Самоуправлений выборы 2021

Zaļo un Zemnieku savienība

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Jānis Kovals 1977 Vecumnieku novada Dome
2. Mārtiņš Cimermanis 1972 SIA “LLKC”
3. Jānis Pelsis 1952 Pensionārs
4. Ilona Virza-Zariņa 1976 SIA “ORUS”
5. Ingmārs Līdaka 1966 SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”
6. Iveta Kārkliņa 1967 SIA "Bauskas slimnīca"
7. Raimonds Krūmiņš 1965 SIA “WBM”
8. Sanita Markeviča 1981 LPKS „Saimnieks- V”
9. Anete Laugale 1991 SIA “Bauskas slimnīca”
10. Dagmāra Venclova 1962 Stelpes pamatskola
11. Aigars Urtāns 1970 Bauskas Muzejs
12. Aija Jurova 1973 A. Jurovas ģimenes prakse SIA, Atvasaras, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku novads
13. Arta Manuša 1972 Ķekavas novads PI “Sociālais dienests”
14. Liene Batņa 1976 Vecumnieku mūzikas un mākslas skola
15. Jānis Rotbergs 1994 Futbola klubs “Auda”
16. Liene Grantiņa 1980 ZS “Eriņi”
17. Mārīte Ķikure 1961 LPKS „Saimnieks- V”
18. Jānis Bračka 1978 ZS "Roņi"
19. Daiga Šimkevica 1961 Biedrība "Šķirnes saglabāšanas apvienība "Zilā govs""
Программа партии
Mūsu vīzija, veidojot jauno Bauskas novadu - pievilcīga dzīves telpa, kuras attīstība balstīta savstarpējā uzticībā, ar izteiktu lokālpatriotismu un iedzīvotāju vēlmi veidot savu nākotni novadā.

Savas vīzijas īstenošanai, mēs esam izzinājuši iedzīvotāju svarīgākās vajadzības un redzam kā pašvaldība var palīdzēt augt iedzīvotājiem visā mūža garumā.

Iedalot cilvēka mūžu 4 posmos - bērnība, jaunība, briedums un vecumdienas, mēs piedāvājam savu redzējumu, kā kopā sasniegt labklājību un izaugsmi katrā no tiem:

Bērnībā (0-6 gadi) svarīga ģimene, drošība, kvalitatīva veselības aprūpe, izglītības pieejamība, veselība, tādēļ kā prioritātes tiek izvirzītas:

• stiprināt emocionāli labvēlīgu vidi ģimenēs,
• sniegt atbalstu mājokļa esībai,
• saglabāt un paplašināt PII pieejamību tuvu dzīvesvietai bērniem no 1,5 gada vecuma,
• nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpi - izmeklējumu un ģimenes ārsta pieejamība,
• papildināt un izveidot rotaļu laukumus.

Jaunībā (6-18 gadi) svarīga izglītība, aktīvs un veselīgs dzīvesveids, droša vide un iespējas socializēties ar vienaudžiem, tādēļ būtiski šajā vecumposmā:

• nodrošināt ikvienā skolā mūsdienām atbilstošu izglītību, 1.-6.klasi tuvu dzīvesvietai,
• veidot modernu skolu infrastruktūru,
• sniegt atbalstu izglītības iegūšanai (bezmaksas internets skolēniem, pulciņi, pagarinātās grupas, brīvpusdienas, transports),
• paplašināt profesionālās izglītības apguvi novadā izmantojot Saulaines profesionālā tehnikuma iespējas,
• nodrošināt kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu (kultūras, sporta un izklaides iespējas),
• attīstīt jauniešu centru darbību,
• nodrošināt obligāto peldētapmācību.

Briedumā (18-65 gadi) būtiskas darbavietas novadā, atbalsts uzņēmējdarbībā, mobilitāte, veselība un pilnvērtīga dzīves telpa. Šeit pašvaldības devums būtu:

• mobilizēt resursus jaunu darba vietu radīšanai,
• sniegt atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstīšanai,
• ieviest izdevīgu nodokļu politiku jaunu darba vietu radītājiem,
• atbalstīt vietējos, videi draudzīgos, mazos un vidējos uzņēmumus,
• attīstīt ceļu un transporta infrastruktūru, pielāgojot to cilvēku vajadzībām,
• ieviest vienas pieturas palīdzību t.sk. pilnveidot e–pārvaldi,
• aktīvi iesaistīties iedzīvotāju problēmu risināšanā,
• attīstīt dzīvojamā fonda pieejamību, t.sk. atbalstu jaunajām ģimenēm,
• izveidot pieejamu kultūrtelpu, sakārtot sporta infrastruktūru,
• atbalstīt sabiedriskās iniciatīvas,
• piedāvāt daudzveidīgas mūžizglītības iespējas,
• attīstīt izbraukuma veselības speciālistu piedāvājumu pagastos.

Veselīgajās vecumdienās (65+ gadi) būtiska sociālā drošība, veselības pakalpojumu pieejamība, iesaiste novada dzīvē, tādēļ pašvaldībai ieguldījums būtu:

• veicināt senioru iekļaušanu sabiedriskajos procesos,
• uzsākt sadarbību ar uzņēmējiem veicinot senioru nodarbinātību,
• iesaiste kultūras dzīvē un atbilstoša piedāvājuma nodrošināšana,
• nodrošināt veselības apdrošināšanu senioriem,
• atbalstīt ģimenes ārstu pieejamību pagastos,
• sekmēt medicīnas pakalpojumu pieejamību un attīstīšanu t.sk. paliatīvo aprūpi,
• stiprināt sociālo atbalstu vientuļām un trūcīgām personām,
• nodrošināt pašvaldības pakalpojumus dzīvesvietā.

Šo vajadzību īstenošanai piedāvājam šādus novada attīstības (augsmes) stratēģiskos mērķus tuvākajiem 10 gadiem:

• Pieaugoši rādītāji lokālpatriotismam – piederība novadam.
• Novads ar pievilcīgāko atbalstu mazā un vidējā biznesa attīstībai Latvijā.
• Būsim ilgtspējas un praktizēšanas paraugs zaļās ekonomikas un vides jautājumos Latvijā.
• Visstraujāk augošais Latvijas lauku reģions jaunu mājokļu celtniecībā.
• Izcila izglītības sistēma mūža garumā.
• Visaugstākā cilvēku mobilitāte Latvijā, Baltijā un Eiropā.
• Iekļaujošākā sociāla vide un kultūrtelpa jauniešiem un senioriem.

Veidosim efektīvu eiropeisku pašvaldības darbību, kura balstīsies šādās vērtībās:

• profesionālisms,
• empātija,
• pieejamība,
• taisnīgums,
• klātesamība.

Kopā mums izdosies izveidot novadu kā modernu, vidi saudzējošu, ilgtspējīgi augošu teritoriju, Latvijas sirdī ar pieaugošu iedzīvotāju skaitu, kas ļauj ikvienam īstenot sapņus un realizēt potenciālu.