Самоуправлений выборы 2021

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Raitis Azins 1985 VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”
2. Inese Plesņa 1977 Dagdas novada pašvaldība
3. Ņina Kovaļevska 1959 Z/S "Ņina"
4. Aivars Krūmiņš 1967 Robežnieku pagasta pārvalde
5. Armands Pudniks 1990 Pārtikas un veterinārais dienests
6. Sņežana Sergejeva 1988 SIA « Krāslavas slimnīca"
7. Jānis Skerškāns 1955 Krāslavas novada dome
8. Stanislavs Maļkevičs 1993 SIA "Staisons"
9. Inga Soloha 1981 SIA”Dagdas aptieka”
10. Aleksandrs Kļimovs 1956 Krāslavas Varavīksnes vidusskola
11. Nadežda Ivanova 1965 Priežmalas pamatskola
12. Anna Bogdanoviča 1984 AS „SEB banka”
13. Ilmārs Kalpišs 1968 Dagdas novada pašvaldība
14. Aleksandra Juhņeviča 1991 Pašnodarbināta persona
15. Jevgēnijs Suharevskis 1956 Krāslavas BSRC Mūsmājas
16. Aleksandrs Svarinskis 1988 Pašnodarbināta persona
17. Juris Jukna 1988 SIA “J. & K. Furniture”
18. Andris Munda 1984 SIA “Daugavpils autobusu parks” Dagdas filiāle
Программа партии
Realizējot sociāldemokrātisku politiku, mūsu deputāti iestāsies par to, lai visiem novada iedzīvotājiem neatkarīgi no sociālā stāvokļa, etniskās izcelsmes, dzimtās valodas, dzimuma vai vecuma ir vienlīdzīgas iespējas. Mēs uzskatām, ka galvenā apvienotā Krāslavas novada vērtība ir iedzīvotāji, kuri ir izlēmuši te pastāvīgi dzīvot, strādāt un audzināt bērnus.
MŪSU PRIORITĀTES:
1. Sociālā aizsardzība, veselība un labklājība.
Izstrādāt vienotu sociālās palīdzības sistēmu novadā un nodrošināt kompetentu sociālo darbinieku pieejamību katrā pagastā, plašāk informējot iedzīvotājus par atbalsta iespējām.
Atbalstīt ģimenes ārstu un ārstu speciālistu prakses. Saglabāt pagastos esošos feldšeru punktus, to darbībai piesaistot jaunus speciālistus pretī piedāvājot pašvaldības stipendijas studējošajiem un pašvaldības dzīvokļus jaunajiem speciālistiem.
Turpināt pašvaldības dalību Latvijas veselīgo pašvaldību tīklā - veselības profilaktisko pasākumu organizēšana, veselīga dzīvesveida veicināšana, atbalsts sporta pulciņu veidošanai.
Modernizēt un attīstīt siltumapgādes, ūdenssaimniecības un apgaismojuma sistēmu, lai panāktu ekonomiju un augsto pakalpojumu tarifu ietekmes mazināšanu, īpašu uzmanību pievēršot karstā ūdens cirkulācijas tarifam Krāslavā.
Turpināt Eiropas Savienības finansējuma piesaisti novada infrastruktūras un vides sakārtošanai, ielu un ceļu remontiem, autostāvvietu sakārtošanai un paplašināšanai pilsētās.
Atbalstīt un veicināt sadarbību ar NVO, līdzfinansēt biedrību projektus sabiedriskā labuma pakalpojumu radīšanai un saglabāt pašvaldības projektu konkursu “Iedzīvotāji veido savu vidi”.
Sadarboties ar valsts iestādēm iedzīvotāju drošības uzlabošanai novadā. Paplašināt un stiprināt pašvaldības policijas darbību, lai tā aptvertu visa apvienotā novada teritoriju.
2. Uzņēmējdarbības vide.
Veicināt uzņēmējdarbību visā novadā, veidot uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi un maksimāli izmantot vietējo uzņēmēju pakalpojumus.
Aktivizēt mājražotāju darbību novadā – apzināt un apkopot informāciju par mājražotājiem novadā, nodrošināt apmācības, organizēt zaļos tirdziņus.
Iesaistīties ES nodarbinātības veicināšanas projektos un atbalstīt uzņēmēju projektus, nodrošinot bezdarbnieku iesaistīšanu dažādās aktivitātēs, pārkvalifikāciju un iesaistīšanos darba tirgū.
Organizēt pašvaldības konkursus jauniešu biznesa ideju atbalstīšanai, nodrošinot uzvarētājiem starta kapitālu biznesa uzsākšanai novadā.
Piesaistīt jaunus investorus novadam un organizēt regulāras pašvaldības deputātu tikšanās ar esošajiem novada uzņēmējiem, uzklausot un risinot problēmas.
3. Izglītība, kultūra, sports, darbs ar jaunatni un reliģija.
Nodrošināt kvalitatīvu izglītību un pilnveidot izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi, dodot iespēju skolu ēkām laukos, kas demogrāfiskās krīzes apstākļos nav piepildītas, pārveidoties par daudzfunkcionāliem centriem, kur darbojas biedrības, novadpētniecības ekspozīcijas, pulciņi.
Turpināt brīvpusdienu piešķiršanu skolās, lai nodrošinātu visus pamatskolas vecuma bērnus ar brīvpusdienām.
Saglabāt un atbalstīt profesionālās izglītības iespējas, kā arī profesionālās ievirzes skolas, turpinot piedāvāt mūzikas, mākslas un sporta programmas bērniem gan Krāslavā, gan Dagdā.
Saglabāt visas apvienotajā novadā esošās bibliotēkas, tautas namus, muzejus, piesaistot ES un citu fondu finansējumu to tālākai attīstībai.
Turpināt un pilnveidot ikgadējo pilsētu un pagastu svētku tradīcijas, stiprināt un atbalstīt amatiermākslas kolektīvus.
Veicināt reģionālo, republikas un starptautiskā mēroga kultūras pasākumu organizēšanu Krāslavā un Dagdā, saglabājot abu pilsētu identitāti.
Veicināt jauniešu iesaisti novada attīstībā, atbalstot jauniešu NVO darbību pagastos un stiprinot darbu ar jaunatni novadā.
Sadarboties ar visām reliģiskajām konfesijām, nodrošinot līdzfinansējumu projektiem un infrastruktūras attīstībai.

4. Vienota sabiedrība un efektīva novada pārvalde.
Veicināt budžeta līdzekļu racionālu izlietojumu, lai nodrošinātu visas teritorijas vienmērīgu attīstību, neveidojot nomales.
Ieviest vienotu darba samaksas sistēmu visās pašvaldības iestādēs apvienotajā novadā.
Nodrošināt pašvaldības pakalpojumu pieejamību tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai, saglabāt un attīstīt Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru Dagdā.
Plašāk iesaistīt iedzīvotājus novada problēmu risināšanā, atbalstot vietējo kopienu iniciatīvas pagastos.

Par vienotību un saskaņu novadā!