Самоуправлений выборы 2021

"PROGRESĪVIE"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Askolds Valbahs 1968 SIA “VIRA V”
2. Jolanta Poļakova 1992 SIA "KRM Baltic"
3. Aija Mieze 1992 SIA "ABC Tulkojumi"
4. Matīss Miezis 1991 SIA “Eurotrafic”
5. Sandra Kanča 1969 Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale”, filiāle “Iecava”
6. Mārtiņš Bernāns 1968 ASV vēstniecība
7. Edijs Lūsis 1996 Students
8. Ineta Tusova 1985 SIA “DI-performance”
9. Valdis Zingers 1984 SIA ”EKO OSTA”
10. Inga Zacmane 1973 Bezdarbniece
11. Oļegs Žarovs 1968 SIA Ceptuve.K
12. Inta Bērziņa 1952 Pensionāre
Программа партии
Mēs, PROGRESĪVIE, esam par tādu Ķekavas novadu, kurā sabiedrība līdzdarbojas lēmumu pieņemšanā, tāpēc pieņemtie lēmumi ir pamatoti, saprotami un vērsti uz Ķekavas novada attīstību. Par sava darba galvenajiem uzdevumiem uzskatām Ķekavas novada infrastruktūras attīstību, kur katram iedzīvotājam ir pieejami sociālie un medicīniskie pakalpojumi, kur izglītība un kultūra rada vidi iedzīvotāju personīgajai izaugsmei un labklājībai. Maksimāli rūpēsimies par dabas vērtību saglabāšanu, mazinot piesārņojumu un veicinot videi labvēlīgu un veselīgu dzīvesveidu. Veidosim caurskatāmu un efektīvu pārvaldi, kas iedzīvotājiem sniedz iespēju operatīvai komunikācijai ar pilsētas pašvaldību, ieskaitot tās vadību. Veicināsim iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību novadam aktuālu un svarīgu jautājumu izlemšanā, organizējot publiskās apspriedes un priekšlikumu izteikšanas iespējas. Mēs ticam, ka dialogs un sadarbība starp pašvaldību, nevalstisko sektoru un uzņēmējiem ir attīstības pamats.

Atbildīga, atklāta un pārdomāta PĀRVALDĪBA. Mēs būsim atvērti vietējo kopienu iniciatīvām, tās iesaistot lēmumu pieņemšanā. Novadam viena administratīvā centra vietā būs vairāki.

Attīstīta un zaļa VIDE. Ķekavas novads kļūs zaļāks – būs vairāk pastaigu taku un koku. Ar zaļām tehnoloģijām mazināsim gaisa piesārņojumu. Būs ērti un izdevīgi šķirot iepakojumu un bioloģiskos atkritumus gan pagalmos, gan apkaimēs.

MĀJOKĻU UN VIDES POLITIKA - īstenosim vienotu pašvaldības politiku mājokļu un vides jomā, nodrošinot komunālos pakalpojumus visos jaunizbūvētos ciematos. Pašvaldības vadošās iestādes iesaistīsies ūdensapgādes, kanalizācijas izbūves un pakalpojumu nodrošināšanā, meliorācijas sistēmu izbūves, ekspluatācijas un uzturēšanas nodrošināšanā. Pašvaldība atbilstoši savai kompetencei realizēs vides aizsardzību un pārvaldību.

SOCIĀLĀ un VISPĀRĒJĀ – drošība. Palīdzēsim pilnveidot sociālās palīdzības veidus un sociālo pakalpojumu klāstu, palielinot atbalstu pensionāriem, politiski represētajiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un ģimenēm ar bērniem. Nodrošināsim apkures, bērnu un skolēnu ēdināšanas, veselības aprūpes u.c. pabalstus. Veicināsim sadarbību kārtības un drošības jautājumos ar Valsts un pašvaldības policiju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Zemessardzi.

EKONOMIKA – inovācijas, investīcijas un izaugsme. Digitālie pakalpojumi, zaļās tehnoloģijas un inovācijas būs mūsu prioritāte. Ķekavas novadā attīstīsim starptautisku sporta sacensību un uzņēmējdarbības vidi, kurā sadarbosies kā radošie cilvēki un uzņēmēji, tā zinātnieki un sportisti. Sadarbojoties ar uzņēmējiem un investoriem, izveidosim jaunas darba vietas.

MOBILITĀTE – ērta, ātra un ekoloģiska pārvietošanās. Ceļu infrastruktūrā svarīgākie būs gājēji, jaunās māmiņas ar ratiņiem, velosipēdi un sabiedriskais transports, tikai pēc tam personīgie auto un kravas auto. Šaurās un neesošās ietves strauji attīstīsim gājēju un veloinfrastruktūras celiņos. Attīstīsim jaunus maršrutus un vienotu transporta sistēmu. Mobils vietējais elektro sabiedriskais transports, kas atvieglotu iedzīvotāju pārvietošanos novada teritorijā, ātri un ērti nogādājot tos līdz galvenajiem galamērķiem, kur būtu iespēja novietot savu velo un auto stāvparkos.

Kvalitatīva un iekļaujoša IZGLĪTĪBA katram bērnam. Rosināsim bērnus būt iejūtīgiem pret līdzcilvēkiem un vienam pret otru. Skolās runāsim par mobinga tēmu, nodrošinot aizsardzību pret vardarbību, tādējādi neļausim pazemot nevienu bērnu. Visās skolās no pirmās klases varēs apgūt vismaz vienu svešvalodu, robotiku, dabaszinātnes un citu interešu izglītību. Pārtikas saturs skolās būs atbilstošs veselīga uztura priekšnoteikumiem, vienlaikus izglītojot skolēnus par pārtikas efektīvu izmantošanu. Pedagogiem un pārējam personālam nodrošināsim kvalitatīvu atbalsta programmu viņu mentālās veselības stiprināšanai un iekšējo resursu atjaunošanai. Veicināsim mūžizglītības iespējas Ķekavas novadā, nodrošinot daudzpusīgas nodarbības arī senioriem, lai sekmētu kopā būšanu.

Ikvienam izbaudāma KULTŪRAS DZĪVE. Projektu ietvaros turpināsim finansiāli atbalstīt kultūras, sporta un NVO pasākumus, kas attīsta vietējo kultūrvidi, rada novadam pievienoto vērtību un saliedē sabiedrību.

SPORTS un VESELĪBA. Investēsim sporta infrastruktūrā, atbalstīsim gan sporta skolas, gan labākos sportistus un iesaistīsim sporta aktivitātēs vecākā gada gājuma cilvēkus. Veselību veicināsim ar aktīvu atpūtu, finansējumu ģimeņu sportam un slimību profilaksei.