Самоуправлений выборы 2021

Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Andis Caunītis 1971 Gulbenes novada pašvaldība
2. Edijs Frīdenbergs 1986 Gulbenes novada kultūras pārvalde
3. Atis Jencītis 1969 Valsts darba inspekcija
4. Inese Ubaga 1971 Gulbenes novada vidusskola
5. Vita Kravale 1965 Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecība
6. Solvita Skopāne 1968 SIA Gulbenes nami
7. Guntra Rone 1983 SIA "Lāčplēši - Moto"
8. Andris Neilands 1976 SIA ALIREM
9. Ritvars Ginevičs 1993 Norbulk Shipping Ltd
10. Ainārs Brezinskis 1962 Gulbenes novada pašvaldība
11. Inese Laizāne 1973 Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis”
12. Jānis Sniedzāns 1978 SIA Gulbenes AUTO-MOTO
13. Viktors Gavrilovs 1986 SIA RAVITA 27
14. Sandis Boks 1979 SIA “SLB”
15. Sanita Piļka 1982 SIA SENDIJA
16. Valda Ozoliņa 1957 SIA KURZEMNIEKI V
17. Raivita Timofejeva 2002 Latvijas brīvās cīņas izlases sportiste
18. Māris Jansons 1963 Gulbenes novada pašvaldība
Программа партии
Mēs esam atbildīgi par Gulbenes novada attīstību un katru novada iedzīvotāju. Mēs piedalāmies pašvaldību vēlēšanās ar mērķi pilnveidot atbildīgu, uz iedzīvotāju interesēm vērstu pārvaldību. Mūsu nolūks ir nodrošināt labklājību iedzīvotājiem caur konkurētspējīgas izglītības pieejamību, uzņēmējdarbībai pievilcīgas vides un sociālās drošības veicināšanu. Pieņemot lēmumus balstīsimies uz tiesiskumu un praktiskumu.
Esam vērsti uz sadarbību, veidojot vidi Gulbenes novadā ar sakārtotu infrastruktūru, attīstītu ražošanu, pakalpojumu sfēru, ar novada centru - Gulbenes pilsēta.

EKONOMIKA, TAUTSAIMNIECĪBA UN BUDŽETS
- Budžetu veidosim sasaistē ar Gulbenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, balstoties uz attīstības programmu, rīcības un investīciju plānu, sabalansējot ieguldījumus infrastruktūrā un cilvēkresursu attīstībā.
- Saglabāsim sabiedrības iniciatīvas budžetu un iespēju pašiem iedzīvotājiem un sabiedriskajām organizācijām būt aktīviem novada attīstības veicināšanā, atbalstot brīvprātīgo darbu un sabiedrisko līdzdalību.
- Turpināsim nodrošināt finansiālu atbalstu ūdens un kanalizācijas pieslēgumu izbūvei.
- Atbalstīsim novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju infrastruktūras sakārtošanu.
- Sekmēsim pašvaldības tiešu sadarbību ar uzņēmējiem.
- Iesaistīsimies ūdens, kanalizācijas, siltumapgādes un atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas problēmu aktīvā risināšanā.
- Veicināsim pašvaldības kapitālsabiedrību darbību vērstu uz novada iedzīvotāju vajadzībām.
- Radīsim risinājumus tirdzniecības attīstībai, uzlabojot iespējas ražotājiem pārdot savu produkciju.
- Attīstīsim efektīvu publisko ūdens resursu apsaimniekošanu novadā un zivju fonda atjaunošanu publiskajās ūdenstilpnēs.
- Apsaimniekosim efektīvi un saimnieciski pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus un kustamo mantu.

IZGLĪTĪBA, KULTŪRA, JAUNATNE UN SPORTS
- Stiprināsim novada izglītības iestādes, pilnveidojot mācību vidi un tehnisko nodrošinājumu.
- Nodrošināsim Gulbenes novada izglītības attīstības plāna īstenošanu konkurētspējīgas izglītības iegūšanai.
- Veidosim mērķtiecīgu atbalstu jauno pedagogu piesaistei.
- Nodrošināsim līdzfinansējumu uz attīstību vērstiem un inovatīviem projektiem.
- Piešķirsim finanšu līdzekļus brīvpusdienu nodrošināšanai skolēniem novada izglītības iestādēs.
- Turpināsim finansiāli atbalstīt izglītības, sporta un kultūras jomas pārstāvjus par sasniegumiem, popularizējot Gulbenes novadu.
- Rūpēsimies par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu Gulbenes novadā, kā arī turpināsim atbalstīt novada kultūras iestāžu radošās izpausmes un tradīciju svētku organizēšanu.
- Nodrošināsim novada kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu un finansiālu atbalstu profesionālās mākslas pieejamībai novadā.
- Turpināsim darbu pie Gulbenes pilsētas un novada sporta būvju infrastruktūras sakārtošanas.
- Veicināsim aktīvās atpūtas un sporta aktivitāšu pieejamību visiem iedzīvotājiem.
- Atbalstīsim kultūras, sporta un izglītojošu pasākumu norisi novadā.
- Veidosim sadarbību sporta jomā ar nevalstiskajām organizācijām, veicinot to darbības aktivitāti novada teritorijā.

VIDE UN INFRASTRUKTŪRA
- Veicināsim Gulbenes novada attīstību un izaugsmi kā reģionāli nozīmīgu attīstības centru.
- Turpināsim atbalstīt dzelzceļa līniju Gulbene - Alūksne kā regulārās satiksmes un tūrisma objektu.
- Atbildīgi izvērtēsim pašvaldības dalību kapitālsabiedrībās.
- Nodrošināsim skolēnu nokļūšanu uz un no Gulbenes novada izglītības iestādēm.
- Aktīvi iesaistīsimies sarunās ar VSIA “Latvijas Valsts ceļi” par gājēju-velo celiņu izbūvi novadā, par valsts nozīmes autoceļu rekonstrukcijas un remontdarbu plānošanu, izpildi un uzturēšanu.
- Uzlabosim pašvaldības ceļu infrastruktūru, veidojot uzņēmējdarbībai labvēlīgu un pieejamu vidi laukos.
- Veiksim pakāpenisku rotaļu un atpūtas laukumu pārbūvi pirmskolas izglītības iestādēs, skvēros un parkos.
- Veicināsim novada tūrisma un vides objektu atpazīstamību un popularizēšanu.

VESELĪBAS UN SOCIĀLĀ APRŪPE, SABIEDRISKĀ DROŠĪBA
- Nodrošināsim sociālo palīdzību novada iedzīvotājiem.
- Stiprināsim pašvaldības policijas darbību sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai, kā arī publisko ūdeņu apsaimniekošanas noteikumu uzraudzībai visā novada teritorijā.
- Atbalstīsim jauno ģimenes ārstu studijas pēctecības nodrošināšanai ģimenes ārstu prakšu vietās, iespēju robežās saglabāsim esošos feldšerpunktus.