Самоуправлений выборы 2021

Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Dainis Liepiņš 1967 SIA “G.R.B. Investīcijas”
2. Aija Tračuma 1961 Jelgavas novada pašvaldība
3. Kārlis Rimša 1948 Jelgavas novada pašvaldība
4. Vidmants Rinkuns 1968 LV IeM robežsardzes pulkvedis, izdienas pensija
5. Dina Tauriņa 1967 Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola
6. Anita Klupša 1961 Kalnciema pagasta vidusskola
7. Artis Rītelis 1981 Ozolnieku novada pašvaldība
8. Marianna Madžule 1971 Elejas vidusskola
9. Rasma Skruļa 1954 Ozolnieku vidusskola
10. Ilvars Strazdiņš 1977 SIA "Latvi dan agro"
11. Ingūna Pētersone 1967 Ozolnieku Tautas nams
12. Laila Ļaksa 1969 Kalnciema vidusskola
13. Juris Pošeika 1983 SIA "Square"
14. Aiva Ozoliņa 1973 Sesavas pamatskola
15. Aiga Lūsiņa 1974 SIA "Ozolnieku aptieka"
16. Oskars Gerners 1982 Zemessardzes 52. kaujas atbalsta bataljons
17. Ilvija Dambrauska 1972 Dobeles sākumskola
18. Jurijs Skribāns 1961 Zemgales reģionālās Vides pārvaldes Kontroles daļas Resursu kontroles sektors
19. Dace Cire 1987 Līvbērzes pamatskola
20. Varis Krūmiņš 1961 Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola
21. Ilona Freimane 1970 IKSC "Līdumi"
22. Zigmārs Babčuks 1967 Ozolnieku novada dome
Программа партии
Partijas “Latvijas Reģionu apvienība”
Jelgavas novada saraksta programma
2021. gada pašvaldību vēlēšanām

Mēs, dažādu paaudžu un profesiju pārstāvji, esam apvienojušies vienotā komandā, lai kopīgiem spēkiem:
- veicinātu Jelgavas novada un tajā ietilpstošo pagastu, ciemu un viensētu līdzsvarotu attīstību;
- nodrošinātu kvalitatīvu un uz sadarbības principiem veidotu demokrātisku pašvaldības pārvaldi;
- rūpētos par iedzīvotāju dzīves kvalitātes un labklājības līmeņa uzlabošanos.

Mēs uzskatām, ka ir jāsaglabā tās vēsturiskās tradīcijas un dzīvesveids, kas ir bijis svarīgs Jelgavas un Ozolnieku novadu iedzīvotājiem līdz novadu apvienošanai. Esam apvienojušies, lai aktīvi piedalītos un līdzdarbotos novada attīstībā!
Mūsu pamatvērtības ir cieņa, ģimene, atbildība un ieinteresētība. Cieņa pret līdzcilvēkiem, nediskriminējot nevienu un nodrošinot vienlīdzības ievērošanu. Ģimene kā vērtība visās paaudzēs. Atbildība par doto solījumu īstenošanu. Ieinteresētība par visu novada teritoriju līdzsvarotu attīstību, rūpējoties gan par pagastu centriem, gan maziem ciematiem un viensētām.
Mēs nodrošināsim uz sadarbību ar iedzīvotājiem vērstu pašvaldības pārvaldi.
Mēs atbalstīsim iedzīvotāju tiekšanos uz patiesi demokrātisku pilsonisko sabiedrību, kura vēlas būt saimnieki savā novadā. Attīstīsim kultūrvidi, saimniecisko darbību un novada izaugsmi.
Mēs izveidosim novadu kā uzņēmējdarbībai draudzīgu teritoriju un veidosim labvēlīgu vidi investīcijām.
Mūsu mērķis ir nodrošināt visiem novada bērniem iespēju apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, vispārējās izglītības, sporta, kultūras un interešu izglītības pieejamību tuvāk dzīvesvietai un kvalitatīvu sociālo aprūpi.
Galvenie uzdevumi, kas realizējami līdz 2025. gadam:
• Novada sabalansētai attīstībai atbalstīt:
- regulāru iedzīvotāju sapulču organizēšanu ar novada domes administrāciju un iestāžu vadītājiem;
- brīvpusdienu nodrošinājumu novada teritorijā deklarētiem pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un izglītības iestāžu skolēniem;
- tradīciju uzturēšanu jaundzimušo sveikšanā, stipro ģimeņu godināšanā un sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām;
- sadarbību ar lauksaimniekiem reģionālo ceļu uzturēšanā;
- iedzīvotāju iniciatīvu daudzdzīvokļu mājokļu siltināšanā un teritoriju labiekārtošanā;
- jauniešu centru darbību;
- stipendiju piešķiršanu studējošajiem jauniešiem.
• Izglītības, sporta, kultūras un veselīga dzīvesveida veicināšanai:
- nodrošināt vienlīdz kvalitatīvu izglītības pakalpojumu visās novada izglītības iestādēs;
- nodrošināt visiem novada bērniem vietu pirmsskolas izglītības iestādē;
- izveidot vienotu sporta skolu, saglabājot Jelgavas un Ozolnieku novados ievērotās tradīcijas;
- uzbūvēt tehniskajām prasībām atbilstošu sporta zāli Elejā un Ozolniekos;
- ierīkot un labiekārtot sporta laukumus Kalnciema pagasta vidusskolā, Teteles pamatskolā, Sesavas pamatskolā, Bērvircavā un Ozolnieku vidusskolā;
- uzbūvēt Elejas parka izstāžu zāli;
- izremontēt telpas Kalnciema pagasta vidusskolā;
- nodrošināt jaunas telpas Mūzikas skolai un Centrālajai bibliotēkai Ozolniekos;
- ierīkot aktīvās atpūtas dabas trases un takas;
- atbalstīt mūžizglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu apguvi.
• Veselības aprūpē:
- atbalstīt un veicināt veselības aprūpes pieejamību.
• Tautsaimniecības un infrastruktūras attīstībai:
- nodrošināt asfaltēto ielu bedru likvidēšanu un regulāru grants ceļu uzturēšanu;
- atbalstīt iedzīvotāju īpašumos esošo ūdens un kanalizācijas tīklu pievienošanu centralizētajiem tīkliem;
- pielāgot pašvaldības infrastruktūru iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām un kustību traucējumiem, velosipēdistiem un bērnu ratiņiem;
- drošības uzlabošanai nodrošināt ielu, parku un citas publiskās infrastruktūras teritoriju izgaismošanu diennakts tumšajā laikā un video novērošanas tīkla attīstīšanu;
- atbalstīt un piedalīties droša krustojumu izveidošanā uz A8 šosejas pie Brankām un gājēju/velosipēdistu celiņa izveidošanā gar P100 ceļu uz Cenām;
- savienot valsts autoceļu Upmaļi- Cīruļi Cenu pagastā ar Jelgavas ielu Ozolniekos, uzbūvējot tiltu pār Iecavas upi;
- paplašināt kapu teritorijas un izbūvēt kapliču pie Teteles kapiem;
- izveidot labiekārtotas un brīvas pieejas vietas pie upēm un ūdenskrātuvēm;
- ierīkot speciālas pastaigu takas ar dzīvniekiem;
- izbūvēt un uzturēt meliorācijas sistēmas;
- atbalstīt kultūrvēsturiskā mantojuma sakārtošanu un uzturēšanu;
- sakārtot degradētās teritorijas.

Mūsu sauklis: “SADARBĪBĀ IR SPĒKS!”