Самоуправлений выборы 2021

"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Ziedonis Caune 1956 Jelgavas novada pašvaldība
2. Pēteris Veļeckis 1953 Jelgavas novada pašvaldība
3. Ilze Vītola 1976 Jelgavas novada pašvaldība
4. Līga Lonerte 1966 Jelgavas novada pašvaldība
5. Dina Štelmahere 1962 Ozolnieku novada Garozas pamatskola
6. Juris Lavenieks 1963 ZS Valneri
7. Ojārs Briedis 1957 Jelgavas novada pašvaldība
8. Jānis Valerts 1977 SIA "Krauss"
9. Modris Jansons 1950 Jelgavas novada pašvaldība
10. Juris Razživins 1983 Z/S "Jaunlejnieki"
11. Ervins Vēveris 1981 ERGO Insurance SE Latvijas filiāle
12. Aivars Naglis 1963 Jelgavas novada Staļģenes vidusskola
13. Valda Sējāne 1950 ZS "Mārsili"
14. Inese Kuniga 1970 SIA Balticagro
15. Vladimirs Saņuks 1986 Jelgavas novada pašvaldība
16. Jānis Počs 1977 SIA"NEPCon"
17. Sandris Roze 1977 SIA "Elagrotrade Agrolats Group"
18. Lolita Duge 1973 Z/S "Terēņi"
19. Guntis Rozītis 1948 Pensionārs
20. Inga Knope 1982 Jelgavas novada pašvaldība
21. Rasma Krauze 1962 Jelgavas novada pašvaldība
22. Rimants Štopis 1962 SK "Mālzeme"
Программа партии
Izglītība
Saglabāsim esošo skolu tīklu. Nodrošināsim materiālos un tehniskos resursus, un ieviesīsim jaunā satura programmas.
Atbalstīsim pedagogu tālākizglītību. Saglabāsim skolotāju un audzēkņu stimulēšanas programmas un stipendijas.
Iesaistīsim jauniešus pašvaldības darbā. Atbalstīsim jauniešu konsultatīvo padomi, centrus un brīvprātīgā darba sistēmu.
Audzināsim lokālpatriotismu. Stiprināsim jaunsardzes kustību un valsts aizsardzības mācību.
Radīsim pieejamas un aktuālas mūžizglītības un interešu izglītības programmas.
Nodrošināsim skolēniem un studentiem pilnībā apmaksātu ēdināšanu.
Turpināsim īstenot atbalsta programmas sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām. Veicināsim cittautiešu integrāciju.
Nodrošināsim visus novada bērnus ar vietu pirmsskolas izglītības iestādēs. Palielināsim materiālo atbalstu ģimenēm, ja bērns tiek mācīts mājās.
Tautsaimniecība, uzņēmējdarbība, tūrisms
Atbalstīsim uzņēmēju konsultatīvo padomi ar dalībniekiem no uzņēmēju vidus un pašvaldības.
Stiprināsim atbalstu jaunajiem uzņēmējiem un sociālajiem uzņēmējiem. Attīstīsim jauniešos uzņēmējdarbības prasmes.
Popularizēsim tūrisma iespējas novadā. Izveidosim velotūrisma un ūdenstūrisma maršrutus.
Veidosim novadā pievilcīgu piedāvājumu viesmīlībā, tūrismā un ēdināšanā.
Atbalstīsim vietējo produktu un pakalpojumu izmantošanu. Palīdzēsim radīt jaunas tirdzniecības vietas.
Sekmēsim nesakopto īpašumu sakārtošanu. Veiksim pasākumus ēku energoefektivitātes paaugstināšanai. Renovēsim pašvaldības dzīvojamo fondu.
Atbalstīsim iedzīvotājus daudzdzīvokļu namu un pagalmu sakārtošanai.
Prioritizēsim pašvaldības autoceļu sakārtošanas darbus. Turpināsim darbu pie infrastruktūras objektu un meliorācijas sistēmu sakārtošanas.
Atbalstīsim “zaļo” industriālo parku attīstību, klimatneitrālu ekonomiku un atjaunojamās enerģijas izmantošanas iespējas.
Sociālā aizsardzība
Atbalstīsim daudzveidīgus sociālos pakalpojumus dažādām iedzīvotāju grupām.
Paplašināsim finansiālu atbalstu grūtībās nonākušām ģimenēm, tostarp daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm, aizbildņiem. Atbalstīsim personas ar invaliditāti, politiski represētos.
Gādāsim par senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu.
Nodrošināsim novada iedzīvotājiem veselības aprūpes speciālo palīglīdzekļu un specializētā transporta pieejamību.
Izveidosim mājaprūpes sistēmu.
Apmaksāsim transporta izdevumus mediķu vizītēm pie vientuļiem pensionāriem vai personām ar invaliditāti.
Atbalstīsim ģimenes ārstu prakses. Nodrošināsim telpas un transportu COVID-19 potēšanas plāna īstenošanai.
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ieviesīsim vienotu videonovērošanas sistēmu un centralizētu datu pārraudzību.
Stiprināsim pašvaldības policijas resursus, sadarbību ar Valsts policiju un izglītības iestādēm.
Kultūra un sports

Atbalstīsim kultūras dzīves aktivitātes. Uzlabosim katra kultūras nama un bibliotēkas tehnisko nodrošinājumu.

Atbalstīsim tautas mākslas kolektīvus. Piedāvāsim daudzveidīgus un kvalitatīvus kultūrizglītības pasākumus visos novada ciemos.

Turpināsim godināšanas tradīcijas. Apzināsim un godināsim cilvēkus, kuri snieguši ieguldījumu novada attīstībā, iesaistījušies Latvijas vēsturei nozīmīgos notikumos.

Īstenosim sporta attīstības programmu. Stiprināsim sporta tradīcijas, pilnveidosim sporta bāzes un saglabāsim skolotāju un audzēkņu atbalsta programmas.

Atbalstīsim visu paaudžu sportistus dalībai dažāda mēroga sacensībās.
Ierīkosim jaunas atpūtas vietas, veselības takas, āra trenažierus.

Atbalstīsim peldētprasmes apguvi. Izveidosim apgaismotas slēpošanas trases.

Novada pārvalde
Nodrošināsim pagastu pārvalžu un vienoto klientu apkalpošanas centru darbu un pieejamību katrā no novada pagastiem.
Nepieciešamie pakalpojumi atradīsies iespējami tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietām.
Veicināsim iedzīvotāju līdzdalību un iesaisti novada politiku veidošanā.
Atbalstīsim teritorijas kopšanu un nodosim kapsētu apsaimniekošanu komunālajam uzņēmumam.
Veicināsim operatīvu un ērtu saziņu ar pašvaldību. Rūpēsimies, lai iedzīvotāji var regulāri sniegt atsauksmes un ierosinājumus uzlabojumiem.