Самоуправлений выборы 2021

"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Gunārs Upenieks 1964 Krāslavas novada dome
2. Aleksandrs Jevtušoks 1952 SIA " Krāslavas slimnīca"
3. Juris Butēvics 1960 Aglonas novada dome
4. Jānis Tukāns 1963 Krāslavas Valsts ģimnāzija
5. Viktorija Lene 1961 Z/s "Smilgas"
6. Aivars Platacis 1963 Z/s "Ezermala"
7. Antons Ļaksa 1965 Krāslavas novada Kombuļu pagasta pārvalde
8. Jurijs Ļevkovs 1966 Z/s "Bronki"
9. Aleksandrs Savickis 1965 SIA " GSK"
10. Janīna Vanaga 1962 Krāslavas novada domes PI "Sociālais dienests"
11. Aldis Beitāns 1976 Dagdas novada pašvaldības uzņēmums "Pilsētsaimniecība"
12. Ēriks Zaikovskis 1969 Krāslavas Varavīksnes vidusskola
13. Jāzeps Dobkevičs 1950 Krāslavas novada dome
14. Vera Bīriņa 1964 Krāslavas novada Robežnieku pagasta pārvalde
15. Maija Ļevkova 1966 Z/s "Tingala"
16. Rolands Andžāns 1975 Zemnieku saimniecība
17. Jānis Korlāns 1995 Z/s "Vanagi"
18. Svetlana Saksone 1966 PA "Labiekārtošana K"
Программа партии
Mēs dzīvojam mūsu novadā un vēlamies, lai tas ir attīstīts un plaukstošs -- lai tas ir novads cilvēkiem! Mums visiem jāizvēlas, vai tas, ko darām, mūs apmierina, vai varam kopīgi tālāk strādāt pie esošajām un nākamajām programmām, iesaistot visus novada iedzīvotājus, ekspertus un nozaru profesionāļus. Mūsu darbības pamatmērķi skar ikvienu no jomām.
Sociālā un veselības aizsardzība:
-- ņemot vērā to, ka cilvēkam galvenā sociālā vajadzība ir darbs, mēs par savu prioritāti izvēlamies tautsaimniecības attīstības veicināšanu un iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanu;
-- piedalīties un atbalstīt nodarbinātības projektus pieaugušajiem un skolēniem;
-- veselības un sociālo iestāžu saglabāšana un sociālo pakalpojumu attīstība dažādām iedzīvotāju grupām (ģimenes asistenti, speciālistu pieejamība utt.);
-- saglabāsim p/a "Krāslavas Slimokase" pakalpojumu klāstu.
Izglītība:
-- pēc iespējas saglabāsim esošo izglītības iestāžu tīklu, ņemot vērā izglītojamo, vecāku, pedagogu, darbinieku intereses;
-- atbalstīsim profesionālās izglītības attīstību novadā;
-- atbalstīsim stipendiju piešķiršanu novadam aktuālo specialitāšu apguvei;
-- saglabāsim ārpusskolas aktivitāšu, mācību līdzekļu līdzfinansēšanu, skolēnu prēmēšanu;
-- atbalstīsim bērnu nometnes;
-- atbalstīsim tālmācības apmācību, inovatīvās apmācības programmas;
-- atbalstīsim izglītības iestāžu, bērnudārzu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu atbilstoši mūsdienu prasībām gan skolēniem, gan pedagogiem.
Kultūra un sports:
-- uzlabosim kultūras objektu infrastruktūru;
-- veicināsim kultūras mantojuma, tradīciju saglabāšanu un attīstību katrā pagastā un pilsētā, iesaistot iedzīvotājus kultūrvides veidošanā;
-- turpināsim darbu pie gr. Plāteru pils kompleksa attīstības;
-- sadarbosimies ar tradicionālajām konfesijām kā kristīgo vērtību saglabātājām;
-- sporta objektu rekonstrukcija;
-- atbalstīsim dažādu sporta veidu attīstību;
-- labiekārtosim aktīvās atpūtas vietas novadā.
Infrastruktūra:
-- līdzsvarota teritorijas attīstība;
-- veikt pasākumus ūdens kvalitātes uzlabošanai, turpināt centralizētās ūdensapgādes un apkures sistēmu rekonstrukciju;
-- īstenosim centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgšanas atbalsta programmu;
-- īstenosim tarifu nepaaugstināšanas politiku;
-- siltumapgādes un ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu samazināšanai attīstīt alternatīvo enerģijas avotu (saules kolektori, baterijas) izmantošanu siltuma un elektrības ražošanai;
-- sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas optimizācija izmaksu samazināšanai;
-- atbalstīsim daudzdzīvokļu māju siltināšanas, teritoriju sakārtošanas programmu (pievedceļi, apgaismojums, trotuāri, bērnu laukumi);
-- turpināsim ceļu programmas ieviešanu (līdz pagastu centriem, uzņēmējiem, individuālo māju mikrorajoniem, tiltu rekonstrukciju);
-- sabiedriskā transporta kustības organizēšana atbilstoši visa novada iedzīvotāju vajadzībām, Dagdas autoostas darbības nodrošināšana;
Vide:
-- veicināsim novada (zeme, mežs, upes, ezeri) sakoptību, racionālu izmantošanu;
-- degradēto ēku, inženiertehnisko būvju atjaunošana vai nojaukšana;
-- ieviesīsim latvāņu izplatības ierobežošanas programmu.
Ekonomika un uzņēmēdarbība:
-- radīt labvēlīgu vidi pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai;
-- aktīvi piedalīsimies darbavietu radīšanas programmās;
-- esošo uzņēmumu atbalsts un investīciju piesaiste;
-- veicināsim vietējo uzņēmēju konkurētspēju pašvaldības pasūtījumu realizācijā;
-- palielināsim finansējumu atbalsta programmai jaunajiem uzņēmējiem;
-- atbalstīsim novadā ražotās produkcijas un pakalpojumu realizāciju;
-- turpināsim attīstīt pārrobežu sadarbību.
Administrācija un budžets:
-- budžeta līdzekļu racionāls izlietojums, kas sekmē visas teritorijas vienmērīgu attīstību;
-- ievērosim budžeta līdzekļu izlietošanas caurspīdīguma principu (ikvienam novada iedzīvotājam ir tiesības zināt, cik naudas ir budžetā un cik tiek izlietots konkrētam mērķim);
-- nodrošināsim nepieciešamo pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, lai ikvienam būtu iespēja saņemt pašvaldības darbinieku un iestāžu pakalpojumus maksimāli tuvu dzīvesvietai.
Sabiedriskā kārtība:
-- strādāsim pie sabiedriskās kārtības nodrošināšanas kopā ar Valsts policiju, zemessardzi. Ikvienam novada iedzīvotājam ir tiesības savā novadā justies drošam un aizsargātam visās dzīves situācijās!
Sadarbosimies! Radīsim vidi, kurā cilvēks varētu dzīvot atbilstoši savām vajadzībām, zināšanām un spējām, un ieguldītajam darbam!