Самоуправлений выборы 2021

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Anastasija Prokopenko 1986 Ķekavas novada dome
2. Zintis Šaicāns 1990 SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA"
3. Andrejs Požarnovs 1962 Baldones novada dome
4. Andrejs Boikovs 1974 SIA "Van auto"
5. Laura Kauliņa 1980 Ķekavas novada pašvaldība
6. Kristīne Bulāne 1981 SIA "XO-art"
7. Leonīds Lavšuks 1988 SIA "Sev-L"
8. Sofja Ševirjova 1960 Pirmsskolas izglītības iestāde "Avotiņš"
9. Daniels Imūns 1986 SIA "Latfloor"
10. Marina Vingre 1989 JUNGENT LATVIA AS
11. Konstantīns Gubčenko 1988 SIA "TSMG"
12. Vladislavs Ševcovs 1993 DTL Services SIA
13. Jeļena Admiralova 1973 Pirmsskolas izglītības iestāde "Avotiņš"
14. Andris Vitenbergs 1960 SIA "ALTEJ"
15. Nataļja Kaļverša 1985 Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Ligzdiņa ”
16. Ērika Dubinska 1959 Baložu vidusskola
17. Jurijs Visockis 1987 Reģionālā pašvaldības policija
18. Gaļina Girdjuka 1971 SIA "FORSAŽ SV"
19. Sergejs Šilovs 1973 SIA "ELECTUS"
20. Oksana Lenca 1977 Ķekavas sociālais aprūpes centrs
21. Marina Lauka 1967 SIA "KVA UN K"
22. Jeļena Kvile 1984 SIA "INOS"
Программа партии
“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija
Ķekavas novada domes vēlēšanu programma

Apvienojot Ķekavas un Baldones novadus, tika izveidots šobrīd viens no vis augošākajiem, skaistākajiem un saskaņotākajiem novadiem Pierīgā. Ķekavas novadam augot un attīstoties, nākotne būs zināmu izaicinājumu, grūtību un aktivitāšu pilna. Jaunajā Ķekavas novadā ir jāsabalansē budžeta izlietojums un jānosaka prioritātes kā novada centra attīstībai, tā arī pārējo apdzīvoto vietu, ciemu un to pieguļošo teritoriju attīstībai, neaizmirstot par novada tālākajiem nostūriem. Ir jāvalda vienlīdzībai un saskaņai, kā starp dažādu tautību pārstāvjiem tā arī starp dažādu ciematu, pilsētu un apdzīvotu vietu iedzīvotājiem. Lai sekmīgi virzītos uz jaunā novada attīstību, Sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” Ķekavas novada nodaļa ir apzinājusi tās jomas, kurām ir jāpievērš pastiprināta uzmanība un tos rīcības scenārijus, pie kuriem ir jāpieturas un jāstrādā, lai tieši mūsu novads - Ķekavas novads ir labākais novads lai augtu un attīstītos !

Izglītība, Kultūra, Sports:
Turpināt un veiksmīgi realizēt iesāktos Baložu vidusskolas un Pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” paplašināšanas projektus.
Jārod līdzekļus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu radīšanai, lai rastu risinājumu bērnudārzu rindu problēmai visā novada administratīvajā teritorijā un mazinātu slogu kā vecākiem, tā arī privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un aukļu dienestiem.
Jāpiesaista finansējums un jārealizē iesāktais jaunās Katlakalna skolas izbūves projekts. Kā arī jāapzina pārējā novada teritorija, izvērtējot esošo skolu paplašināšanas iespējas, vai jaunu skolu būvniecības iespējas.
Jāmodernizē tie novada kultūras centri, kuri ir estētiski novecojuši un neatbilst mūsdienīgiem standartiem.
Jāpalielina ārpusskolas interešu pulciņu klāsts, lai tas ieinteresētu kā mazākos novada iedzīvotājus, tā arī novada seniorus.
Lielāks novada atbalsts sporta aktivitāšu nodrošināšanai, kā arī lielāka finansējuma piesaiste no pašvaldības budžeta, lai palielinātu sporta aktivitāšu infrastruktūras klāstu.
Jāsniedz finansiāla atbalsta pasākumi dažādu reliģisko kultūru un to centru attīstībai Ķekavas novadā.


Infrastruktūra, Vide, Drošība:
Jāveic novadā esošo ielu revīzija, jānosaka prioritātes un pakāpeniski prioritārā secībā jāatjauno ielu segumi, trotuāri un apgaismojums gar tiem.
Ņemot vērā intensīvo transporta plūsmu pa galvenajiem autoceļiem, jāpalielina drošu autoceļu pāreju skaitu novada teritorijā.
Vietās kur ceļa segumu nav, bet tas ir nepieciešams, izvērtēt un rast iespēju piesaistīt finanšu līdzekļus seguma uzklāšanai.
Jārod finansējums centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu aglomerācijas paplašināšanai, lai pašvaldības kapitālsabiedrības varētu nodrošināt maksimālu tīklu pārklājumu novada teritorijā, centralizētu pakalpojumu sniegšanai.
Jārada draudzīga vide pašiem mazākajiem novada iedzīvotājiem, izveidojot jaunus rotaļu un sportisku aktivitāšu laukumus pilsētās, ciemos un apdzīvotās vietās.
Ņemot vērā galvaspilsētas tuvumu, ir jāveido centralizēts veloceliņu tīkls, kas spēj savienot galvaspilsētu ar ģeogrāfiski tālāko punktu novada teritorijā.
Jāpalielina atpūtas pastaigu takas, kurās ir iespējams iepazīt novadam svarīgas apskates vietas un ar novadu saistītus objektus.
Jāpalielina videonovērošanas kameru skaits un jārod papildus finansējums pašvaldības policijai, lai stiprinātu materiāltehnisko atbalstu pašvaldības policijā un uzlabotu jau šobrīd augstā kvalitātē sniegto pašvaldības policijas funkciju, tādējādi veidojot Ķekavas novadu par drošāko novadu Pierīgā.

Veselība un sociālie jautājumi:
Jāveido jaunas medicīnas iestādes, vai jārada jauna vide privātu ārstniecības iestāžu ienākšanai novadā, tādējādi palielinot ārstu speciālistu klāstu novada teritorijā, lai būtu iespējams pilnvērtīgi saņemt visus nepieciešamos ārstniecības pakalpojumus.
Jāizveido uz klientu vērsta sociālās palīdzības sistēma, lai tā funkcionētu jaunām ģimenēm, grūtībās nonākušām ģimenēm, pensionāriem un citām sociālajām grupām, kurām ir nepieciešams sociālais atbalsts vai sociālā palīdzība.
Jāpalielina sociālo mājokļu pieejamība novadā un jāveic investīcijas esošo sociālo mājokļu atjaunošanā, lai tie atbilstu mūsdienīgām prasībām.
Jānodrošina bezmaksas ēdināšana gan pirmsskolas izglītības iestādēs gan skolās.

Tikai kopīgiem spēkiem ar iedzīvotājiem mēs spēsim radīt Augošāko, Attīstītāko, Radošāko, Sportiskāko, Skaistāko, Saskaņotāko un Drošāko novadu Pierīgā !

Sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa”
Ķekavas novada komanda