Самоуправлений выборы 2021

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Guntis Grosbergs 1969 SIA''LNB CĒSU MĀCĪBAS UN RAŽOŠANAS UZŅĒMUMS''
2. Evita Šīrante 1983 SIA ''CDzP''
3. Sigita Norvele 1985 SIA'' ROYAL DANDY''
4. Māris Bērziņš 1961 SIA ''CĒSU TIRGUS''
5. Artis Malkavs 1970 SIA ''TEXO AM''
6. Igors Mercs 1958 SIA ’’ZAAO’’
7. Kristīne Skrīvere 1989 P/A ''Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs'' Cēsu Vēstures un mākslas muzejs
8. Jānis Mičulis 1962 Priekuļu vidusskola
9. Vigo Račevskis 1962 Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola
10. Uldis Ulme 1984 SIA’’LINES UP’’
11. Uldis Lencbergs 1954 Cēsu novada pašvaldība
12. Vita Krūmiņa 1964 Zaubes pamatskola
13. Māris Blūms 1954 Pensionārs
14. Māris Šķesteris 1970 SIA ''Roze MJ''
15. Andris Polis 1954 Zemnieku saimniecība ''Tožiņi''
16. Janeks Strihelis 1993 SIA ''DAKSTIŅU RAŽOTĀJS''
17. Ainārs Sils 1961 SIA ''SILS UN SILI''
18. Mikus Villerušs 1999 Students
19. Dainis Šulcs 1959 Jaunpiebalgas vidusskola
20. Uvis Grava 1994 SIA ''WORLDLINE LATVIA''
21. Niks Zeimuls 1988 SIA ''FOREST WOLF''
22. Elmārs Aukšmuksts 1981 SIA ''PANTRA''
Программа партии
Tava balss novadam!

Nacionālās apvienības galvenais mērķis ir panākt iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos. Mūsu prioritāte ir aktīvs, ar dzīvi apmierināts Cēsu novada iedzīvotājs, kurš lepojas ar savu novadu un nacionālo identitāti. Izvirzīto mērķu sasniegšanai veiksim sekojošus pasākumus nozarēs:

Uzņēmējdarbībā:
• Stimulēsim jaunu darbavietu radīšanu, ražošanas attīstību un partnerību.
• Turpināsim novada infrastruktūras attīstību, radot labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai un lauksaimniecībai.
• Turpināsim uzsākto radošo industriju un kopstrādes telpu veidošanu.
• Atbalstīsim iedzīvotājus, kas veicina novada izaugsmi un atpazīstamību.
• Veicināsim esošo biznesa inkubatoru piesaisti.
• Atbalstīsim esošo projektu realizāciju, kas ir uzsākti pirms administratīvi teritoriālās reformas.

Izglītībā :
• Saglabāsim un atbalstīsim visas novada skolas.
• Pakāpeniski nodrošināsim ar brīvpusdienām vispārizglītojošo skolu audzēkņus.
• Mācību iestādēs nodrošināsim konkurētspējīgu izglītības līmeni.
• Atbalstīsim skolēnu nodarbinātību vasarā, vasaras nometnes.
• Ar stipendijām atbalstīsim izcilākos skolēnus.
• Atbalstīsim iedzīvotāju mūžizglītību.
• Turpināsim infrastruktūras uzlabošanu un attīstību izglītības iestādēs.
• Pilnveidosim interešu izglītību skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs.

Kultūrā:
• Atbalstīsim un veicināsim Cēsu novadā esošo kultūras iestāžu darbību.
• Kopsim latviskās kultūrvēsturiskās tradīcijas, veidosim novadu kā latvisko tradīciju centru.
• Vēsturiskās piemiņas kopšanai, rosināsim skolas iesaistīties valstiski nozīmīgu pasākumu rīkošanā.
• Turpināsim darbu pie kultūrvēsturisko pieminekļu saglabāšanas un restaurācijas.
• Atbalstīsim amatiermākslas kolektīvus un iedzīvotāju iniciatīvas.
• Gatavosimies Eiropas 2027. gada kultūras galvaspilsētas konkursam.

Veselības aizsardzībā un sociālajā jomā:
• Piesaistīsim jaunus medicīnas speciālistus.
• Veicināsim ģimenes ārstu pieejamību, nodrošināsim pagastu centrus ar medpunktiem.
• Atbalstīsim sabiedrības veselības veicināšanas pasākumus skolā, sociālajās iestādēs un nevalstiskajās organizācijās.
• Pilnveidosim sociālo pabalstu sistēmu, īpaši atbalstot ģimenes ar bērniem, bērnus ar īpašām vajadzībām.
• Nodrošināsim mājokļu un veselības aprūpes pabalstus, mājas aprūpi vientuļiem cilvēkiem, atbalstu audžuģimenēm.
• Palīdzēsim pielāgot mājokļus personām ar īpašām vajadzībām, sadarbosimies ar sociālo palīdzību sniedzošajām nevalstiskajām organizācijām.
• Atbalsts ģimenes pieaugumam – bērna piedzimšanas pabalsts.
• Nodrošināsim atbalstu iedzīvotājiem ārkārtējās situācijās.
• Atbalsts politiski represētiem.
• Regulāri uzlabosim dzīvojamā fonda stāvokli, nodrošināsim tā pieejamību novada iedzīvotājiem.

Attīstībā:
• Nodrošināsim stingru pārraudzību un būvniecības kvalitātes kontroli novada sabiedriski nozīmīgu ēku būvniecībā, rekonstrukcijā un uzturēšanā.
• Samazināsim nekustamā īpašuma nodokli iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kas rada jaunas darbavietas, labiekārto sabiedriski izmantojamas teritorijas, atjauno īpašumus ar kultūrvēsturisku nozīmi.
• Atbalstīsim daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projektu izstrādi un realizāciju.
• Izvērtēsim budžeta palielināšanas iespējas novada ceļu un ielu remontam.
• Atbalstīsim un organizēsim novada un valsts nozīmes sporta pasākumus.
• Izveidosim sportistu finansiālā atbalsta sistēmu, atbalstot dalībai valsts un starptautiskās sacensībās.
• Atbalstīsim novada sporta bāzes, infrastruktūras attīstību, inventāra iegādi.
• Īstenosim vienotu novada telpiskās plānošanas koncepciju.
• Turpināsim veloceliņu tīkla, dabas objektu, apskates taku un atpūtas vietu izveides.
• Izstrādāsim koncepciju par kolumbārija izveidi novada kapsētās.
• Pilnveidosim un turpināsim invazīvo augu sugu apkarošanas programmas.
• Sabiedriskās kārtības uzturēšanai pilnveidosim videonovērošanas sistēmu.

Pašvaldībā:
• Izveidosim profesionālu, atklātu un katram iedzīvotājam pieejamu novada pārvaldi.
• Novada administrācijā izveidosim vides aizsardzības daļu.
• Izveidosim vienotu novada pašvaldības policiju.
• Nodrošināsim sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā.
• Aktīvi iesaistīsimies reemigrācijas programmas īstenošanā.
• Pilnveidosim klientu apkalpošanas centrus.

Vides aizsardzībā:
• Darbu virzīsim ar izpratni, ka dabas kapitāls ir resurss nodarbinātībai un uzņēmējdarbībai lauku teritorijās, kas gudri un racionāli apsaimniekots saglabās novada laukus apdzīvotus un aizsargās nacionālās dabas vērtības.