Самоуправлений выборы 2021

VIDZEMES PARTIJA

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Andris Mihaļovs 1962 Cēsu novada pašvaldība
2. Ella Frīdvalde-Andersone 1969 Amatas novada pašvaldība
3. Valters Dambe 1963 SIA “Kalnmuiža”
4. Gunta Bērziņa 1956 Cēsu Valsts ģimnāzija
5. Anžela Kovaļova 1975 Liepas pamatskola
6. Aija Sila 1979 Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola
7. Dace Klāmane 1981 SIA Rehabilitācijas centrs “Līgatne””
8. Valda Veisenkopfa 1960 Amatas novada pašvaldība
9. Ija Groza 1968 Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola
10. Teiksma Riekstiņa 1968 Amatas novada pašvaldība
11. Valda Zaļaiskalna 1956 Biedrība Lauku sieviešu atbalsta grupa “Vaive”
12. Gints Gārša 1964 Amatas novada pašvaldība
13. Juris Agafonovs 1982 SIA "Gaujas koks"
14. Kristīne Kuzma 1985 Individuālā darba veicēja
15. Toms Praulītis 1989 Cēsu pilsētas Sporta skola
16. Māris Urtāns 1981 Cēsu pilsētas Sporta skola
17. Jānis Antons 1973 Zemnieku saimniecība ‘’Kalna-Pentuļi’’
18. Ainārs Amantovs 1967 “Kaņepes”, Stalbes pagasta A.Amantova zemnieku saimniecība
19. Mārtiņš Jēgers 1989 Biedrība “Dr.Klauns”
20. Pēteris Lūsars 1981 SIA “LP Construction”
21. Ojārs Bicāns 1964 Cēsu 2.pamatskola
22. Uģis Lejietis 1968 SIA ZAAO
Программа партии
Ilgtspējīga novada attīstība, uzlabota dzīves vide, sasniedzami un pieejami pakalpojumi

INFRASTRUKTŪRA UN DZĪVES VIDE
Infrastruktūra un mobilitāte
• Regulāra pašvaldības ceļu, ietvju uzturēšana, atjaunošana.
• Atbalsts daudzdzīvokļu māju, iekšpagalmu atjaunošanai.
• Pašvaldības teritoriju, t.sk. pilsētvides, uzturēšana, labiekārtošana.
• Veloceliņu, pastaigu taku attīstība.
• Sadarbība ar valsts institūcijām valsts ceļu stāvokļa uzlabošanai.
Digitālā infrastruktūra
• Kvalitatīva interneta pārklājuma pieejamība visā novada teritorijā, t.sk. sabiedriskās vietās
• E-pakalpojumu attīstība, t.sk.medicīnā, izglītībā.
Komunālie pakalpojumi
• Atbalsts modernu apkures sistēmu izveidei ciemu centros.
• Ūdenssaimniecību, kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija, uzturēšana.
• Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība.

TAUTSAIMNIECĪBA UN LAUKU ATTĪSTĪBA
Uzņēmējdarbības vide
• Teritoriju revitalizācija, pielāgojot tās uzņēmējdarbības veikšanai
• Atbalsts kultūrvēsturiskā mantojuma iekļaušanai saimnieciskajā darbībā.
• Vietējo produktu, pakalpojumu izmantošana ar decentralizētu iepirkumu veikšanu.
• Metodisks atbalsts uzņēmējiem, atgriezeniskās saites veidošana.
• Atbalsts novada produkcijas marketinga pasākumiem.
• Bezmaksas lauku attīstības konsultanta pakalpojumi.
Mērķiniciatīvas
• Programma pašvaldības nodokļu atlaidēm, īpaši – jaunu darba vietu radīšanai, lauku teritorijām, uzņēmējdarbības uzsācējiem.
• Grantu programma «Radīts Cēsu novadā» atbalstam dalībai starptautiskās izstādēs.

VESELĪBAS UN SOCIĀLĀ APRŪPE
Veselības pakalpojumi
• Regulāras primārās aprūpes pieejamības nodrošināšana.
• Ģimenes ārstu prakšu darbības stiprināšana.
• Bērnu zobārstniecības pakalpojumu pieejamība un atbalsts.
Atbalsts daudzveidīgām sociālajām grupām
• Mājas un īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošināšana.
• Materiāls un psiholoģisks atbalsts ģimenēm problēmsituācijās.
• Skolēnu brīvpusdienas līdz 9. klasei.
• Pansionāta un sociālo mājokļu pieejamība.
• Bezdarba riskam pakļauto personu nodarbinātības veicināšana sadarbībā ar NVA .
“Cēsu klīnikas" un rehabilitācijas centra “Līgatne” attīstība
• Medicīnisko pakalpojumu, infrastruktūras, t.sk. medicīnisko tehnoloģiju, attīstība “Cēsu Klīnikā”.
• Agrīnās diagnostikas un paliatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamība.
• Infrastruktūras pilnveide, mūsdienīgi un pieprasīti pakalpojumi rehabilitācijas centrā “Līgatne”, atlaižu sistēma novada iedzīvotājiem.
• Atbalsts Vidzemes reproduktīvā veselības centra izveidei.
• Programma jauno mediķu piesaistei.

IZGLĪTĪBA MŪŽA GARUMĀ
Pieejams un kvalitatīvs skolu tīkls
• Mūsdienīgas saturā un infrastruktūrā, ērti sasniedzamas skolas visā novadā.
• Kvalitatīvs izglītības iestāžu materiāli tehniskais nodrošinājums.
• Uz izcilību vērsta izglītības pārvaldība.
Atbalsts skolu iniciatīvām un pedagogiem
• Skolu iniciatīvas digitālo prasmju attīstībai, dalībai projektos.
• Atbalsta personāla nodrošinājums izglītības iestādēs.
• Programma jauno pedagogu piesaistei.
Profesionālās ievirzes, kultūras, interešu un mūžizglītība
• Atbalsts mūzikas, mākslas, sporta skolām, interešu un mūžizglītībai
• Pieaugušo kompetenču centra izveide, digitālo u.c. prasmju attīstība, izmantojot skolu, bibliotēku infrastruktūru.
• Jauno talantu izaugsmes veicināšana, finansējot dalību nometnēs, konkursos pedagogu papildu darbu.

KULTŪRA UN SPORTS
Kultūra un kultūrvēsturiskais mantojums
• Pagastu un pilsētu tradicionālo un pieprasīto pasākumu saglabāšana.
• Atbalsts amatiermākslas kolektīviem.
• Profesionālās mākslas pieejamība visā novadā.
• Kultūrvēsturiskā mantojuma aktualizācija un saglabāšana.
• Projektu konkursi dažādu sabiedrības grupu kultūras iniciatīvu atbalstam.
• Uz līdzsvarotu novada kultūras attīstību un koordināciju vērsta kultūras pārvaldība.
Sports
• Jaunatnes un tautas sporta attīstība, nodrošinot sporta bāžu, mikrorajonu un ciemu sporta infrastruktūras pilnveidi.
• Sporta klubu, biedrību, treneru, sportistu atbalsts dalībai valsts un starptautiska mēroga sacensībās.

EFEKTĪVA PĀRVALDĪBA NOVADA ATTĪSTĪBAI
Finanšu resursu sadale
• Pārskatāmi, pamatoti un saprotami kritēriji resursu sadalei
Rīcībspējīga pārvaldība
• Atbildīgi un lemttiesīgi pašvaldības speciālisti katrā pagastā.
• Profesionāli, uz klientu un novada izaugsmi orientēti pašvaldības darbinieki.
• Kvalitatīvi, operatīvi, pieejami pašvaldības pakalpojumi visā novadā.
• Pašvaldības uzņēmumu darbības izvērtēšana un optimizācija.
Sabiedrības iesaiste
• Dialogs ar iedzīvotājiem, sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanā, novada attīstībā