti nezaudētu pievienotie novadi. Tādēļ atbalstīsim iesākto darbu Suitu kultūrtelpas vērtību saglabāšanā Alsungā, tai skaitā, atjaunojot “Ziedulejas” estrādi, bet Skrundā, sadarbībā ar Zemessardzi, turpināsim “lokatora pilsētiņas” kā mācību bāzes attīstību un Rudbāržu kadetu skolas izveidi. Veiksim gājēju un velobraucēju joslas izveidi posmā Kuldīga- Mežvalde un Kuldīga- Priedaines centrs, paplašināsim aktīvās atpūtas taku tīklu, ierīkosim bērnu rotaļu laukumus. Uzlabosim dzīvojamo māju apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu kvalitāti. Panāksim samērīguma principa ievērošanu un pakalpojumu izcenojuma pārskatīšanu Kuldīgas novada kapitālsabiedrību sniegtajos pakalpojumos. Nodrošināsim regulārus pašvaldības policijas reidus lauku teritorijās.
Izglītība, kultūra un sports
Rūpēsimies par izglītības nodrošinājumu un pieejamību tuvāk mājām. Mēs strādāsim, lai veiktu pirmsskolas grupu saglabāšanu, 5-6 gadīgo bērnu obligātās apmācības nodrošināšanu, mazo skolu saglabāšanu sākumizglītības nodrošināšanai, brīvpusdienu nodrošināšanu 5-6 gadīgajiem bērniem un 1.-12. klašu skolēniem, vietu nodrošināšanu pirmsskolas mācību iestādēs jauno speciālistu bērniem, un, sadarbojoties ar LV augstskolām, veiksim studiju programmu izveidi un pieejamību iedzīvotājiem augstākās izglītības ieguvei, esošo speciālistu pārkvalifikācijai un tālākizglītības nodrošināšanai, atbilstoši novada vajadzībām.
Rūpēsimies par kultūras pasākumu pieejamību visiem pagastu iedzīvotājiem, atbalstīsim amatieru mākslas kolektīvus visā novada teritorijā, veicināsim to attīstību un dažādību un atbalstīsim to dalību Dziesmu un Deju svētkos. Atbalstīsim līdzšinējo sporta tradīciju attīstību un rūpēsimies par sporta aktivitāšu pieejamību visā novada teritorijā.
Sociālais atbalsts un veselība
Mūsu uzdevums ir panākt, lai sociālais atbalsts būtu ikvienam novada iedzīvotājam. Lai to īstenotu, veiksim maznodrošinātām ģimenēm, invalīdiem un senioriem sniegto pakalpojumu pilnveidošanu, veidojot bezmaksas apmācības programmas darbam ar IT, kā arī datortehnikas bezmaksas nomas iespējas. Attīstīsim Atbalsta centra un diennakts krīzes zvanu centra izveidi, kur tiktu piesaistīti speciālisti un tiktu veikts darbs ar bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un ģimenēm, senioriem, nodrošinot palīdzību ārkārtas situācijā nonākušām personām. Rūpēsimies, lai bērni augtu veselīgā ģimenes vidē, bet senioriem dosim iespēju aktīvi iesaistīties apkārtējās dzīves notikumos un justies noderīgiem, vienlaikus, nepieciešamības gadījumos, garantējot sociālo palīdzību. Rūpēsimies, lai ģimenes ārstu konsultācijas būtu pieejamas ikvienā pagastā un lai lauku iedzīvotājiem būtu sasniedzami medicīnas speciālisti novada centrā.
Mūsu uzdevums ir panākt, lai Tu, vēlētāj, BŪTU APMIERINĀTS, UN GANDARĪTS, KA DZĪVO KULDĪGAS NOVADĀ, kurā Tev ir nodrošinātas kvalitatīvai dzīvei nepieciešamās vajadzības!