Самоуправлений выборы 2021

Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība", Partija "VIENOTĪBA"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Mārtiņš Svilis 1981 SIA Marteks
2. Mārtiņš Felss 1984 LPKS LATRAPS
3. Ilmārs Luksts 1987 Krustpils novada pašvaldība
4. Kārlis Pabērzs 1955 Krustpils novada pašvaldība
5. Sanita Madalāne 1977 Salas vidusskola
6. Pēteris Līcis 1975 SIA LC Būve
7. Evija Ķiķēna 1978 Aknīstes Bērnu un jauniešu centrs
8. Zane Ozola 1985 Jēkabpils Agrobiznesa koledža
9. Pēteris Krastiņš 1971 Jēkabpils sporta skola
10. Kārlis Pabērzs 1986 SIA Statne.lv
11. Vija Pazuha 1957 Biržu tautas nams
12. Mairis Eglītis 1980 Ramirent Baltic AS Rīgas filiāle
13. Agrita Landzāne 1984 Jēkabpils Agrobiznesa koledža
14. Normunds Draško 1985 SIA „KANO Mežs”
15. Aleksandrs Kristapsons 1977 SIA Kristapsonu zobārstniecība
16. Anita Broka 1976 SIA “RIMI LATVIA”
17. Jānis Kregers 1985 AmberBirch, SIA
18. Inita Zarkeviča 1970 Biedrība KPK “Tilts”
19. Lelde Uzkure 1987 SIA “UZKURI”
20. Sandra Broniča 1964 Sandras Broničas ģimenes ārsta prakse
21. Ingus Aleksejuks 1975 SIA "Sodra Latvia"
22. Ivars Porietis 1971 Jēkabpils Reģionālā slimnīca
Программа партии
MŪSU VĒRTĪBAS

Jūs pazīstat mūs. Mēs esam cilvēki no visa jaunā Jēkabpils novada - no mūsu pašu ciemiem, pagastiem un pilsētām, tāpēc zinām, kas vajadzīgs cilvēkiem, un zinām, kā to sasniegt. Mūs vada piederības izjūta savam novadam, un mūsu pārliecības pamatā ir profesionalitāte, pieredze, spēja ieklausīties un sadarboties.
Mūs vieno kopīgs mērķis – plaukstošs un stiprs novads ar augstu labklājības līmeni, pakalpojumu pieejamību, ekonomisko izaugsmi un sociālo drošību, kas izjūtama katrā mājā, saimniecībā un uzņēmumā. Tas ir novads ar bagātu kultūrvēsturisko mantojumu, bez pamestām nomalēm un aizmirstiem cilvēkiem.
Mūsu pienākums ir panākt, lai ikviens būtu drošs par nākotni un stabili varētu stāvēt ar abām kājām uz zemes, īstenot savas idejas un sapņus, paļauties uz to, ka pašvaldība strādās iedzīvotāju interesēs, atbalstīs un aizsargās.
Nepaliekat malā arī Jūs, jo mēs katrs un ikviens esam atbildīgi par sev apkārt notiekošo!

MŪSU KOMANDAS PROGRAMMA

PAŠVALDĪBAS PĀRVALDĪBA, PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA UN BUDŽETS
Kvalitatīvi un pieejami pašvaldības pakalpojumi ikvienam novada iedzīvotājam, saglabājot optimālu pakalpojumu klāstu.
Saimnieciski veidots pašvaldības budžets, veicinot visa novada teritorijas līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību.
Caurspīdīgs budžeta pieņemšanas un izlietošanas process.
Pašvaldības administratīvā sloga mazināšana, izvairoties no administratīvo izmaksu palielināšanās.

IZGLĪTĪBA, KULTŪRA, SPORTS
Resursu efektīva un ilgtspējīga izmantošana skolu tīkla infrastruktūras un darbības sakārtošanai.
Kvalitatīvi un konkurētspējīgi formālās un interešu izglītības pakalpojumi, t.sk. pirmsskolas, profesionālās ievirzes (mūzikas, mākslas, sporta), neformālās izglītības pakalpojumi pēc iespējas tuvu dzīvesvietai.
Profesionālās, augstākās un mūžizglītības piedāvājuma paplašināšana, atbilstoši darba tirgus pieprasījumam.
Atbalsta programmu izstrāde jaunu kvalificētu pedagogu piesaistei izglītības iestādēs, nodrošinot pedagogu ataudzi.
Mērķtiecīga novada kultūras, vēstures, tūrisma objektu uzturēšana un kultūras pasākumu plānošana, koordinēšana.
Attīstīts tautas un veterānu sports ar piekļuvi esošajai sporta infrastruktūrai.
Mērķtiecīgs atbalsts olimpisko un neolimpisko sporta veidu valsts un starptautiska mēroga pasākumu uzņemšanā un organizēšanā.

VESELĪBA UN SOCIĀLĀ APRŪPE
Jēkabpils reģionālā slimnīca kā spēcīgs plaša spektra veselības aprūpes pakalpojumu koordinācijas un saņemšanas centrs novadā.
Ģimenes ārstu prakšu pieejamība pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.
Efektīva sociālo pakalpojumu plānošana un administrēšana.
Sabiedrībā balstīti sociālās aprūpes pakalpojumi dažādām iedzīvotāju grupām, sekmējot sociālo uzņēmējdarbību.
Veselības veicināšanas pasākumu īstenošana, veselīga dzīvesveida popularizēšana.
Audžuģimeņu, viesģimeņu un aizbildņu kustības attīstība.

EKONOMISKĀ IZAUGSME
Uzņēmējdarbības atbalsta vides plānošana un koordinēšana ilgtermiņā.
Jauno uzņēmēju atbalsta projektu turpināšana.
Atvērto inovāciju principu popularizēšana, veicinot jaunu produktu un pakalpojumu radīšanu, t.sk. radošas darbnīcas jauniešiem.
Degradēto un rūpniecisko teritoriju sakārtošana un pielāgošana uzņēmējdarbībai.

DZĪVES VIDE UN INFRASTRUKTŪRA
Dzīvojamā fonda infrastruktūras plānveida attīstība.
Drošu gājēju un velo ceļiņu tīkla attīstība.
Atkritumu dalītās savākšanas sistēmas pilnveidošana, veicinot atkritumu šķirošanu un izpratni par videi draudzīgām, ilgtspējīgām iespējām.
Iekšzemes ūdenstilpju pārvaldības sistēmas izveidošana novadā.
Publisko brīvdabas atpūtas vietu, piemiņas vietu, kapsētu infrastruktūras pilnveide, uzturēšana.

SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA, SADARBĪBA
Atbalsts NVO aktivitātēm un iniciatīvu projektiem.
Iedzīvotāju viedokļa izzināšana un iniciatīvu atbalsts.
Līdzdalība Sēlijas novadu apvienības darbā, sadarbības projektu izstrādē un īstenošanā ar citām pašvaldībām Latvijā un kaimiņvalstīs.
Atbalsts visām tradicionālajām reliģiskajām konfesijām.

SABIEDRĪBAS DROŠĪBA
Vienota, materiāltehniski nodrošināta pašvaldības policija sabiedriskās kārtības uzraudzīšanai visā novada teritorijā.
Sabiedrības informēšanas aktivitātes, mācības, preventīvie pasākumi sadarbībā ar drošības iestādēm.
Videonovērošanas sistēmu izveide izglītības, kultūras un citās sabiedriskās vietās.