Самоуправлений выборы 2021

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Andris Arcimovičs 1963 Bauskas novada dome
2. Sergejs Pašukovs 1961 Iecavas novada dome
3. Sanita Brūdere 1978 Kandavas lauksaimniecības tehnikums, Saulaines teritoriālā struktūrvienība
4. Nataļja Kartiševa 1979 SIA Kamilli
5. Inese Mūrniece 1961 SIA RIMI Latvia hipermārkets Bauska
6. Raitis Čekšs 1967 SIA Korn
7. Māris Lazda 1972 LR Kultūras ministrijas Rundāles pils muzejs
8. Daina Blīve 1959 Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale", filiāle "Iecava"
9. Mudīte Purviņa 1955 SIA Bauskas slimnīca
10. Vitālijs Bļinkovs 1971 Rundāles novada Viesturu pagasta pārvalde
11. Donats Dupurs 1961 Bauskas novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestāde "Zīlīte"
12. Ludmila Černova 1961 SIA Dzīvokļu komunālā saimniecība
13. Andris Pizičs 1964 izdienas pensionārs
14. Armands Staļūns 1969 izdienas pensionārs
15. Irina Jamčinska 1961 SIA Trans Veiss
16. Jeļena Jevsjukova 1963 izdienas pensionāre
17. Irina Švikule 1960 Bauskas kultūras cents
18. Jānis Apšenieks 1980 Z/s "Dainjāņi"
19. Andra Vasariņa 1960 Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" filiāle "Iecava"
20. Vladimirs Asrijancs 1976 Vecumnieku novada Skaistkalnes vidusskola
21. Tereza Fjodorova 1958 SIA Rīgas satiksme
22. Nadežda Bokova 1956 LAKS "Rosme"
Программа партии
Sociāldemokrātiskās partijas "Saskaņa" Priekšvēlēšanu programma

SDP "Saskaņa" prioritāte nemainīgi ir cilvēks, mērķis- novada iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšana, pievilcīgas un drošas dzīves un darba vides nodrošināšana.

sociālā palīdzība

pašvaldības noteikto pabalstu apjoma palielināšana
vienreizējs pabalsts daudzbērnu ģimenēm mācību uzsākšanai, vienreizējs pabalsts novada iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām,
veicināsim un atbalstīsim novada sociālā dienesta pakalpojumu un pabalstu sniegšanu mazāk aizsargātajām iedzīvotāju kategorijām (maznodrošinātie, trūcīgie, ar īpašām vajadzībām, vientuļie pensionāri)
atbalstīsim pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšanu atsevišķu sociālo iedzīvotāju grupu izmitināšanai
nodrošināsim brīvpusdienas novada vispārizglītojošajās skolās

veselības aprūpe

saglabāsim un atbalstīsim novada pašvaldības iestādes, kas sniedz medicīniska rakstura pakalpojumus
atbalstīsim ģimenes ārstu praksi, darba apstākļu uzlabošanos, īpašu uzmanību pievēršot pagastiem
saglabāsim bezmaksas zobārstniecības pakalpojumu bērniem, atbalstīsim jauno speciālistu piesaisti novada medicīnas iestādēs

uzņēmējdarbības attīstības veicināšana, jaunu darba vietu radīšana, novada infrastruktūras uzlabošana

turpināsim realizēt jau uzsāktos projektus
atbalstīsim pašvaldības ceļu tīkla kvalitātes uzlabošanu, pilsētas apvedceļa projekta virzīšanu
atbalstīsim novada ielu un daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu sakārtošanu ņemot vērā iedzīvotāju vēlmes
atbalstīsim atskurbtuves un nakts patversmes ierīkošanu novadā, veicināsim novada uzņēmēju saražotās produkcijas realizāciju
atbalstīsim bezmaksas automašīnu stāvlaukuma izveidošanu pilsētā un esošo a/m stāvvietu sakārtošanu pagastos
sekmēsim sabiedriskā sektora ēku un daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanu un renovāciju
atbalstīsim Saulaines profesionālās vidusskolas saglabāšanu un attīstību, veicinot speciālistu sagatavošanu atbilstoši novada specializācijai (lauksaimniecība, tūrisms, transports,loģistika)
veicināsim līdzsvarotu novada pagastu attīstību.

iedzīvotāju drošība

atbalstīsim vienotu novada pašvaldības policijas izveidošanu ar mērķi nodrošināt novada iedzīvotāju drošību un sabiedrisko kārtību diennakts režīmā,
atbalstīsim papildus kvalitatīvu videonovērošanas kameru iegādi un uzstādīšanu,
veicināsim satiksmes drošības uzlabošanu visā novada teritorijā ( gājēju pāreju drošība, ceļa zīmes, ielu apgaismojuma modernizācija)
ielu cietā seguma atjaunošanu, jaunu velo un gājēju celiņu izveidošanu, vides pieejamības uzlabošanu,
bērnu spēļu laukumu ierīkošanu, esošo uzturēšanu, videonovērošanu

izglītība, kultūra, sports

atbalsts mācību iestādēm mācību procesa kvalitātes paaugstināšanai un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai
nodrošināsim vienlīdzīgas iespējas lauku un pilsētas bērniem apgūt profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas
nodrošināsim drošu vidi mācību iestādēs, atbalstīsim jaunu kvalitatīvu videonovērošanas kameru uzstādīšanu
nodrošināsim novada pirmskolas mācību iestāžu, mūzikas un mākslas, sporta skolas mācību procesa kvalitātes paaugstināšanos un pieejamību novada bērniem
meklēsim iespēju atbalstīt finansiāli novada pirmskolas iestāžu darbiniekus, atbalstīsim novada jauniešu aktivitātes
talantīgāko bērnu atbalsts
profesionālās izglītības iegūšanas atbalsts novada jaunatnes vidū, sadarbība ar profesionālās izglītības mācību iestādēm
atbalstīsim un veicināsim novada kultūras dzīves aktivizēšanos
atbalstīsim novada pašdarbības kolektīvu un interešu biedrību darbību, kultūras namu un sporta būvju kvalitatīvu apsaimniekošanu
atbalstīsim sporta būvju celtniecību, novada Centrālās bibliotēkas izvietošanu jaunās telpās, nodrošinot tās pieejamību
atbalstīsim novada peldvietu labiekārtošanu un uzturēšanu, ūdenstilpņu uzturēšanu, zivju resursu atjaunošanu, ūdens tūrismu
atbalstīsim vecpilsētas kultūrvēsturiskās infrastruktūras saglabāšanu, novada vēstures objektu saglabāšanu
veicināsim tūristu skaita pieaugumu novada tūrisma objektos, jaunu tūrisma maršrutu izstrādi, jaunu dabas taku izveidošanu

sadarbība un komunikācija

nepieciešama ciešāka komunikācija ar iedzīvotājiem, aktīvāka iedzīvotāju iesaiste novadam svarīgu jautājumu izlemšanā
godīga pašvaldības resursu ieguldīšana un to izlietojuma pārraudzība, pilnīgāka iedzīvotāju informēšana
respektēsim katra novada iedzīvotāja nacionālo pašcieņu un piederību tradicionālajām reliģiskajām konfesijām
sadarbosimies ar visiem politiskajiem spēkiem novada iedzīvotāju interesēs