Самоуправлений выборы 2021

Jaunā VIENOTĪBA

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Andris Jefimovs 1986 Grobiņas novada pašvaldība
2. Mārtiņš Grundmanis 1984 SIA Aizputes nami
3. Andis Ādiņš 1970 Grobiņas novada pašvaldības aģentūra "Grobiņas sporta centrs"
4. Ralfs Jenerts 1972 Dunduru pļavas, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
5. Iveta Mame 1972 Vaiņodes vidusskola
6. Imants Ozols 1960 Aizputes novada dome
7. Inese Gusta 1985 Grobiņas novada dome
8. Tatjana Ešenvalde 1950 SIA "Priekules slimnīca"
9. Elmārs Šēns 1977 SIA "Pindstrup Latvia"
10. Gints Griezītis 1970 Grobiņas novada pašvaldības aģentūra "Grobiņas Sporta centrs"
11. Līga Tīlišķe 1982 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BERLIN-CHEMIE/MENARINI BALTIC"
12. Agris Kovaļevskis 1970 SIA "Drošības birojs"
13. Jānis Veits 1958 Rucavas novada dome
14. Ilze Bruce 2002 Mācās vidusskolā
15. Ainars Reņģe 1972 Zentiva Group, a.s. filiāle Latvijā
16. Ieva Šmite 1986 Nīcas novada dome
17. Maija Pūpola 1970 Liepājas rajona sporta skola
18. Genadijs Jefimovs 1946 Grobiņas novada dome
19. Laura Pakule-Krūče 1981 Nīcas novada dome
20. Agija Kaunese 1982 Rucavas novada dome, Dunikas pagasta pārvalde
21. Anita Laiveniece 1982 Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests
22. Rauls Silts 1989 SIA ROMA RESTORANS
Программа партии
Mūsu pamatvērtības - ĢIMENE. DROŠĪBA. LABKLĀJĪBA.
Dienvidkurzemes novads būs plaukstošs, aktīvu un atbildīgu iedzīvotāju novads. Ikviens varēs justies piederīgs un drošs par saviem tuviniekiem, savu un bērnu nākotni. Katram novada iedzīvotājam būs pieejams pašvaldības atbalsts un ikviens varēs īstenot savus mērķus.
Pārvalde
• Aktīvi pārstāvēsim novada intereses visās valsts institūcijās.
• Attīstīsim ideju veidot viedo pašvaldību.
• Dibināsim draudzīgas attiecības ar citiem novadiem un veidosim īpašu sadarbību ar Liepājas pilsētas pašvaldību.
• Atbalstīsim pašvaldības darbinieku izglītošanos, prasīsim kompetenci un atbildību darba jautājumu risināšanā.
• Īstenosim caurspīdīgu un sabiedrībai saprotamu pašvaldības darbu.
• Veidosim atvērtu komunikāciju ar novada iedzīvotājiem un iesaistīsim pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā.
• Turpināsim iesāktos un uzsāksim jaunus novada attīstības projektus, to realizācijai piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus un citus publiskā finansējuma avotus.
• Nodrošināsim taisnīgu finanšu resursu sadali visā novadā.
Izglītība, kultūra, tūrisms un sports
• Par prioritāti noteiksim sabiedrības izglītošanos, veicinot izglītības iestāžu izaugsmi, interešu un kompetenču izglītības attīstību.
• Nodrošināsim mūzikas un mākslas skolu, sporta skolas, mūžizglītības centru pilnveidi un aktīvu darbību; pielāgosim transporta kustību atbilstoši nodarbību laikiem.
• Attīstīsim skolu tīklu atbilstoši infrastruktūrai, radot iespēju saglabāt visas esošās izglītības iestādes.
• Nodrošināsim visus pirmsskolas un vispārējās izglītības audzēkņus ar pašvaldības finansētu ēdināšanu.
• Veicināsim jaunatnes iesaisti un līdzdalību novada norisēs; atbalstīsim novada jauniešu izglītības iegūšanu pašvaldībai nepieciešamās profesijās (stipendijas, līdzfinansējums izglītības iegūšanai u.c.).
• Saglabāsim kultūras mantojumu, vērtības, tradīcijas un uzlabosim esošo kultūras pakalpojumu kvalitāti. Veidosim kopības un piederības sajūtu novadam, tautai, valstij.
• Veicināsim sabiedrības iesaistīšanos sporta dzīves aktivitātēs. Pilnveidosim un uzlabosim esošo sporta infrastruktūru. Saglabājot katras vietas tradīcijas, nodrošināsim iespēju attīstīt un pilnveidot sporta aktivitātes visos vecumposmos un veidosim jaunus sportu popularizējošus pasākumus.
• Atbalstīsim tūrisma piedāvājumu, tā attīstību un dažādību, sadarbojoties ar novada nevalstiskajām organizācijām un tūrisma uzņēmējiem.
Tautsaimniecība
• Atbalstīsim uzņēmējdarbību, kas rada jaunas darba vietas un veicina ģimeņu atgriešanos novadā. Stimulēsim ekonomisko aktivitāti reģionos, kas sekmēs visu teritoriju potenciāla izmantošanu.
• Rūpēsimies par modernas infrastruktūras attīstību, kas veicinās investīciju pieplūdi novadā.
• Īpašu vērību pievērsīsim lauku ceļu segumu uzturēšanai labā stāvoklī.
• Sadarbībā ar uzņēmējiem, risināsim jautājumu par skolēnu nodarbinātību vasarā.
• Nodrošināsim energoefektivitātes pasākumus pašvaldības iestādēs, īpašumos, veicināsim daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju iesaistīšanos ēku siltināšanas projektos.
• Nodrošināsim šķirotu atkritumu apsaimniekošanu un sabiedrības izglītošanu par videi draudzīgu dzīvesveidu.
• Rūpēsimies par energoefektivitāti un izvērtētas, sabalansētas atjaunojamās enerģijas ražošanu. Sakārtosim un efektivizēsim apdzīvoto vietu ielu apgaismojumu.
• Attīstīsim atbalsta un informācijas sistēmas pilnveidi uzņēmējiem, Eiropas Savienības struktūrfondu un publiskā finansējuma līdzekļu piesaistīšanai.
• Veicināsim attīstību lauksaimniecības nozarē, attīstot atbalsta instrumentus, lauku konsultantu konsultāciju iespējas un pieejamību visā novadā.

Veselības aprūpe, sociālā palīdzība, nodarbinātība
• Iestāsimies par iespēju saņemt laicīgu un kvalitatīvu medicīnisko palīdzību, attīstot primāro un sekundāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai.
• Aktivizēsim sociālā dienesta darbību, lai mazinātu sociālās problēmas un nodrošinātu kvalitatīvu palīdzības sniegšanu grūtībās nonākušajām personām. Īpašu uzmanību pievēršot senioriem, maznodrošinātajiem, iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām, daudzbērnu un jaunajām ģimenēm.
• Regulāri informēsim sabiedrību par pieejamiem pabalstiem, stipendijām, to piešķiršanas nosacījumiem. Veicināsim to ātru un taisnīgu sadali.
• Atbalstīsim novadam nepieciešamo speciālistu vajadzības, izveidosim dienesta dzīvokļu fondu.
Mums ikviens ir svarīgs!