Самоуправлений выборы 2021

Jaunā konservatīvā partija

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Mārtiņš Brigzna 1980 M&B Brigzna SIA
2. Evita Barkāne 1978 Pašnodarbinātā
3. Iluta Freiberga 1977 Saimnieciskās darbības veicējs
4. Dina Austriņa 1981 Zaiga VET SIA
5. Ilva Liepniece 1972 PII Pīlādzītis,Auce
6. Gints Ješēvics 1982 Bezdarbnieks
7. Līga Mazpreciniece 1972 "Līgotnes LM" SIA
8. Arnita Latiša 1969 Dobeles novada sociālais dienests
9. Kārlis Freibergs 1985 JPPI KULTŪRA
10. Nikita Melders 2001 G4S Latvia AS
11. Elviss Jonuška 1996 "UAVFACTORY" SIA
12. Ginta Hoiere 1974 PII „Jāņtārpiņš”
13. Dinārs Ontužāns 2002 "RECK" SIA
14. Dāvids Sauka 1995 "Dobeles Dzirnavnieks" AS
15. Jānis Iliško 1994 M&B Brigzna SIA
16. Oļesja Brigzna 1976 "RC Tērvete" SIA
17. Renārs Petruss 1975 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
18. Jānis Jansons 1953 Pensionārs
19. Kārlis Doze 1986 Klinikum Fulda gAG
20. Ingmāra Elferte 1951 Pensionāre
21. Helēna Eglīte 1954 Biedrība "Lejasstrazdu namiņš"
Программа партии
Jaunās konservatīvās partijas programma

2021. gada 5. jūnija vēlēšanām

Godīgi, drosmīgi un gudri strādāsim Aucē, Tērvetē, Dobelē.
Esam gatavi strādāt vienotā komandā.

Pārvalde
• Veidosim atvērtu, atklātu pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesu.
• Pilnveidosim pašvaldības, uzņēmēju un iedzīvotāju komunikācijas iespējas klātienē un e-vidē.
• Organizēsim pagastu pārstāvju, kopienas līderu piedalīšanos novadam svarīgu jautājumu izskatīšanā, novada attīstības plānošanā, budžeta izstrādē.

Izglītība un kultūra
• Centīsimies nodrošināt pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamību visiem šī vecuma bērniem, kā arī telpu labiekārtošanu, drošu rotaļu laukumu izbūvi un pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku atalgojuma pārskatīšanu.
• Izglītības programmu dažādība visā novadā (iekļaujošā izglītība) tuvāk dzīvesvietai.
• Izglītības programmu realizēšanai nepieciešamās materiālās bāzes pilnveidošana (informācijas tehnoloģiju nodrošinājums, izejmateriāli un mācību līdzekļi atbilstoši “Skola 2030”).
• Pakāpeniski atbalstīsim veselības apdrošināšanas polišu iegādi izglītības darbiniekiem, daļēji tās finansējot.
• Aicināsim uzņēmējus, firmu īpašniekus, valsts un pašvaldību iestāžu vadītājus nodrošināt darba vietas skolēniem vasaras brīvlaikā. Finansiāli atbalstīsim nometnes bērniem un jauniešiem, iekļaujot bērnus ar īpašām vajadzībām un riska grupas jauniešus.
• Aicināsim studējošos jauniešus izmantot prakses vietas novadā un piedāvāsim iespējamās darba vietas pēc studijām.
• Atbalstīsim novada pašdarbības un sporta kolektīvus, tautas jaunrades attīstību.
• Iesaistīsim novada pašdarbības kolektīvus svētku pasākumu organizēšanā un finansiāli atbalstīsim to darbību.

Sociālā aizsardzība
• Problēmsituācijās piesaistīsim ģimenes asistentu – mentoru, ģimenes problēmu risināšanas procesos, veicinot ģimeņu saglabāšanu un bērnu interešu pārstāvību.
• Sociālās aprūpes centra “Tērvete” un citu sociālo pakalpojumu sniedzēju lomas noteikšana jaunā novada sociālo pakalpojumu grozā.
• Dzīves kvalitātes, izglītības uzlabošana bērniem ar īpašām vajadzībām, asistentu problēmu risināšana un atbalsta pasākumi to vecākiem, audžu ģimenēm un aizbildņiem.
• Ģimenes atbalstu centru izveide pagastu centros (iespēja bērniem uzkavēties pēc skolas, spēlēties, mācīties, lasīt grāmatas, būt pieskatītiem).

Uzņēmējdarbība
• Jauno uzņēmumu atbalsts no idejas līdz reģistrēšanai (PIUC).
• Mazo un vidējo uzņēmumu konsultatīvais atbalsta punkts – uzņēmuma reģistrēšana, atļaujas, licences, nodokļi, grāmatvedības atbalsta pasākumi, reklāma, izstādes, tūrisms, e-vide un citos jautājumos (PIUC).
• Atbalsts ES projektu izstrādē, konsultācijas un mentori projektu vadībā un realizēšanā.
• Lielo uzņēmumu apkalpošanai paaugstināts servisa līmenis pašvaldības iestādēs tādiem uzņēmumiem, kā (“Dobeles dzirnavnieks”, “Astarte – nafta”, “EAST-METAL”, “Mārksmens”, “Baltic Candles LTD”, “TENAX”, “Latvia DAN AGRO”, “Tērvetes AL”, Agrofirma “Tērvete”, “Erte Grupa” un citiem).

Veselības aprūpe
• Atbalstīsim medicīnas punktu izveidi pagastu centros, ģimenes ārstu piesaiste pagastiem. Jauno speciālistu piesaistē sadarbosimies ar augstskolām, piedāvājot dienesta dzīvokļus, stipendijas.
• Medicīnas pakalpojuma klāsta paplašināšana un kvalitātes paaugstināšana.
• Rehabilitācijas Centra “Tērvete” lomas noteikšana veselības pakalpojumu sniegšanā Dobeles novadā.
• Īslaicīgās aprūpes nodaļas izveide Dobeles slimnīcā.

Vide
• Nodrošināt iespēju uzņēmumiem šķirot un bez maksas savākt šķirotos atkritumus.
• Veicināt iedzīvotāju atkritumu šķirošanas paradumus, rodot iespēju dalīt atkritumus katrā savākšanas punktā.
• Aicināsim atbalstīt iedzīvotājus veikt ēku siltināšanu, izmantojot ES finansējumu un pašvaldības atbalstu projektu izstrādē un realizācijā.

Ceļi, infrastruktūra
• Plānojot ceļu infrastruktūru novadā, ņemt vērā iedzīvotāju un uzņēmēju ierosinājumus ceļu infrastruktūras attīstībai.
• Daudzdzīvokļu ēku pagalmu labiekārtošanas darbi – sakārtojot autostāvvietas, gājēju celiņus, brauktuves, rotaļu laukumus.

Tūrisms
• Attīstīsim ģimenēm draudzīgus tūrisma maršrutus. Informatīvi un praktiski atbalstīsim Svētā Jēkaba (Santjago) ceļa gājējus – svētceļniekus, kuri šķērso novadu un piedāvāt vietējo ražotāju un naktsmītņu pakalpojumus.
• Labiekārtosim un uzturēsim kārtībā sabiedriskās peldvietas.

Mēs esam apvienojuši jaunību, briedumu un stabilitāti, lai kopīgi spētu realizēt jautājumus, kuri bija, ir un būs aktuāli.