Самоуправлений выборы 2021

"Latvijas attīstībai"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Elīna Stapulone 1978 Priekuļu novada pašvaldība
2. Skaidrīte Astahovska-Eglīte 1976 Priekuļu novada pašvaldība
3. Vineta Lapsele 1969 Priekuļu novada pašvaldība
4. Mārtiņš Vīņauds 1991 Basketbola skola "Rīga"
5. Dace Kalniņa 1958 SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
6. Māris Timermanis 1974 Amatas novada pašvaldība
7. Jānis Kārkliņš 1975 SIA MAGAM
8. Rudīte Vasile 1962 Pārgaujas novada pašvaldība
9. Baiba Karlsberga 1962 Priekuļu vidusskola
10. Ainārs Intenbergs 1961 Pašnodarbinātais
11. Ineta Krūmiņa 1965 Cēsu novada pašvaldība
12. Harijs Ābele 1992 SIA BELOVED BOARDS
13. Anžella Pāže 1971 Cēsu novada pašvaldības Cēsu Bērzaines pamatskola - attīstības centrs PG Pīlādzītis
14. Jānis Krūmiņš 1966 SIA "Sila Matuļi"
15. Karīna Jurciņa 1976 Pašnodarbinātais
16. Fjodors Puņeiko 1957 Priekuļu novada pašvaldība
17. Inga Ulmane 1964 Priekuļu novada pašvaldība
18. Irina Orlovska 1971 Ilonas Prindules ģimenes ārsta prakse
19. Ilvija Bikiņa 1975 Amatas novada Amatas pamatskola
20. Selga Skrastiņa 1985 Priekuļu novada pašvaldība
21. Māris Millers 2000 SIA "Millers MS"
22. Ramona Goba 1996 SIA "Wrong Digital"
Программа партии
Politiskās partijas “Latvijas attīstībai” priekšvēlēšanu programma
Latvija nav tikai Rīga!

Administratīvi teritoriālā reforma iezīmē jauna attīstības izrāviena iespējas novados. Mūsu komandu veido pieredzējuši profesionāļi, kuri, gudri strādājot, Cēsu novadā izmantos reformas radītās iespējas, lai veidotu pamatu jaunu investīciju piesaistei un darba vietu radīšanai.

PĀRVALDĪBA UN LĪDZDALĪBA
Piemērosim vienlīdzības principus finanšu līdzekļu sadalē visā novada teritorijā.
Digitalizēsim pašvaldības pārvaldību, ieviesīsim datu atvērtības principus, attīstīsim Valsts un pašvaldības vienotos klientu apkalpošanas centrus.
Sekmēsim labu pārvaldību un atklātību pašvaldības darbā, kā arī mazināsim birokrātisko slogu.
Nodrošināsim iedzīvotāju līdzdalību lēmumu pieņemšanā, tai skaitā ieviešot līdzdalības budžetu.

KVALITATĪVA UN PIEEJAMA IZGLĪTĪBA
Rūpēsimies par izglītības pieejamību un vienlīdzīgām izglītības ieguves iespējām visā novada teritorijā.
Saglabāsim izglītības iestādes.
Atbalstīsim interešu izglītību, mākslas un mūzikas skolas visa novada teritorijā.
Veicināsim jauniešu centru attīstību, neformālo darbu ar jauniešiem.
Paplašināsim neformālās izglītības piedāvājumu un mūžizglītības iespējas.
Veicināsim izglītības iestāžu infrastruktūras attīstību.

SOCIĀLĀ DROŠĪBA - IEDZĪVOTĀJU LABKLĀJĪBA
Nodrošināsim uz indivīda specifiskajām vajadzībām vērstu sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu pieejamību, veicinot jaunu pakalpojumu attīstību tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai, mazinot centra un nomaļu efektu.
Atbalstīsim braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā pensionāriem un citām mazaizsargātām grupām.
Īstenosim aktivitātes pensijas un pirmspensijas vecuma iedzīvotājiem, lai veicinātu veselību un iekļaušanos sabiedrībā.
Atbalstīsim brīvpusdienas vispārējās izglītības iestādēs un obligātās pirmsskolas izglītības iestādēs 5. - 6. gadīgo apmācībai.
Ierosināsim nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanu vienīgajam mājoklim.

SABIEDRĪBAS VESELĪBA UN SPORTS
Veidosim veselīgu un ilgmūžīgu sabiedrību novadā.
Atbalstīsim veselības pakalpojumu pieejamību Cēsu klīnikā un Līgatnes rehabilitācijas centrā, paplašinot medicīnisko pakalpojumu klāstu.
Nodrošināsim ģimenes ārstu pieejamību un saglabāsim veselības punktus pagastos.
Sniegsim atbalstu ģimenēm ar bērniem.
Veidosim atbalsta mehānismu bērnu un jauniešu sportam, sporta skolai un sporta organizācijām.
Investēsim sporta infrastruktūrā lauku teritorijās un pilsētās.

VIDE, MOBILITĀTE UN CEĻI
Veiksim autoceļu infrastruktūras uzturēšanu un atjaunošanu, lai nodrošinātu ērtu un ilgtspējīgu iedzīvotāju mobilitāti novada ietvaros.
Iestāsimies par nodokļu pārdali, kas paredzēts ceļu infrastruktūrai, novirzot lielāku finansējumu pašvaldības ceļu uzturēšanai un atjaunošanai.
Īstenosim pašvaldības ceļu atputekļošanas projektus un uzlabosim sniega tīrīšanu piebraucamajiem ceļiem.
Veicināsim atkritumu šķirošanu un sabiedrības izglītošanu vides jomā visā novadā.
Uzturēsim atpūtas un rekreācijas vietas.
Atbalstīsim pieslēgumu izbūvi centralizētiem ūdens un kanalizācijas tīkliem.
Popularizēsim videi draudzīgus pārvietošanās paradumus.

INOVĀCIJAS UN IZAUGSME
Attīstīsim modernas lauku teritorijas ar spēcīgiem uzņēmumiem un inovatīvām idejām.
Veidosim viedu pārvaldību, attīstīsim viedos ciemus, ieviesīsim mūsdienīgu, videi draudzīgu un inovatīvu infrastruktūru.
Atbalstīsim jaunu īres mājokļu būvniecību, piedaloties partnerībās.
Veicināsim jauniešu neformālo izglītību un iniciatīvu.

LOKĀLA UN LAIKMETĪGA KULTŪRA UN TŪRISMS
Saglabāsim esošo pagastu vēsturiskās un kultūras tradīcijas, kultūras un tautas namus, amatieru un pašdarbības kolektīvus, atbalstīsim vietējās kopienas.
Stiprināsim bibliotekāru kā digitālo vēstnešu profesionalitāti.
Turpināsim attīstīt tūrisma nozari.

ATBALSTS UZŅĒMĒJDARBĪBAI UN IEDZĪVOTĀJU INICIATĪVĀM
Organizēsim konkursus uzņēmēju atbalstam un iedzīvotāju iniciatīvām.
Sniegsim uzņēmējdarbības atbalstu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un industriālo teritoriju attīstīšanai.
Sadarbībā ar uzņēmējiem ieviesīsim novadnieka karti.

ATBALSTS LAUKU TERITORIJĀM
Nodrošināsim lauku konsultantu pieejamību, veicinot iedzīvotāju informētību un izglītošanu.
Sekmēsim videi draudzīgas un bioloģiskās lauksaimniecības attīstību.
Atbalstīsim lauksaimniekus, vietējos ražotājus un pārtikas īsās piegādes ķēdes izveidi.
Sniegsim atbalstu ar laukiem saistītu profesiju apguvei, sadarbojoties ar Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikumu.