Самоуправлений выборы 2021

"Latvijas attīstībai"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Loreta Robežniece 1969 Skrundas novada pašvaldība
2. Irita Grīnberga 1980 SIA"Rīgas ūdens"
3. Ilze Smiltāne 1995 Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija
4. Ivars Grundmanis 1968 SIA "Taku meistars"
5. Dita Ņuņēvica 1986 Skrundas kultūras nams
6. Oskars Ziemelis 1988 SIA "Būvfirma P.B.A"
7. Gunta Stepanova 1959 Restorānu servisa skola
8. Aivars Sebežs 1957 SIA "Pindstrup Latvia"
9. Dace Pušīlova 1957 Skrundas kultūras nams
10. Gatis Bajinskis 1979 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
11. Viesturs Zviedris 1966 AM Jaunsardzes centrs
12. Aldis Zalgauckis 1965 Skrundas vidusskola
13. Gunita Bivbāne 1974 Skrundas novada pašvaldības aprūpes nams "Valtaiķi"
14. Lauris Matutis 1996 SIA "LaMoore"
15. Ivo Bārs 1972 SIA "Ivo Auto"
16. Dzintars Ankevics 1977 SIA"OMS"
17. Ainārs Zankovskis 1957 Skrundas vidusskola
Программа партии
Latvija nav tikai Rīga!
Administratīvi teritoriālā reforma iezīmē jauna attīstības izrāviena iespējas novados. Mūsu komandu veido pieredzējuši profesionāļi, kuri, gudri strādājot Kuldīgas novadā, izmantos reformas radītās iespējas, lai veidotu pamatu jaunu investīciju piesaistei un darbavietu radīšanai, panākot konkurētspējīga atalgojuma iespējas. Strādāsim, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves apstākļus gan centrā, gan ārpus tā. Veidosim jaunu novada pārvaldes modeli, iesaistot iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā, komunicējot un konsultējoties par svarīgiem pašvaldības darba aspektiem.
Startējot jaunizveidojamā Kuldīgas novadā, ejam ar pārliecību, ka piederību un pārmaiņas veidojam mēs paši. Kuldīgas novada iedzīvotāji ir darba devēji pašvaldībai. Mēs esam tik stipri, cik stipri ir mūsu cilvēki.
Pārvaldība, sabiedrības līdzdalība un iesaiste
Mūsu mērķis ir saglabāt un pilnveidot godīgu, atbildīgu un uz ilgtermiņa attīstību tendētu pašvaldības pārvaldību, pārņemot labāko praksi no trim novadu pašvaldībām. Pašvaldības, valsts, uzņēmējdarbības, privātajam un nevalstiskajam sektoram ir jāstrādā kopējiem mērķiem, lai paveiktais uzlabotu ikkatra dzīves kvalitāti. Iedzīvotājiem pašvaldības sniegtie pakalpojumi ir jāsaņem gan e-vidē, gan klātienē.
Sociālā aizsardzība un veselība
Atbalstīsim sociālo pakalpojumu daudzveidību. Iestāsimies par Kuldīgas slimnīcas esošo pakalpojumu klāsta saglabāšanu un jaunu ieviešanu. Atbalstīsim pansionātu pilnveidi, investīciju piesaisti un jaunu pakalpojumu izveidi sadarbībā ar privāto un nevalstisko sektoru. Strādāsim, lai feldšeru punkti ir pieejami tuvāk dzīvesvietai. Turpināsim projekta “Kurzeme visiem” ieviešanu un uzlabosim vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Atbalstīsim skolu brīvpusdienu programmu pašvaldībā.
Izglītība
Sabalansējot iedzīvotāju vajadzības un vēlmes ar pašvaldības finansiālajām iespējām, saglabāsim pirmsskolas, vispārējās izglītības iestādes iespējami tuvāk dzīvesvietai. Turpināsim darbu pie profesionālās izglītības jomas pilnveides un attīstības Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā. Sadarbībā ar Aizsardzības ministriju atbalstīsim jaunu profesionālās vidusskolas izveidi. Sekmēsim sporta skolas pilnveidi. Atbalstīsim augtākās izglītības un mūžizglītības pieejamību, lai iedzīvotāji saņemtu kvalitatīvu izglītību tuvāk dzīvesvietai un iegūtu konkurētspējīgu kvalifikāciju darba tirgū.
Infrastruktūra
Turpināsim darbu pie pašvaldības autoceļu un ielu sakārtošanas. Uzlabosim komunālos pakalpojumus. Veicināsim sabiedriskā transporta pieejamību novada iedzīvotājiem. Strādāsim pie esošo un jaunu projektu izstrādes, lai uzlabotu infrastruktūras objektus novada centros un pagastos. Atbalstīsim kultūrvēsturisko pieminekļu un ēku saglabāšanu un sakārtošanu, Turpināsim darbu pie ražošanas teritoriju attīstības, to infrastruktūras sakārtošanas.
Uzņēmējdarbība un investīcijas
Sekmēsim uzņēmējdarbības attīstību novada centrā un ārpus tā, sakārtojot nepieciešamo infrastruktūru kvalitatīvai uzņēmējdarbības vides attīstībai. Atbalstīsim mazos un vidējos uzņēmumus un mājražotājus, veicināsim viņu produktu atpazīstamību, piederību un nozīmību novada un valsts mērogā.
Būsim atvērti jauniešu iniciatīvām uzņēmējdarbības attīstībai. Turpināsim iesāktos un sāksim jaunus projektus, izmantojot ES fondu un citas finansējuma iespējas.
Kultūra, sports un tūrisms
Turpināsim un veidosim jaunas kultūras un sporta programmas, pasākumus, tradīcijas. Būtiski saglabāt katras apdzīvotas vietas kultūrvēsturiskās tradīcijas. Atbalstīsim nacionāla
un starptautiska mēroga kultūras pasākumus. Veicināsim tūrisma vietu attīstību, pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un atpazīstamību. Atbalstīsim amatiermākslas attīstības un izaugsmes iespējas visām paaudzēm.
Drošība
Iestāsimies par pašvaldības un valsts policijas darba pilnveidošanu un konstruktīvu sadarbību. Palielināsim novērošanas kameru skaitu novadā.
Lauku vide un lauksaimniecība
Saglabāsim dabas daudzveidību un ainaviski vērtīgās lauksaimniecības zemes. Atbalstīsim konkurētspējīgu un ilgtspējīgu lauksaimniecības attīstību, sakārtojot infrastruktūru.
Sabiedrības līdzdalība
Turpināsim sadarbību ar nevalstiskajām un reliģiskajām organizācijām un iedzīvotāju domu grupām, veicinot līdzdalību novada attīstībā.
Turpināsim strādāt, realizēt Kuldīgas novada attīstības programmu un pilnveidot novadu noteiktās prioritātes.