Самоуправлений выборы 2021

Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Gunārs Kurlovičs 1958 Dobeles novada pašvaldība
2. Haralds Laidiņš 1961 SIA JANTO
3. Lauris Zīverts 1981 SIA Supramed
4. Atis Jaunzems 1978 SIA Berlat Trading
5. Samanta Mārtiņa 1986 SIA SAMMAR
6. Evija Rubina 1975 SIA Ozolnieku KSDU
7. Mārtiņš Vadzis 1982 Rīgas dome
8. Aija Neilande 1965 VID
9. Iveta Lokmane-Šabovica 1985 Jelgavas Valsts ģimnāzija
10. Jānis Bacāns 1970 SIA Vazha
11. Mārtiņš Šabovics 1985 LLU
12. Lāsma Stūrmane 1989 Lauku atbalsta dienests
13. Diāna Ņikitina 2000 Studē LPSA
14. Aivis Biķernieks 1976 SIA CAL
15. Andis Jurēvics 1986 SIA Albert Berner
16. Andris Skripa 1968 SIA Elipat
17. Ansis Teteris 1977 SIA Pure FIsh
18. Andris Vereščagins 1966 SIA Miķeļa alus darītava
Программа партии
Latvijas Reģionu Apvienības programma Jelgavas pilsētas domes 2021.gada vēlēšanām.
Latvijas Reģionu Apvienība (turpmāk - LRA) vēlas Jelgavu attīstīt kā spēcīgu nacionālas nozīmes attīstības centru, koncentrējot atbalstu vietējās uzņēmējdarbības veicināšanai, izglītības kvalitātei, iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanai un sociālajai drošībai, palielinot atbalstu jaunajām ģimenēm mājokļa jautājumos un vietu nodrošināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs.
1.Ekonomiskā attīstība, nodarbinātība.
LRA ieskatā Jelgavas iedzīvotāju labklājības pamats ir Jelgavas ekonomiskā izaugsme. Uzskatām, ka pašvaldības atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Jelgavā ir nepietiekams, tāpēc LRA prioritāte ir atbalsta palielināšana vietējās uzņēmējdarbības attīstībai, izmantojot visus pašvaldībai pieejamos instrumentus, tai skaitā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus. Ārējo investoru piesaistē LRA realizēs stratēģiski pārdomātu politiku. Uzņēmējdarbības atbalstam un nodarbinātības veicināšanai Jelgavā:
• ES fondu līdzekļus galvenokārt investēsim infrastruktūras rekonstrukcijai un pilnveidošanai reāli funkcionējošiem un ekonomiski augošiem uzņēmumiem;
• noteiksim nekustamā īpašuma nodokļa atlaides uzņēmumiem, kas nodrošina jaunas darbavietas un investē savas infrastruktūras attīstībā;
• piesaistīsim investīcijas ražotnēm ar augstu intelektuālā darbaspēka īpatsvaru un īstenosim programmu jauniešu uzņēmējdarbības atbalstam;
• mazajai uzņēmējdarbībai, arī mājražotājiem, izveidosim atbalstsa programmu, iekļaujot tajā arī Amatu mājas darbību;
• nodrošināsim maksimāli ērtu sabiedriskā transporta kustību rīta, dienas un vakara stundās, pielāgojot to pilsētas lielāko darba devēju, izglītības iestāžu un Rīgā nodarbināto vajadzībām;
• izvērtēsim pašvaldības līdzdalību kapitālsabiedrībās, kuru pakalpojumus var nodrošināt privātais kapitāls;
• pārskatīsim pilsētas teritorijas plānojumu, lai nodrošinātu sabalansētu vidi uzņēmējdarbībai un iedzīvotāju interesēm.
2.Dzīves vide, izglītība, kultūra, sports.
LRA prioritāte ir harmoniska un sabalansēta dzīves vide Jelgavā. Pašreizējā daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu programma funkcionē nepilnīgi, tādēļ realizēsim jaunu iekšpagalmu sakārtošanas programmu ar lielākiem resursiem, kas ietvers:
• daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu, piebraucamo ceļu un auto novietņu sakārtošanu, rotaļu laukumu rekonstrukciju;
• ielu stāvokļa uzlabošanu, labiekārtošanu un seguma atjaunošanu individuālās apbūves rajonos, palielinot ielu uzturēšanas izdevumus;
• atbalsta palielināšanu pieslēgumiem ūdens un kanalizācijas tīkliem atbilstoši mājsaimniecības ienākumu līmenim.
Izglītībā palielināsim fonda atbalstu pedagogu kvalifikācijas celšanai, nodrošināsim veselības apdrošināšanu pedagogiem un uzlabosim sadarbību ar izglītības darbinieku arodbiedrību pedagogu sociālo jautājumu risināšanā. Īstenosim reālu palīdzības programmu jaunajiem pedagogiem mājokļa nodrošināšanā. Panāksim, lai 4 gadu laikā ievērojami apmierinātu pieprasījumu pēc vietām pirmsskolas izglītības iestādēs.
Prioritātes sekmēšanai bērnu un jauniešu sportam, centralizēsim sporta skolu sistēmu un sporta infrastruktūru pilsētā, lai nodrošinātu pašvaldības atbalstu arī privātajām sporta skolām. Iesaistīsim Zemgales Olimpisko centru un pašvaldības izglītības iestādes kopsadarbībā augstu sasniegumu gūšanai sportā.
Kultūras sfērā panāksim Jelgavas koncertzāles projektēšanu un izveidi.
3.Sociālā drošība un atbalsts.
Ilgtspējīgai attīstībai īstenosim atbalsta programmu jaunajām ģimenēm ar bērniem, kas ietver:
• palīdzību mājokļa jautājuma risināšanā, izvērtējot ģimenes ienākumus;
• jaunu mājokļu būvniecības programmu;
• nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus ģimenēm ar bērniem atbilstoši bērnu skaitam.
Pensionāriem, sākot no 70 gadiem, palielināsim bezmaksas sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanas iespējas gadā un uzlabosim veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.
4.Pārvalde un sadarbība.
Nodrošināsim reālu pašvaldības dialogu ar sabiedrību un sekmēsim sadarbību ar visiem ievēlētajiem politiskajiem spēkiem. Uzlabosim sabiedrības informēšanu un viedokļa uzklausīšanu par visiem stratēģiski svarīgiem jautājumiem, kas skar iedzīvotāju intereses:
• pirms lēmumu pieņemšanas informēsim par pašvaldības iecerēm realizēt sabiedriski nozīmīgus projektus;
regulāri organizēsim konsultācijas ar iedzīvotājiem pirms stratēģiski svarīgu pasākumu un celtniecības objektu uzsākšanas un atskaitīsimies sabiedrībai par paveikto.