Самоуправлений выборы 2021

"Kustība "Par!"", "PROGRESĪVIE"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Ivo Rode 1985 Cēsu Jaunā vidusskola
2. Dita Trapenciere 1981 Cēsu novada dome
3. Jānis Jenerts 1981 SIA "Ekopilsēta"
4. Oskars Kaulēns 1985 Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija
5. Lelde Goba 1988 SIA "Golden Hour"
6. Maksims Jekimovs 1992 SIA "EWART WOODS"
7. Oskars Ušpelis 1983 SIA "Arheoloģiskā izpēte"
8. Atis Jakobijs 1971 SIA “AJ Real Estate”
9. Liene Krastiņa 1989 SIA "Bellatexim"
10. Inese Skrapce 1976 SIA "Neklātiene LV"
11. Nauris Lārmanis 1985 iSURVEY (Lielbritānija)
12. Pauls Irbins 1975 Cēsu novada pašvaldība
13. Andris Kimonts 1980 SIA "KIMONT"
14. Ģirts Fūrmanis 1970 Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs
15. Emīls Lukjanskis 1994 Nodibinājums "Imanta Ziedoņa fonds Viegli"
16. Baiba Roze 1986 Ed.Veidenbauma memoriālais muzejs "Kalāči"
17. Inga Madžule 1975 STATS Bau
18. Digmārs Krievs 1996 SIA RIMI Baltic
19. Jānis Ābelīte 1983 SIA "Partneru Pārvalde"
20. Dāvis Dreimanis 1993 Latvijas Universitāte
21. Dana Narvaiša 1986 SIA "Lielvārds"
Программа партии
Jaunajam Cēsu novadam piedāvājam profesionālu un enerģisku komandu.

Mūsu mērķis ir radīt saliedētu un videi draudzīgu novadu, kuru veido un pārvalda izglītoti un enerģiski, moderni un radoši, uzņēmīgi un atbildīgi cilvēki, kuriem rūp visu pagastu un abu pilsētu vērtības.
Mēs ieguldīsim novada cilvēkos, lai īstenotu programmu, kas paredz atvērtu, modernu, zaļu, spēcīgu, cilvēcīgu un iekļaujošu dzīvesvietu, kurā dzīvot un strādāt.

Prioritātes un plāns 2021. - 2025. gadam

Spēcīga nākotnes izglītība jau no pirmsskolas iestādēm, kā arī pilnvērtīga un pieejama izglītība visas dzīves garumā.

Līdzvērtīga izglītības kvalitāte novada bērniem un jauniešiem, pilnvērtīgs metodiskais atbalsts skolu vadības komandām un pedagogiem.
Radīta droša un pieejama vide skolās, nodrošināts psihoemocionālais atbalsts, pilnveidota iekļaujošā un speciālā izglītība, piesaistīti skolotāju palīgi.
Uzņēmēju vajadzībās balstīts, konkurētspējīgs vidējās, augstākās un mūžizglītības piedāvājums.


Sociālais atbalsts, kas palīdz izrauties no nabadzības, sniedz bērniem iespēju augt veselīgās ģimenēs, senioriem – būt aktīviem un noderīgiem, kā arī ļauj ikvienam novadniekam saņemt nepieciešamo palīdzību.

Mērķtiecīgs pašvaldības atbalsts Covid-19 pandēmijā cietušajiem.
Progresīvs, par trešdaļu lielāks ieguldījums cilvēkos.
Pieejami un kvalitatīvi, uz vajadzībām balstīti sociālie pakalpojumi visā novadā.
Cieša sadarbība ar NVO un privāto sektoru sociālo pakalpojumu sniegšanā.


Veselīga dzīves vide un kvalitatīva veselības aprūpe ikvienam.

Pieejams un daudzveidīgs veselīga dzīvesveida un sporta aktivitāšu piedāvājums.
Uzlabota pakalpojumu pieejamība un klientu interesēs balstīti lēmumi veselības aprūpē.
Modernizēta klīnika un atbalsts ģimenes ārstu praksēm.


Dabas vērtību saglabāšana. Ekonomiskā attīstība, kas līdzsvarota ar dabas resursu pieejamību.

Apzinātas un risinātas vides problēmas.
Iedzīvināta aprites ekonomika un veicināta vietējo resursu izmantošana.
Īpašs atbalsts dabai draudzīgiem lauksaimniekiem, bioloģiskajiem ražotājiem, vietējiem uzņēmējiem un mājražotājiem. Uzlabotas un pieejamas tirdzniecības vietas un grantu konkursi.
Vides un ilgtspējas kritēriji kā būtiska iepirkumu un projektu vērtēšanas daļa.
Mazināta atkritumu radīšana, taupīti resursi un uzlabota atkritumu šķirošana, tostarp ieviesta bioloģisko atkritumu savākšana.


Pašvaldība ir atbildīgs darba devējs, kas īsteno labu pārvaldību un lēmumus pieņem atklāti.

Pašvaldības iestādes ir atvērtas saziņai ar ikkatru novadnieku.
Regulāra sadarbība ar uzņēmējiem, NVO un ikvienu iedzīvotāju.
Pārvaldības modelis, kas veidots, vērtējot procesu efektivitāti un iedzīvotāju vajadzības, nevis politisko piederību.
Prasmīgi un efektīvi pārvaldītas finanses un taisnīgs budžeta sadalījums pilsētu un pagastu attīstībai; atklāti konkursi un nodrošināts līdzdalības budžets iedzīvotāju iesaistei.
Aktīva novada interešu aizstāvība sadarbībā ar Ministru kabinetu un Saeimas deputātiem.


Moderna attīstība, atbildīgi realizējot infrastruktūras projektus un atbalstot uzņēmējus, tā vairojot novada kopējo labklājību.

Pieejami uzņēmējdarbības konsultanti un grantu programma uzņēmējdarbības uzsākšanai un inovācijām.
Droši, taisnīgi un videi draudzīgi komunālie pakalpojumi.
Izveidota Cēsu novada investīciju aģentūra.
Pilnveidota Cēsu Digitālā centra darbība.
Pašvaldība, uzklausot iedzīvotāju vajadzības, būvē, atjauno un uztur skolas un bērnudārzus, ceļus un ietves, parkus un rotaļu laukumus; līdzdarbojas interneta kvalitātes un pieejamības uzlabošanā.


Apdzīvotās vietās prioritāte ir pārvietošanās kājām, ar velosipēdu, bērnu ratiņiem, ratiņkrēslos.

Pārvietošanās ir padarīta droša un ērta.
Attīstīti reģionālie velo ceļi – ikdienai un tūrismam.
Nodrošināts ērts un pieejams sabiedriskais transports, piedāvāti inovatīvi transporta risinājumi.


Pašvaldība iesaistās, lai ikvienam novadā būtu pieejams drošs un piemērots mājoklis.

Pirms jaunu ēku būvniecības tiek atjaunotas esošās.
Uzlabota sociālo mājokļu pieejamība un dzīves vide tajos.
Sakārtots īres tirgus un nodrošināts juridiskais atbalsts.
Sabiedriskās ēkas ir paraugs ilgtspējīgai, estētiskai būvniecībai un renovācijai.


Saliedēsim novadniekus, stiprinot piederību novadam ar kultūras norisēm un radošām idejām.

Pieejamas finanšu programmas visu paaudžu iedzīvotāju ideju īstenošanai biedrībās, tautas sportā un amatiermākslas kolektīvos.
Daudzveidīgs pasākumu piedāvājums visā novadā, ciešā pagastu sadarbībā.
Attīstīta pagastu un pilsētu kultūrvide un tūrisms, saglabājot kultūrvēsturisko mantojumu nākamajām paaudzēm.