Самоуправлений выборы 2021

Politiskā partija "KPV LV"

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Raimonds Nipers 1961 Dagdas novada deputāts
2. Andrejs Smirnovs 1971 Latgales reģiona Ugunsdzēsēju un glābēju biedrība
3. Samanta Plakoša 1986 Pašnodarbinātais
4. Aivars Arnicāns 1967 AS Sadales tīkls
5. Snežana Petroviča 1974 Krāslavas novada izglītības pārvalde
6. Aina Bluka 1974 Daugavpils Būvniecības tehnikums
7. Ilgvars Ugars 1968 SIA KRISTAFORS
8. Ilona Pitkeviča 1961 SIA Nemo
9. Ineta Urtāne 1971 Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālā struktūrvienība
10. Jevgēnijs Igaunis 1971 Ezernieku vidusskola
11. Sandra Vladimirova 1990 SIA Telegrupa Baltijā
12. Jevgēnijs Tarvids 1989 Krāslavas Sporta skola
13. Anna Ravdivja 1991 SIA DESARH
14. Haralds Glaudāns 2000 Students
15. Vija Malinovska 1960 SIA DAGDAS APTIEKA
16. Oļģerts Leitāns 1963 PAšnodarbinātais
17. Ruta Daniļeviča 1976 Dagdas pilsētas PII Saulīte
18. Vija Nipere 1964 Dagdas novada deputāts
Программа партии
Politiskā partija KPV LV

Mūsu vīzija: Krāslavas novads - sakārtots un attīstīts novads, ar savu unikālo identitāti, kurā nodrošināta labvēlīga dzīves vide katram iedzīvotājiem.

Novada pārvalde:
• Izstrādāt ilgtermiņa novada ekonomisko attīstības plānu, kas balstīts uz reāliem datiem;
• Pilnveidot novada domes struktūru, efektīvi izmantojot jau esošos cilvēkresursus un piesaistot jaunus, kompetentus speciālistus;
• Veikt esošo pašvaldības struktūru funkcionālo auditu;
• Nodrošināt finanšu līdzekļu un citu pašvaldības rīcībā esošo resursu efektīvu izmantošanu;
• Pilnveidot valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru sniegtos pakalpojumus;
• Izskaust korupciju pašvaldībā un tās iestāžu darbā;
• Veicināt sabiedrības iesaisti svarīgu domes lēmumu pieņemšanas procesā;
• Pārtraukt finansēt neefektīvos projektus, kuri nenodrošina novada iedzīvotāju intereses vai labklājību.

Attīstība, uzņēmējdarbība, nodarbinātība:
• Latgales speciālā ekonomiskās zonas ietvaros Krāslavas novadā, izveidot ekonomiski pamatotus nodokļu un nodevu atvieglojumus, labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošanā;
• Turpināt sadarboties ar uzņēmējiem, investoriem piedāvājot pašvaldības zemi, telpas un infrastruktūru jaunu ražotņu izveidei;
• Uz trijiem gadiem nepiemērot nekustamā īpašuma nodokli uzņēmumiem, kas izveido jaunas darba vietas novadā;
• Palielināt pašvaldības grantu programmas finanšu apjomu, jauno uzņēmēju projektu atbalstam;
• Atbalstīt “Zaļos iepirkumus” un stiprināt sadarbību ar vietējiem zemniekiem pārtikas produktu iegādei;
• Dot priekšroku vietējiem uzņēmumiem novada izsludinātajos iepirkumu konkursos, ievērojot likuma normas;
• Atbalstīt vietējo uzņēmēju dalību ražoto produkciju izstādēs;
• Efektīvi izmantot ģeogrāfisko stāvokli tūrisma nozares attīstīšanā;
• Pašvaldībai jāpārtrauc bezdarbnieku algoto pagaidu darbu īstenošanu.

Infrastruktūra, komunālie pakalpojumi, transports:
• Sakārtot sadzīves atkritumu apsaimniekošanu visā novadā;
• Izvērtēt komunālo pakalpojumu infrastruktūru un to cenu politiku visā novada teritorijā, par mērķi izvirzot iespēju samazināt apkures, ūdens un kanalizācijas tarifus;
• Nodrošināt pašvaldības finansiālu atbalstu privātpersonām ūdens un kanalizācijas pieslēgšanai;
• Veicināt iesaistīšanos valsts atbalstāmajos ēku siltināšanas projektos;
• Maksimāli efektīvi izmantot valsts, pašvaldības un ES fondu līdzekļus ceļu infrastruktūras
uzlabošanai – ceļu atjaunošanai, apgaismojuma ierīkošanai un uzlabošanai, drošības veicināšanai;
• Transporta pieejamība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām un sabiedriskā transporta tīkla racionāla izveidošana.

Izglītība, kultūra un sports:
• Sakārtot novada izglītības iestāžu darbību un attīstību, lai skolēniem nodrošinātu kvalitatīvu izglītību;
• Saglabāt sākumskolas pēc iespējas tuvāk skolēnu dzīvesvietām;
• Būtiski palielināt finansējumu sportam;
• Veicināt pieejamu veselīgu dzīves veidu katram novada iedzīvotājam;
• Atbalstīt latviešu, latgaliešu un citu tautību kultūras saglabāšanu un attīstību;
• Atbalstīt un stiprināt pašdarbības kolektīvu darbību;
• Atbalstīt un sadarboties ar kristīgajām konfesijām.

Sociālie un veselības aprūpes jautājumi:
• Nodrošināt katram vecuma pensionāram 50 eiro gadā veselības aprūpes pakalpojumiem;
• Nodrošināt brīvpusdienas visiem novada skolēniem;
• Uzlabot sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, saglabājot sociālās palīdzības apjomu vismaz līdzšinējā apmērā;
• Pilnveidot primārās veselības aprūpes pakalpojumus Dagdā, Krāslavā un saglabāt esošos feldšeru punktus.