Самоуправлений выборы 2021

Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Raivis Kalējs 1989 Nīcas novada pašvaldība
2. Inese Meļķe 1985 SIA SC Grand
3. Pēteris Vītols 1992 Pašnodarbināta persona
4. Ilze Jonase 1976 Aizputes vidusskola
5. Andrejs Radzevičs 1966 Durbes novada pašvaldība
6. Vita Cielava 1963 SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs", Saldus konsultāciju birojs
7. Artūrs Blumbergs 1994 Vaiņodes vidusskola
8. Daiga Ķēdže 1987 Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Futbola skola”
9. Edgars Cīrulis 1966 Liepājas rajona Gaviezes pagasta zemnieku saimniecība SANDERI
10. Gunārs Geste 1982 AS Latvijas Valsts Meži
11. Rinalds Neifelds 1980 Neatliekamās medicīniskas palīdzības dienests
12. Renārs Latvens 1977 AS UPB
13. Sandris Bēča 1971 LPKS Durbes grauds
14. Valērijs Kurčanovs 1983 Zvejnieku saimniecība SAIVA
15. Ainārs Pāvils 1991 Liepājas rajona sporta skola
16. Anita Roga 1973 SIA Alūksnes slimnīca
17. Toms Mackars 1992 Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas Sporta spēļu skola
18. Gatis Volkevičs 1985 ZS Rieksti-1
19. Aiga Zeltagrauda 1973 SIA Zeltagrauds
20. Arvis Engelmanis 1983 ZS Avoti - 1
21. Jānis Zukulis 1993 SIA AGRO J.U.
22. Arnis Kvietkausks 1989 TPM Bilpleje
Программа партии
Mēs esam Latvijas Reģionu Apvienība - cilvēki no visas Dienvidkurzemes novadiem, kurus vienojis kopīgs mērķis. Tā ir Latvija ar augstu dzīves līmeni un izaugsmi, kas jūtama katrā novadā.
Jūs pazīstat mūs - mēs nākam no mūsu pašu ciemiem, pagastiem un pilsētām, tāpēc zinām, kas rūp ļaudīm, un zinām, kā to panākt. Mūs vada piederības sajūta savam novadam, un mūsu pārliecības pamatā ir pieredze un zināšanas, spēja ieklausīties un sadarboties. Atbalstot mūs, Jūs atbalstīsiet gudru un godīgu pārvaldību, praktisku un mūsdienīgu saimniekošanu, atbildību un patriotismu. Mūsu kopīgais uzdevums ir izveidot stiprus pamatus Dienvidkurzemes novadam stiprā Latvijā.

Mērķis - Veidot jaunā novada identitāti, saglabājot esošo novadu unikalitāti, tradīcijas un vērtības. Radīt atbilstošus apstākļus, lai cilvēki justos piederīgi, droši, atbalstīti un par savu dzīvesvietu izvēlētos Dienvidkurzemes novadu!

Vīzija – Videi draudzīgs, jaunām idejām atvērts un saimnieciski rosīgs novads. Darbs novada attīstībai balstīts uz komandas pieredzi un zināšanām, jauniem, izglītotiem un aktīviem cilvēkiem, kuri apveltīti ar iniciatīvu un prasmēm pašvaldību attīstības nodrošināšanā un spēj uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem.

Pamatprincipi - godīgums, atklātība, profesionalitāte.

Mūsu prioritātes Dienvidkurzemes novadā:

IZGLĪTĪBA
- Skolu tīkla pārdomāta saglabāšana, ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības;
- Vispārējās izglītības un pirmsskolas izglītības iestāžu attīstība, modernizācija, materiāli tehniskās bāzes atjaunošana un pilnveide;
- Pirmsskola ikvienam novada bērnam iespējami tuvāk dzīvesvietai no 1,5 gadu vecuma;
- Mākslas, mūzikas un sporta skolu darbības nodrošināšana visā novadā;
- Visaptveroša un pieejama interešu izglītība bērnu spēju un talantu attīstībai;
- Neformālās un mūžizglītības atbalstīšana;
- Izglītojamo augstu sasniegumu un prasmju veicināšana, stipendiju programma;
- Pašvaldības finansiāls atbalsts skolēnu ēdināšanai;
- Jauniešu līdzdalības atbalsts novada dzīves veidošanā.

UZŅĒMĒJDARBĪBA
- Zinošu uzņēmējdarbības un lauksaimniecības konsultantu pieejamība novadā;
- Atbalsts vietējo un jauno uzņēmēju, mājražotāju saimnieciskās darbības attīstībai un veicināšanai novadā;
- Atbalsts uzņēmējdarbībai - grantu konkursi, apmācības, pieredzes apmaiņas braucieni;
- Ārējā kapitāla un finanšu instrumentu piesaiste uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstībā;
- Tūrisma objektu un piedāvājumu attīstība sadarbībā ar tūrisma uzņēmējiem, tūrisma informācijas centru darba aktivizēšana;
- Atbalsts ostu un piekrastes infrastruktūras attīstībai novadā, zvejniecības tradīciju saglabāšana.

INFRASTRUKTŪRA
- Ielu, ceļu atjaunošana un pārbūve, saimnieciska un efektīva resursu plānošana ceļu uzturēšanā;
- Ūdenssaimniecības un meliorācijas sistēmu atjaunošana;
- Dzīvojamā fonda sakārtošana un paplašināšana;
- Nozīmīgu objektu labiekārtošana un attīstība, uzklausot iedzīvotāju iniciatīvas;
- Energoefektivitātes risinājumi, veicinot atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanu;
- Atbalsts daudzīvokļu māju siltināšanai.

VESELĪBA UN SOCIĀLĀ DROŠĪBA
- Bērna piedzimšanas pabalsts - 500 EUR;
- Sociālā atbalsta sistēmas pilnveide;
- Veselības pakalpojumu pieejamība un sasniedzamība neatkarīgi no dzīvesvietas;
- Dienas stacionāru un “aprūpes mājās” pakalpojumu attīstība;
- Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana, ceļot pašvaldības policijas kapacitāti;

KULTŪRA UN SPORTS
- Kultūras pakalpojumu pieejamība, saglabājot vietējo identitāti, kultūrvēsturisko mantojumu un mūsdienu tradīcijas;
- Sporta un kultūras infrastruktūras attīstība iedzīvotāju labsajūtas un veselības veicināšanai;
- Kvalitatīvs sporta un kultūras pasākumu klāsts, nodrošinot piedāvājumu visām interešu grupām;
- Sportistu un mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu darbības nodrošināšana un attīstība;
- Dzīvības avots - bibliotēkas un ciemu sabiedriskie centri;

PĀRVALDE - PAŠVALDĪBAS UN SABIEDRĪBAS SADARBĪBAS SEKMĒŠANA
- Pašvaldības pakalpojumu pieejamības uzlabošana iedzīvotājiem;
- Novada interešu pārstāvniecība valsts institūcijās un savstarpēja sadarbība visos pārvaldes līmeņos;
- Atklāta, sabiedrībai saprotama pašvaldības darba un lēmumu pieņemšanas procesa nodrošināšana;
- Atvērta komunikācija un iedzīvotāju iesaiste, izmantojot dažādus informatīvus un tehnoloģiskus risinājumus;
- Pārdomāts un izvērtēts budžeta līdzekļu izlietojums, taisnīgs finanšu sadalījums visā novadā;
- Jēgpilni attīstības projekti un Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma piesaiste, lai nodrošinātu iedzīvotāju vajadzību īstenošanu un novada attīstību.