Самоуправлений выборы 2021

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Andrejs Gavrilovs 1965 SIA “Erbauer group”
2. Juris Puriškevičs 1956 Krustpils novada pašvaldīda, Vīpes pagasta pārvalde
3. Jaroslavs Gaveiko 1990 SIA "SOMI LATVIJA"
4. Oksana Lāce 1972 SIA "Tavol"
5. Juris Tužikovs 1953 Pensionārs
6. Marija Pentjukova 1987 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
7. Jeļena Hnikina 1978 Krustpils novada pašvaldība
8. Alla Rubļova 1975 PII ”Zvaigznīte”
9. Karina Isakova 2003 Skolniece
10. Elizabete Pavlova 2002 Skolniece
11. Aleksejs Ponomarjovs 1959 SIA „Tehniskā bāze” – ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas iekārtas
Программа партии
Sociāldemokrātiskā partija “Saskaņa”
priekšvēlēšanu programma jaunizveidotajam Jēkabpils novadam

SOCIĀLĀ STABILITĀTE! JAUNĀ NOVADA ATTĪSTĪBA!

* Sociālā stabilitāte – “Saskaņa” ir vienīgā partija Latvijā, kas izpildījusi visus savus solījumus vēlētājiem sociālajā jomā. Mēs plānojam ieviest jaunas atbalsta formas.

* Jauns novads – Veicināt novada attīstību, infrastruktūras sakārtošanu un sadarbības uzlabošanu ar sabiedriskām organizācijām. Strādāt vienotā komandā ar novada iedzīvotājiem, lai maksimāli virzītu Jēkabpili un novadu uz labklājību līdzvērtīgi Eiropas kultūras galvaspilsētām.


SOCIĀLĀ JOMA

• Aktīvāka iesaiste esošajos Eiropas Sociālā fonda projektos un piedalīšanās jaunajās dažādu sociālo grupu atbalsta programmās;
• Vides radīšana, kas mudinātu jauniešus turpināt dzīvi dzimtenē vai atgriezties novadā pēc studijām;
• Sociālo namu/pansionātu un asistentu pakalpojumu vienotās platformas izveide;
• Stabilas un atbildīgas sociālās palīdzības sistēmas izveide, kas sniedz materiālo nodrošinājumu minimālā līmenī;
• Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide sociālo problēmu risināšanā, kā arī personu sociālās funkcionēšanas spēju samazināšanās gadījumā;
• Primārās veselības aprūpes pieejamības un veselības veicināšanas pasākumu pilnveide.


UZŅĒMĒJDARBĪBA

• Godīgas konkurences attīstības sekmēšana;
• Novada mazo un vidējo uzņēmumu atbalsts, veicinot jaunu darbavietu izveidi ar ES līdzekļu piesaistīšanu;
• Jaunizveidoto un esošo ražotņu atbalsts ar jaunu pieeju darbībā, kā arī informācijas platformas izveide uzņēmējdarbības jaunu tendenču apmaiņai;
• Programmas jauno speciālistu piesaistei sadarbībā ar darba devējiem.


LABKLĀJĪBA, DROŠĪBA UN SASKAŅA

• Vienmērīga budžeta sadale Jēkabpils novada griezumā, sastādot pašvaldības budžetu, izvēloties stratēģiskos attīstības virzienus un piešķirot augstāko prioritāti sociālajiem jautājumiem;
• Jaunajiem speciālistiem paredzēta dzīvokļu fonda izveide;
• Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un viņu organizācijām, nodrošinot pilnvērtīgas dzīves iespēju;
• Optimālas un efektīvas novada pārvaldes izveide.


IZGLĪTĪBA UN KULTŪRA

• Vienmērīga un taisnīga līdzekļu sadale novada mācību iestādēm, piemaksu piešķiršanas stimulēšana skolotājiem un auklītēm no pašvaldības budžeta;
• Pilnībā vai daļēji apmaksāti kvalifikācijas paaugstināšanas kursi skolotājiem, kā arī līmeņa paaugstināšanas veicināšana esošajās mācību iestādēs;
• Sadarbības stiprināšana starp skolām un uzņēmējiem, kā arī ar sadraudzības pilsētu izglītības iestādēm;
• Sadarbības stiprināšana ar Jēkabpils Jauniešu domi, atbalsts nacionālo kultūras biedrību darbībai, dažādu tautu kultūras tradīciju saglabāšanai un visiem mākslas kolektīviem pasākumos Latvijā un ārvalstīs.


SPORTS UN TŪRISMS

• Atbalsts sporta aktivitātēm, sadarbībai ar sporta skolām un organizācijām, novada infrastruktūras attīstībai plašam iedzīvotāju lokam;
• Latvijas un starptautiska mēroga sporta pasākumu uzņemšanas un organizēšanas rosināšana jaunajā novadā;
• Tūrismam labvēlīgas vides veidošanas atbalsts;
• Tūrisma paplašināšana dabas teritorijās, vienlaicīgi nodrošinot to aizsardzību.


IEDZĪVOTĀJI UN VESELĪBA

• Sabiedrības viedokļa vērā ņemšana, pieņemot novadam svarīgus lēmumus;
• Pašvaldības sadarbības veicināšana ar novada sabiedriskajām organizācijām;
• Nelietderīgas nodokļu maksātāju līdzekļu izmantošanas nepieļaušana;
• Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības paplašināšanas un kvalitātes uzlabošanas rosināšana Jēkabpils reģionālajā slimnīcā, kā arī jaunu speciālistu piesaistes turpināšana;
• Sociālā atbalsta sistēmas veselības pakalpojumu pieejamības un sociālo pakalpojumu klāsta paplašināšana.


PAŠVALDĪBA UN LABIEKĀRTOŠANA

• Atbalsts daudzdzīvokļu namu pagalmu pārplānošanai un rekonstrukcijai, autostāvvietu izveidei, paaugstināta uzmanība pašvaldības ceļu un ielu remontam un aktīvās atpūtas vietu attīstībai;
• Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas veicināšana pēc ES atbalsta programmām, kur projekti tiek finansēti gan no fondiem, gan no pašvaldības/valsts līdzekļiem;
• Izmaiņas ūdens skaitītāju jomā – potenciāla pāreja uz elektroniskiem skaitītājiem ar jaunu metodiku un godīgu uzskaites sistēmu iedzīvotāju ērtībām;
• Dabas vērtību saglabāšana, izpostītās vides atjaunošana un pilnveidošana.


Mēs esam politiskais spēks, kas ieklausās katra iedzīvotāja viedoklī, var nostiprināt atbildīgu un caurskatāmu pārvaldību! Mēs spējam strādāt saliedētā komandā ar visām politiskajām partijām un sniegt plašu atbalstu jaunizveidotā Jēkabpils novada iedzīvotājiem!