Самоуправлений выборы 2021

Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Egils Kurpnieks 1979 Līgatnes novada dome
2. Inese Zagorska 1958 SIA "VIDZEMES KONCERTZĀLE"
3. Aigars Ozoliņš 1971 SIA "ERAA"
4. Normunds Sondors 1965 SIA "Eco House Industries"
5. Egons Garklāvs 1951 SIA "DORES ENGINEERING"
6. Valdis Nītiņš 1963 Amatas pamatskola
7. Mārcis Kalniņš 1979 SIA "INTEGO PLUS"
8. Sandis Grīnbergs 1996 SIA "Avoti SWF"
9. Liene Gailīte 1980 Valsts izglītības attīstības aģentūra
10. Sanita Drozde 1981 SIA "Famas Auto"
11. Viviāna Zipa 1964 SIA "VIESNĪCA "SPRINGŠĻU DZIRNAVAS""
12. Vita Antone 1972 SIA"Vecpiebalgas doktorāts"
13. Baiba Feoktistova 1992 Pašnodarbinātais - makslinieks
Программа партии
Latvijas Reģionu Apvienība, Cēsu novads
2021.gada pašvaldību vēlēšanas

Programma

Cēsu novada pašvaldības vēlēšanās virzām kandidēt mūsu pašu cilvēkus, kas savā ikdienas darbā ir aktīvi, pašaizliedzīgi, ieguvuši labu izglītību, aug līdzi laikam, papildinot savas zināšanas.

Mūsu mērķis – stipra Latvija ar augstu dzīves līmeni katrā novadā.


Racionāla, zināšanās balstīta pārvaldība – Stipra novada ilgtspēja un attīstība

Stiprināsim novada pārvaldes modeli, pārņemot Latvijas pašvaldību labāko pieredzi.
Katrā vēsturiskajā novadā saglabāsim pašpārvaldes ar savu budžetu un rīcībspēju.
Nodrošināsim pašvaldības klientu apkalpošanas centru darbību, paplašināsim e-pakalpojumu klāstu.
Vienkāršosim un nodrošināsim novada vadības un sabiedrības savstarpējās saziņas iespējas.


Kvalitatīva, konkurētspējīga, interesēs un spēju attīstībā balstīta izglītība – Stipras personības kalve

Nodrošināsim kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību visos izglītības līmeņos un vecumposmos.
Atbalstīsim mācību vides un līdzekļu modernizāciju.
Apturēsim izglītības iestāžu audzēkņu aizplūšanu uz blakus novadiem.
Veicināsim jauno pedagogu piesaisti novada izglītības iestādēm, atbalstīsim izglītības iestāžu personāla kompetenču pilnveidi un pieredzes apmaiņu.
Ieviesīsim vienotu Cēsu novada izglītības sistēmas stratēģiju.
Atbalstīsim pedagogu asistentu un speciālo pedagogu nodrošinājumu izglītības iestādēs bērnu ar attīstības un uzmanības traucējumiem integrācijai un izglītošanai.
Nodrošināsim daudzpusīgu interešu izglītību novada bērniem un jauniešiem.


Kvalitatīva veselības aprūpe, aktīva dzīvesveida iespējas, sociālā palīdzība un kārtības uzraudzība – Stipra novada veselība un drošība

Uzlabosim ģimenes ārstu pieejamību.
Atbalstīsim novada veselības aprūpes iestāžu pastāvēšanu un attīstību.
Uzturēsim, veidosim un labiekārtosim drošu publisko atpūtas, izklaides un sporta infrastruktūru.
Paplašināsim sniegtos, uz atbalstāmās personas patstāvības izaugsmi virzītus atbalsta instrumentus.
Uzlabosim novada apvienotās bāriņtiesas pakalpojumu pieejamību novada pārvaldēs.
Uzlabosim pašvaldības policijas veiktspēju un tehnisko nodrošinājumu.


Sadarbībā balstīta uzņēmējdarbība – Stipra novada maize

Nodrošināsim pašvaldības grantu konkursus jaunu uzņēmēju atbalstam.
Atbalstīsim biznesa inkubatora aktivitātes, uzņēmēju konferenču, semināru un citu pasākumu norisi vietējo uzņēmēju izaugsmei.
Veicināsim Cēsu novada kā tūrisma galamērķa attīstību, atbalstot jaunas iniciatīvas, tradicionālās amatniecības un ēdināšanas uzņēmumu klāsteru darbību, tradicionālo pasākumu norisi.
Iesaistīsimies ES fondu līdzekļu apguvē un investīciju piesaistē uzņēmējdarbības attīstībai un zaļo inovāciju ieviešanā.
Popularizēsim novada uzņēmēju produktus un pakalpojumus Latvijā un ārvalstīs.
Izveidosim Cēsu novada uzņēmējdarbības attīstības un inovāciju centru.


Sakārtota vide un ilgtspējīga saimniekošana – Stipra novada pievilcība

Rūpēsimies par sabiedrībai izdevīgāko labiekārtošanas un komunālo pakalpojumu nodrošinājumu.
Rūpēsimies par novada dabas daudzveidības un ainaviskās vides saglabāšanu.
Panāksim līdzatbildīgu normatīvu regulējumu ieviešanu ūdens tūrisma pakalpojuma sniedzējiem Gaujas upes ūdenstilpes izmantošanā.
Atbalstīsim bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanas sistēmas izveidi visā novada teritorijā.
Uzturēsim un atjaunosim pašvaldības ielu un ceļu kvalitāti, panāksim valsts mērķdotācijas ceļu uzturēšanai palielinājumu.
Atbalstīsim daudzdzīvokļu ēku fasādes renovācijas un pagalmu sakārtošanas projektus.
Izveidosim auto stāvlaukumus pieprasītāko tūrisma un atpūtas objektu un maģistrālo autoceļu un dzelzceļa līnijas tuvumā.


Gadsimtu pieredzē, tradīcijās un latviskā pašapziņā austa kultūra un vēsture – Stipra novada gods un lepnums

Saglabāsim katra novada unikālās kultūras tradīcijas un sabiedriskās dzīves daudzveidību.
Uzturēsim Latvijas dziesmu un deju svētku tradīcijas.
Attīstīsim Cēsu novadu kā nozīmīgu Vidzemes reģiona, nacionālas un starptautiskas nozīmes kultūras centru.
Nodrošināsim profesionālās mākslas, kā arī profesionālās kultūrizglītības pieejamību un veicināsim nacionālas un starptautiskas nozīmes kultūras pasākumu norisi Cēsu novadā.
Iesaistīsim novada iedzīvotājus un kultūras nozares dalībniekus Eiropas
Kultūras galvaspilsētas programmas veidošanā un īstenošanā.
Saglabāsim kultūrvēstures pieminekļus un veicināsim to atjaunotni.

Par stipru novadu stiprā Vidzemē!