Самоуправлений выборы 2021

"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Hardijs Vents 1970 Pārgaujas novada pašvaldība
2. Indriķis Putniņš 1979 Vecpiebalgas novada pašvaldība
3. Māris Niklass 1947 Lauku atbalsta dienests
4. Laimis Šāvējs 1953 Jaunpiebalgas novada pašvaldība
5. Jānis Plūme 1968 Zemnieku saimniecība "Jaunzemi"
6. Dace Bišere-Valdemiere 1980 Jaunpiebalgas novada pašvaldība
7. Mārtiņš Mednieks 1987 SIA Santas Rezidence
8. Ieva Ņevečorova 1975 SIA Ungurmuiža
9. Lelde Burdaja 1985 Vecpiebalgas novada pašvaldība
10. Guntars Zicāns 1968 SIA Vidzemes Betons
11. Iluta Balode 1993 Pārgaujas novada pašvaldība
12. Andis Baltiņš 1973 SIA Baltic Agro Machinery
13. Ilze Dambe 1986 SIA Cēsu klīnika
14. Uldis Blīgzna 1971 Amatas novada pašvaldības apvienotā izglītības pārvalde
15. Kaspars Serģis 1971 SIA Serģis un dēli
16. Sandra Upmale 1958 Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesa
17. Uldis Ezers 1961 Straupes kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
18. Ineta Lāce-Sējāne 1972 Cēsu Pilsētas vidusskola
19. Edgars Zilvers 1992 SIA Vizdemes Koncertzāle
20. Egils Gruzde 1963 Lauksaimnieks
21. Gaida Jonāse 1948 Kooperatīvā sabiedrība "Cēsu Patērētāju biedrība"
22. Rasma Bērziņa 1940 SIA Rasmas Bērziņas un Agra Kalniņa apbedīšanas pakalpojumu birojs
Программа партии
Jaunais Cēsu novads – teritorijā plašs, spēcīgu kopienu, kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju bagāts novads. Tās ir mūsu - novada iedzīvotāju - mājas, un tā ir mūsu atbildība, lai šeit varētu pilnvērtīgi dzīvot un strādāt, attīstīties un augt, individuāli un kopā.

Apvienojot mūsu pieredzi pašvaldību pārvaldības darbā, uzņēmējdarbībā, veselības aprūpē, izglītībā, darbā ar jaunatni, kultūras un tūrisma nozarē un sociālajā darbā, esam izvirzījuši mērķus nākamajiem četriem gadiem un tālākai nākotnei.

Uzņēmējdarbība ir pamats teritorijas attīstībai. Pašvaldībai jābūt šīs attīstības veicinātājam, lai uzņēmējiem - mājražotājiem, amatniekiem, lauksaimniekiem, ražošanas uzņēmumiem - būtu interese Jaunajā Cēsu novadā strādāt un pilnveidoties. Uzlabosim uzņēmējdarbības vidi un veidosim atvērtu komunikāciju, sniedzot abpusēju atbalstu un veidojot dialogu ar nozares pārstāvjiem.

Sakārtota infrastruktūra nozīmē “ātri nokļūt, ērti dzīvot” - tās ir iedzīvotāju pamatvajadzības. Turpināsim strādāt, lai nodrošinātu jebkurā gadalaikā izbraucamus ceļus nokļūšanai pilsētā, kvalitatīvākus un drošākus savienojumus starp novada pagastiem, esošo ceļu uzturēšanu, uzlabošanu, kā arī risināsim mobilitātes jautājumus.

Nodrošināsim primārās veselības aprūpi, uzlabojot ģimenes ārstu piesaistes un atbalsta mehānismus, lai speciālisti būtu motivēti piedāvāt savus pakalpojumus Jaunā Cēsu novada iedzīvotājiem ne tikai pilsētā, bet arī lauku teritorijā. Stiprinot un atbalstot novadā esošās medicīnas iestādes, sekmēsim kvalitatīva, specializēta un nepārtraukta pakalpojuma pieejamību pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Atbalstīsim veselības un veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumus.

Stiprināsim izglītības iestāžu tīklu, saglabājot un pilnveidojot esošās visu līmeņu izglītības iestādes, lai Jaunais Cēsu novads kļūtu par pievilcīgu dzīvesvietu jaunajām ģimenēm. Strādāsim pie tā, lai izglītība - vispārējā, speciālā, profesionālā, profesionālās ievirzes, interešu izglītība un mūžizglītība - novadā ir kvalitatīva, pieejama un daudzveidīga.

Atbalstīsim Jaunā Cēsu novada tik dažādās sporta tradīcijas gan tautas, gan profesionālo sportu, kā arī sporta skolas programmas. Turpināsim uzlabot un modernizēt publiski pieejamo sporta infrastruktūru.

Jaunieši ir ne tikai mūsu nākotne, bet arī mūsu tagadne! Tieši tāpēc Jaunajā Cēsu novadā turpināsim īstenot darbu ar jaunatni, veicinot jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā. Saglabāsim un attīstīsim jau esošās jaunatnes darba iestrādes, starptautisko un starpnovadu sadarbību, kā arī atbalstīsim jauniešu iniciatīvu īstenošanu, lai veidotu draudzīgu vidi ikvienam novada jaunietim.

Apzinoties Jaunā Cēsu novada unikālo kultūrvēsturisko mantojumu, attīstīsim kultūras un tūrisma nozari gudri un inovatīvi - tā, lai novads būtu gan atpazīstams kultūras norišu centrs, gan iecienīts tūrisma galamērķis un ieguvēji no tā būtu visi. Stiprināsim vietējās kopienas, saglabājot amatiermākslas kolektīvus, atbalstot nevalstiskās organizācijas un to darbību, jo tas ir pamats vietējās piederības sajūtas un pašapziņas veidošanai.

Sociālais atbalsts tiks organizēts tā, lai visā novadā būtu pieejami vienlīdz kvalitatīvi, izpratnē un cilvēcībā balstīti sociālie pakalpojumi. Veiksmīga sociālā darba pamats ir sekmīga starpinstitucionālā sadarbība, kuru attīstot uzlabosim sociālās palīdzības pakalpojumus mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām.

Turpināsim darbu pie sabiedriskās kārtības pilnveidošanas, uzlabosim pašvaldības policijas materiāli tehnisko bāzi, tiks gādāts par pašvaldības saistošo noteikumu izpildi, kā arī sabiedrības izpratni par drošības veicināšanu.

Veidosim decentralizētu pašvaldības pārvaldību, lai novada iedzīvotājiem būtu iespēja saņemt pakalpojumus maksimāli tuvu savai dzīvesvietai. Veicinot iedzīvotāju digitālo prasmju pilnveidi, attīstīsim inovatīvus, ērtus un efektīvus pakalpojums. Uzturēsim komunikāciju ar sabiedrību, informējot par aktuālo pašvaldības un valsts darbā, uzklausot iedzīvotāju ieteikumus un iesaistot sabiedrību lēmumu pieņemšanā.

Nodrošināsim līdzsvarotu, uz vienlīdzīgām iespējām, iedzīvotāju interesēm un vajadzībām balstītu attīstību, veidojot kvalitatīvu, sakoptu un zaļu dzīves telpu visa novada teritorijā.

Mūsu mērķis ir sakārtota, komfortabla un droša dzīve Jaunajā Cēsu novadā. Mēs esam rīcības cilvēki, un mums ir svarīga jaunā novada nākotne, jo mūsu mājas ir mūsu atbildība!