Самоуправлений выборы 2021

Politiskā partija "KPV LV"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Danute Balčūna 1976 Dobeles 1.vidusskola
2. Kaspars Kūriņš 1987 Pašnodarbinātais
3. Līga Stepiņa 1982 Dobeles novada Sociālais dienests
4. Andrejs Batjušenko 1990 Paula Stradiņa klīniskā Universitātes slimnīca, Neatliekamās medicīnas centrs
5. Jānis Rotbergs 1991 ZS Gundegas
6. Dzintra Siliņa 1963 Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca
7. Viesturs Krickis 1983 Pašnodarbināts
8. Gita Lingabērziņa 1978 PII "Sprīdītis"
9. Dāvis Šmēmanis 1993 SIA Milliard
10. Jānis Šmēmanis 1974 SIA “MJ Logi”
11. Anrijs Lastenieks 1964 Mājsaimnieks
12. Kaspars Pavlovskis 1988 SIA Dobeles Ūdens
13. Māris Zirnis 1986 Pašnodarbināts
14. Linda Laurīte 1994 SIA “Pienene Art”
15. Artis Ellers 1983 Dobeles 1.vidusskola
16. Armands Erbs 1986 SIA ”BŪVENERĢIJA”
17. Vija Āriņa 1969 IU Dialārs
18. Ivars Zeltiņš 1953 Pensionārs
19. Inese Špure 1977 Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale"
20. Ina Ramate 1973 Dobeles 1. vidusskola
21. Māris Feldmanis 1974 Latvija Republikas Saeima
Программа партии
Dobeles novada pašvaldību vēlēšanu politiskās partijas “Par Cilvēcīgu Latviju” programma.

Dobeles novadam ir jābūt uz izaugsmi vērstam, draudzīgam, ar kuru varam lepoties katrs – lai cilvēki vēlas uz šejieni atgriezties vai pārcelties dzīvot. Lai to īstenotu, mums būs jārada patīkama, droša un draudzīga vide. Tā jāveido ciešā sadarbībā ar novada cilvēkiem, kuri norādījuši skaidrus veicamos darbus:

1. Teritorijas labiekārtošana, komunālie pakalpojumi, transports un sadarbība ar pašvaldību:
• Pakalpojuma pieejamība un cenas atbilstība pakalpojuma kvalitātei,
• Atkritumu šķirošanas pieejamības nodrošināšana un ekoloģiskās - zaļās saimniekošanas popularizēšana,
• Sabiedriskā transporta pieejamība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām un sabiedriskā transporta tīkla racionāla izveidošana.
• Ielu, ceļu, tiltu, daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu, gājēju ceļu novērtēšana, rekonstrukcija, labiekārtošana un uzturēšana,
• Publisko laukumu, parku, zaļo zonu ierīkošana, labiekārtošana un uzturēšana,
• Kapsētu un piemiņas vietu labiekārtošana un uzturēšana,
• Dzīvnieku patversmes izveidošana un uzturēšana,
• Apgaismojuma sistēmu tīkla paplašināšana un modernizācija,
• Iedzīvotāju iesaistes pieejamības nodrošināšana pašvaldības lēmumu pieņemšanā.

2. Veselības aprūpes pieejamība, sociālais atbalsts un veselīgs dzīvesveids:
• Veselības aprūpe un medicīnas pakalpojumu spektra paplašināšana,
• Ģimenes ārstu tīkla izveide,
• Jauno speciālistu atbalsta programmas izveide,
• Sabiedrības izglītošana par veselīgu dzīvesveidu,
• Atbalsta programmas izveide ģimenēm ar bērniem,
• Gādāt par aizgādnību, audžu ģimenēm,
• Sociālais atbalsts – cilvēkiem ar invaliditāti, pensionāriem, grūtībās nonākušajiem un sabiedrības neaizsargātajai daļai,
• Daudzfunkcionālo māju izveide, racionāla esošo resursu izmantošana,
• Rehabilitācijas un ilgstošo aprūpes centru modernizēšana un uzturēšana.

3. Izglītība:
• Pirmsskolas izglītības pieejamība,
• Konkurētspējīgas, kvalitatīvas pamatizglītības un vidējās izglītības nodrošināšana,
• Kvalitatīvas mūžizglītības nodrošināšana un sekmēšana,
• Speciālās izglītības sistēmas racionāla reorganizācija,
• Sportisku aktivitāšu organizēšana,
• Atbalsts sporta klubu darbībām.

4. Saimnieciskā darbība un komercdarbība:
• Labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošana,
• Sadarbībā ar uzņēmējiem bezdarba līmeņa samazināšana un jauniešu apmācība,
• Jauno speciālistu izglītošana un speciālistu pārkvalifikācija, sadarbībā ar (DAVV – jaunu arodprsmju apgūšanā),
• Jauniešu motivācijas programmu popularizēšana ar mērķi palikt savā novadā un veidot stipras savas dzimtas Dobeles novadā.
• Beziepakojuma veikalu darbības veicināšana.

5. Atbalsts iedzīvotāju mājokļa jautājumu risināšanā:
• Pašvaldības dzīvokļi jaunajiem speciālistiem,
• Pašvaldības dzīvokļi jaunajām ģimenēm,
• Īres mājokļu būvniecība,
• Pašvaldības dzīvokļi neaizsargātajai sabiedrības daļai/grūtībās nonākušajiem.

6. Kārtība un drošība:
• Sadarbībā ar pašvaldības policiju veidot drošu vidi,
• Pašvaldības policijas kapacitātes palielināšana,
• Brīvprātīgo biedrību izveide kārtības un drošības uzturēšanā,
• Bērnu tiesību aizsardzība un sekundāra un kvalitatīva sadarbība ar pašvaldības dienestiem,
• Elektroniskā novērošanas tīkla modernizācija un paplašināšana,
• “Policija - palīgs nevis bieds!”.

7. Kultūras mantojums un jaunrade:
• Kultūras pasākumu, kultūras iestāžu un piemiņas vietu saglabāšana,
• Pašdarbības tradīciju saglabāšana,
• Nevalstisko organizāciju pasākumu atbalstīšana,
• Pašdarbības kolektīvu atpazīstamības sekmēšana,
• Jaunrades attīstības veicināšana.

8. Zemes izmantošanas un apbūves kārtības un būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšana:
• Saprotama, caurspīdīga un iedzīvotājiem draudzīga nekustamā īpašuma nodokļu politika,
• Draudzīga, pretimnākoša nokavējuma naudas politika,
• Problēmu apzināšana un to nekavējoša risināšana.

Cilvēks ir valsts pamats. Cilvēcīga valsts ir valsts, kura ar saviem pilsoņiem veido cieņpilnas attiecības, kuras balstās savstarpējā uzticībā un nodrošina saviem cilvēkiem veselīgu, tiesisku vidi bez liekas birokrātijas. Lai katrs cilvēks var realizēt sevi un savas idejas.