Самоуправлений выборы 2021

Politiskā partija "KPV LV"

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Aldis Rudzītis 1968 Kurzemes amatnieks A
2. Egils Matīss Madelis 1946 AHG
3. Zanda Šneidere 1987 bezdarbniece
4. Agris Pulkstens 1979 Dzelzbetons MB
5. Jānis Kapiņš 1998 z/s Liepiņas
6. Raimonds Bērziņš 1991 Stiga RM
7. Māris Narbuts 1964 Rucavas pamatskola
8. Arnolds Tuleiko 1951 Jelgavas Tehnikums
Программа партии
Politiskās partijas "KPV LV" Dienvidkurzemes deputātu kandidātu
Vēlēšanu programma

Dienvidkurzemes novads apvieno unikālas un neatkārtojamas pilsētas, pagastus, ciemus, kur katram iedzīvotājam ir lepnums par savu identitāti, kuru ir svarīgi nepazaudēt.

Sekosim tam, lai apvienotajos novados būtu vienmērīga attīstība, lai izaugsme nekoncentrētos tikai Dienvidkurzemes novada centrā - Grobiņā.
Apzinoties atbildību pret ikvienu Dienvidkurzemes novada iedzīvotāju, mēs apsolām paveikt sekojošo:

Pārvaldē:
1 Izveidosim efektīvu, uz speciālistiem balstītu, iedzīvotājiem pieejamu, novada pārvaldi.
2. Novada budžetu sastādīsim balstoties uz novada attīstības plānā paredzēto un vismaz trīs gadu perspektīvā. Novada attīstības plānu veidosim atbilstoši sabiedrības interesēm.
3. Pie pašvaldību iepirkumu izveidošanas pieaicināsim speciālistus attiecīgajā nozarē.
4. Būvējot vai atjaunojot pašvaldības īpašumus piesaistīsim ekspertus, lai nepieļautu, ka nelietderīgi tiek tērēta nodokļu maksātāju nauda un objekti nav pilnvērtīgi izmantojami.

Uzņēmējdarbībā:
1. Sagatavosim Aizputes ,Pāvilostas, Priekules, Nīcas, Durbes , Grobiņas, Vaiņodes un Rucavas novados pieejamo attīstības iespēju, infrastruktūras un resursu datu bāzi, kura būs viegli pieejama jebkuram interesentam.
2. Aktīvi atbalstīsim vietējos uzņēmējus ārējo tirgu apgūšanā.
3. Atbalstīsim ikviena novada uzņēmēja iniciatīvu un rūpēsimies par uzņēmējiem pievilcīgas vides un infrastruktūras izveidošanu,
4. Izveidosim reālu uzņēmēju un novada domes sadarbības padomi.
5. Veicināsim jaunu uzņēmēju piesaisti un atbalstu, kā arī izveidosim kursus topošajiem uzņēmējiem, kuri vēlas uzsākt savu darbību.

Sporta aktivitātēs, veselībā, sociālajā aprūpē:
1. Sniegsim atbalstu gan esošajiem, gan topošajiem komandu un individuālajiem sporta veidiem.
2. Sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem izstrādāsim reālu rīcības plānu un deleģēsim tām pašvaldības funkcijas iedzīvotāju saturīga brīvā laika pavadīšanas un atpūtas organizēšanai.
3. Aizputes, Pāvilostas, Nīcas, Durbes , Grobiņas, Priekules, Vaiņodes un Rucavas novados sadarbībā ar sociālo dienestu apzināt veco ļaužu un jauno ģimeņu atbalsta nepieciešamību. Iespēju robežas sniegt to.
4. Dienvidkurzemes novada pagastos, kuros nav senioru biedrību, apvienību un grupu brīvā laika pavadīšanas centru, izveidot tādus pēc senioru velmēm. Kā arī uzlabot jau esošo senioru biedrību, apvienību un grupu brīvā laika pavadīšanas centru ēku stāvokli. Kā arī nodrošināt, atbalstīt seniorus ar nepieciešamajiem līdzekļiem un ierīcēm.
5. Izveidot sporta aktivitāšu pieejamību senioriem atbilstoši vecumam un veselības stāvoklim katrā no pagastiem.

Komunālajā saimniecībā:
1. Sistemātiski veiksim pašvaldības dzīvokļu tehniskā stāvokļa uzlabošanu, paredzot gan kosmētiskos remontus, gan iekšējo sistēmu uzlabošanu.
2. Piesaistīsim finansējumu komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai visā novadā.
3. Turpināsim tranzītceļa un pilsētas ielu atjaunošanu.
4. Aizputes, Pāvilostas, Nīcas, Durbes , Grobiņas, Priekules, Vaiņodes un Rucavas novados attīstit reģionālo ceļu izbūvi piesaistot valsts un sponsoru kapitālu.

Vide un infrastruktūra:
1. Veicināsim atkritumu šķirošanas apguvi un pielietošanu ikdienā mājsaimiecībās.
2. Aizputes, Pāvilostas, Durbes , Nīcas, Grobiņas, Priekules, Vaiņodes un Rucavas novadu pilsētās ieviesīsim apģērbu ziedošanas kasti lietotajiem apģērbiem.
3. Sakārtosim savstarējo novada pilsētu un pagastu, kā arī ciemu sabiedriskā transporta infrastruktūra. Lai cilvēkiem nomalē būtu pieejams novada centrs.
4. Aizputes, Pāvilostas, Durbes ,Nīcas, Grobiņas, Priekules, Vaiņodes un Rucavas novadā piesaistīt privāto transporta pakalpojuma sniedzējus, ja tāda iespēju nevar nodrošināt ar sabiedrisko transportu uz savstarpēji izdevīgiem nosacījumiem.

Mēs, politiskās partijas "KPV LV" novada domes deputātu kandidāti, apsolām rūpēties par Dienvidkurzemes novada vienmērīgu attīstību, par sabiedrības līdzekļu caurspīdīgu un saimniecisku izlietošanu.