Самоуправлений выборы 2021

Latvijas Zaļā partija

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Andris Ozoliņš 1972 Ozolnieku novada dome
2. Antra Alksne 1979 PSIA Valgums-S
3. Jānis Kažotnieks 1972 Latvijas Lauku konsultāciju un Izglītības centrs
4. Mairita Pauliņa 1981 Zemgales plānošanas reģions
5. Ģirts Neija 1977 SIA Binex
6. Dace Keidāne 1972 Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Veterinārmedicīnas fakultāte, Pārtikas un higiēnas institūts
7. Zanda Elpe 1967 SIA "Teihcram"
8. Liene Upeniece 1969 Jelgavas novada pašvaldība
9. Andis Žeikars 1973 SIA Jaus
10. Jānis Vilks 1979 SIA Mr. Vilks
11. Oskars Karls 1974 Jelgavas novada, Izglītības pārvalde
12. Raimonds Elpe 1989 SIA TeihCram
13. Pēteris Šķiņķis 2001 SIA “Sunuzo”
14. Ruslans Bērziņš 1978 SIA Baltic Security Service
15. Andrejs Valters 1981 SIA "Žvalguva"
16. Mārtiņš Ozols 1983 Pašnodarbinātais
17. Agnese Lejniece 1979 Ozolnieku novada būvvalde
18. Pāvels Kuļbačnijs 1987 SIA „Svētku Pasaule”
19. Edgars Janovičs 1990 Ozolnieku sporta skola
20. Gunārs Blūms 1965 A/S “Latvijas valsts meži”
21. Jānis Inārs Maniņš 1995 SIA Commodus
22. Kārlis Goldmans 1989 SIA “LUCKY TRAKTOR"
Программа партии
PROGRAMMA
Mērķis – Ilgtspējīga, uz iedzīvotāju vajadzību nodrošināšanu orientēta un atvērta pašvaldība.
Papildu mērķi
Sakopta un zaļa vide, kurā novada iedzīvotāji un viesi pavada savu brīvo laiku un saudzē to.
Novadu, kurā ir vēlme dzīvot, dibināt ģimeni, attīstīt un izkopt savas ģimenes un novada tradīcijas, veicināt uzņēmējdarbības attīstību.
Novada pārvalde
Organizēsim visiem saprotamu pašvaldības un to iestāžu darbu, kas vērsts uz novada ilgtspējīgu attīstību un visu iedzīvotāju interešu realizāciju, nevis atsevišķu grupu vai indivīdu interesēm
Būsim atvērta un zaļi domājoša pašvaldība - strādāsim atbildīgi un visiem saprotami, atbalstīsim jaunas idejas un komunicēsim ar novadniekiem
Aicināsim iedzīvotājus uz līdzdalību un iesaisti būtisku lēmumu pieņemšanā un apvienotā novada attīstības principu veidošanā un realizēšanā
Nodrošināsim vienotu iedzīvotāju apkalpošanas centru darbību pagastos, valsts un pašvaldību pakalpojumu saņemšanai tuvāk dzīves vietai
Optimizēsim un organizēsim pieejamos resursus iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanai
Radīsim apstākļus nepazaudēt katra pagasta identitāti
Veicināsim nevalstisko organizāciju iesaisti novada attīstībā
Infrastruktūra
Izveidosim pārskatāmu ceļu un ielu attīstības programmu
Ieviesīsim viedos risinājumus ēku un vides infrastruktūras apsaimniekošanā
Izveidosim atbalsta programmu pieslēgumu izbūvei ūdenim un kanalizācijai, lai mazinātu vides piesārņošanas riskus pakalpojumu izmaksas ilgtermiņā
Paredzēsim līdzekļus novada upju tīrīšanai un zemju meliorācijai
Radīsim apstākļus vienotu komunālo pakalpojumu nodrošināšanai par atbilstošu cenu
Ieviesīsim un uzturēsim vienotu kapu apsaimniekošanas sistēmu novadā
Pilnveidosim teritoriju uzturēšanas un kopšanas plānu
Izglītība
Uzturēsim mūsdienīgu materiāli tehnisko bāzi izglītības iestādēs
Uzturēsim dienas centrus un bibliotēkas, lai nodrošinātu kvalitatīvu mūžizglītības piedāvājumu novada iedzīvotājiem
Nodrošināsim sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām jauniešu atbalstam dalībai novada attīstībā
Radīsim iespēju interešu izglītībai un vasaras nometnēm, veicinot lokālpatriotismu un vides izglītību mūsu bērnos
Sociālā politika
Saglabāsim esošo sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības daudzveidību un attīstīsim jaunus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus dažādām iedzīvotāju grupām
Nodrošināsim senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu, iesaistot tos veselības veicināšanas un mūžizglītības pasākumos
Virzīsim atbalsta programmas izstrādi, pieejamu mājokļu būvniecībai un renovācijas, piesaistot ES programmas un privātus investorus, tādējādi nodrošinot jauno ģimeņu un pašvaldībai nepieciešamo speciālistu piesaisti
Veicināsim sociāli mazaizsargāto grupu integrēšanu sabiedrības norisē
Radīsim iespēju cilvēkiem ar invaliditāti un savādāk domājošajiem, neatkarīgi no viņu tautības un reliģiskas piederības, būt pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem un iesaistīties kopīgas, videi draudzīgas, zaļi domājošas sabiedrīas veidošanā
Sadarbojoties ar novada iedzīvotājiem, jomas speciālistiem un ģimenes arstiem izstrādāsim jaunu veselības veicināšanas ilgtemiņa programmu
Sports
Turpināsim uzsāktos darbus pie novada sporta infrastruktūras sakārtošanas piesaistot gan ar pašvaldības, gan ES fondu līdzekļus
Popularizēsim novadu, kā sakārtotu vietu sporta aktivitātēm un tūrismam
Finansiāli atbalstot veicināsim novada sporta klubu un individuālo sportistu izaugsmes iespējas
Kultūra
Sniegsim atbalstu pašdarbības kolektīviem un nodrošināsim kultūras pasākumu organizēšanu visā novada teritorijā
Dažādojot kultūras aktivitātes piedāvāsim iesaisti tajās visu paaudžu novada iedzīvotājiem
Caur kultūras aktivitātēm veicināsim novada bērnu lokālpatriotismu un lepnumu par savu novadu
Organizēsim pasākumus kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai
Sabiedriskā kārtība un drošība
Aktīvi sadarbosimies ar Valsts institūcijām, nodrošinot sabiedrisko kārtību un drošību novadā
Izstrādāsim plānu moderna policijas aprīkojuma un tehnikas iegādei, tādējādi nodrošinot policijas darba kvalitāti un operatīvu rīcību
Uzņēmējdarbības attīstība
Sakārtojot novada infrastruktūru radīsim apstākļus mazo un vidējo uzņēmēju attīstībai;
Atbalstīsim sociālo uzņēmumu attīstību, tādējādi nodrošinot vidi degradējošu teritoriju sakopšanu, jaunu iedzīvotāju aktīvai atpūtai piemērotu dabas objektu radīšanu un iespēju cilvēkiem ar invaliditāti iesaistīties darba tirgū
Nodrošināsim uzņēmēju sadarbību un vietējo ražojumu popularizēšanu
Rīkojot ideju konkursus atbalstīsim jaunu, inovatīvu ideju autorus