Самоуправлений выборы 2021

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Zenta Tretjaka 1960 Sociāldemokrātiskā partija „Saskaņa”
2. Sergejs Stoļarovs 1973 Jelgavas pilsētas dome
3. Andrejs Eihvalds 1983 SIA "Jelgavas ūdens"
4. Jurijs Vatčenko 1983 Sia “MILUR”
5. Vitālijs Pasečņiks 1985 SIA’’MILUR’’
6. Jeļena Rjazanceva 1961 Rīgas Anniņmuižas vidusskola
7. Vladimirs Zagorskis 1968 SIA Mega Sargs
8. Žanna Panova 1963 pensionārs
9. Lidija Vatčenko 1982 SIA “MILUR”
10. Žanna Šuļga 1981 bezdarbnieks
11. Jekaterina Sporihina 1986 Bērnu, jauniešu un pieaugušo atbalsta biedrība "Backstage Art Center"
12. Sergejs Bricis 1976 SIA Sebr Met
13. Jāzeps Cimaškevičs 1954 pensionārs
14. Anastasija Butāne 1955 pensionāre
15. Sanita Borisova 1989 VSIA”Slimnīca Ģintermuiža”
16. Olga Fjodorova 1990 Bezdarbnieks
Программа партии
Uzlabosim jelgavnieku dzīves kvalitāti un pilnveidosim mūsu Jelgavu kopā!

1.Uzlabosim jelgavnieku dzīves kvalitāti, mazināsim sociālo nevienlīdzību, veicināsim iedzīvotāju iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā.
2.Sniegsim sociālo atbalstu ģimenēm ar bērniem, pensionāriem, personām ar invaliditāti, sociāli mazaizsargātām personām un krīzes situācijā nonākušām personām.
3.Atbalstīsim interešu un profesionālās ievirzes izglītības pieejamību bērniem.
4.Sākoties mācību gadam nodrošināsim izglītojamos ar individuālo mācību piederumu sākumkomplektu.
5.Atbalstīsim jauniešu nodarbinātību vasaras brīvlaikā.
6.Atvērsim jaunu pirmsskolas izglītības iestādi, nodrošināsim līdzfinansējumu privātām pirmsskolas izglītības iestādēm un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem.
7.Nodrošināsim līdzfinansējumu bērnu ēdināšanai izglītības iestādēs.
8.Pastiprināti kontrolēsim privāto ēdinātāju sniegto pakalpojumu kvalitāti pašvaldības izglītības iestādēs, nepieciešamības gadījumā, izskatīsim iespēju patstāvīgo ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu.
9.Izveidosim daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru.
10.Attīstīsim Jelgavas pilsētā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras objektus, un nodrošināsim tos ar nepieciešamo aprīkojumu.
11.Nodrošināsim bezmaksas latviešu valodas un naturalizācijas eksāmena sagatavošanas kursus.
12.Atbalstīsim īres nama būvniecību.
13.Nodrošināsim līdzfinansējumu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojumiem.
14.Atbalstīsim ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra izveidi Jelgavā bērniem un pieaugušajiem.
15.Vairākās vietās pilsētā izveidosim jaunus, modernus rotaļu un sporta laukumus.
16.Atbalstīsim sporta klubu, biedrību un pašdarbības kolektīvu darbību.
17.Piedāvāsim sporta aktivitātes visām iedzīvotāju vecuma grupām.
18.Atbalstīsim sportistu dalību valsts un starptautiskās sporta sacensībās.
19.Atbalstīsim izglītojamo dalību valsts un starptautiskos projektos, nometnes, olimpiādes un pieredzes apmaiņas pasākumus.
20.Pedagogiem un mediķiem noteiksim NĪN atlaides, nodrošināsim bezmaksas braucienus Jelgavas pilsētas sabiedriskajā transportā un finansējumu veselības apdrošināšanai.
21.Veiksim renovācijas darbus, mācību aprīkojuma un materiāltehniskās bāzes atjaunošanu izglītības un sporta iestādēs, t.sk. atjaunosim bērnu rotaļu laukumus un stadionus.
22.Uzsāksim daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu, caurbraucamo un iebraucamo ceļo sakārtošanu, kas atrodas uz pašvaldības zemes.
23.Atbalstīsim daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu, caurbraucamo un iebraucamo ceļu sakārtošanu, kas neatrodas uz pašvaldības zemes.
24.Rekonstruēsim ielas: Meiju ceļu, Pulkveža Brieža ielu, Miera ielu, Aizsargu ielu, Bauskas ielu, Lapu iela, Dzirnavu ielu, Nameju ielu, Atmodas ielu, Lapskalna ielu un citas.
25.Veiksim grants seguma ielu dubulto virsmas apstrādi un atputekļošanu vai asfaltēšanu.
26.Veiksim meliorācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu sakārtošanu un attīstību.
27.Izbūvēsim apgaismojumu 6.līnijā, Malkas ceļā, Staļģenes ielā, Bauskas ielā un citās ielās.
28.Pilnveidosim satiksmes organizāciju Jelgavā.
29.Labiekārtosim Pilssalu un uzbūvēsim jaunu ūdenstūrisma un sporta bāzi.
30.Izbūvēsim jaunas velonovietnes, gājēju un velosipēdu celiņus.
31.Pilsētas maršrutu autobusos izmantosim videi draudzīgo sabiedrisko transportu, autobusu sarakstu un maršrutus pielāgosim iedzīvotāju vajadzībām.
32.Stiprināsim jelgavnieku drošību un civilo aizsardzību.
33.Saglabāsim, aizsargāsim un attīstīsim kultūrvēsturisko mantojumu Jelgavā, izveidosim jaunus tūrisma pakalpojumus.
34.Sniegsim atbalstu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai sadzīves kanalizācijas sistēmai un gāzes tīkliem.
35.Izveidosim Jauniešu dienas centru RAFā.
36.Labiekārtosim veselības taku RAF mežā.
37.Noteiksim NĪN atlaides uzņēmumiem par jaunradītām darbavietām; biedrībām, kuras nodarbojas ar labdarību un papildus neveic saimniecisko darbību; darbspējas vecumā deklarētiem Jelgavas pilsētā personām, kas iepriekšējā taksācijas gadā deklarēja savu dzīves vietu Jelgavā.
38.Pārbūvēsim tiltu pār Platones upi Bauskas ielā.
39.Izstrādāsim jaunus ielu un ietvju uzturēšanas maršrutus ziemas dienestam.
40.Sakārtosim tehnisko infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstībai.
41.Kontrolēsim pašvaldības, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu racionālo resursu izlietojumu.
42.Risināsim jautājumu ar krauķu populāciju pilsētā.