Самоуправлений выборы 2021

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Aija Mežale 1972 SIA ANANASS
2. Inese Prava 1981 Prava Inese Praktizējoša vetārste
3. Sarmīte Pērkone 1970 Rugāju novada Sociālā atbalsta centrs
4. Marija Skaba 1962 Baltinavas novada pašvaldība
5. Līga Pennere 1971 SIA LIARPS
6. Ingus Zaharāns 1986 Balvu novada pašvaldība Balvu Sporta skola
7. Daiga Lukjanova 1964 Balvu novada pašvaldība
8. Aivars Tūcis 1974 Biedrība Invalīdu sporta un rehabilitācijas centrs „Medņeva”
9. Solveta Logina 1977 Baltinavas vidusskola
10. Kaspars Duļevskis 1984 SIA QWERTY
11. Jānis Igaunis 1988 SIA TimberKit
12. Iluta Buglova 1974 Pašnodarbināta persona
13. Jānis Kuļšs 1970 SIA BKL
14. Eva Leone 1983 SIA Sentorfarm aptieka
15. Maruta Brokāne 1961 Viļakas novada Izglītības Kultūras un Sporta Pārvalde
16. Aija Ikstena 1970 Rugāju novads, Eglaines pamatskola
17. Anita Grāmatiņa 1961 Balvu Sporta skola
18. Jāzeps Jermacāns 1961 SIA Balvu Autotransports
Программа партии
Balvu novads

Mūsu vērtības ir neatkarīga valsts, latviešu un latgaliešu valoda, ģimene, cieņa un labklājība.
Esam ar pieredzi pašvaldības darbā un atbildīgi izturamies pret programmā pausto.Pašvaldības budžets jāizlieto mērķtiecīgi – novada attīstībai un cilvēku labklājībai. Darbam Balvu novada administrācijā jāpiesaista kompetenti speciālisti.

MŪSU MĒRĶI BALVU NOVADĀ

NOVADA FINANSES
Piešķirt katrai pašvaldības iestādei un struktūrvienībai savu budžetu un to lietderīgi izmantot.
Saglabāt pakalpojumu klāstu visos novada centros – komunālajā, saimnieciskajā, sociālajā un klientu maksājumu apkalpošanas sfērā, nodrošināt to pieejamību.

SOCIĀLĀ UN VESELĪBAS APRŪPE
Sekmēt ērtu, kvalitatīvu veselības aprūpi. Piesaistīt mediķus, nodrošinot dzīvesvietu.
Pārskatīt pabalstu izsniegšanu maznodrošinātām ģimenēm, veco ļaužu un invalīdu aprūpei, lai atbalstītu krīzē nonākušos.
Nodrošināt speciālo transportu ar inventāru palīdzības sniegšanai īpašām iedzīvotāju grupām – arī brīvdienās.

KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA, INFRASTRUKTŪRA, VIDE
Nodrošināt transporta pakalpojumu pieejamību novada iestādēm kultūras, sporta un izglītības nozarēs.
Pilnveidot SIA ,,Balvu Autotransports” darbību.
Uzlabot autotransporta pieejamību novada iedzīvotājiem.
Veikt p/a ,,San-Tex” reorganizāciju un pilnveidot tā funkcijas.
Atbalstīt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju, kapitālo remontu un energoefektivitātes pasākumu veikšanu.
Palielināt līdzfinansējumu līdz 20 000 eiro daudzdzīvokļu mājām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai.
Realizēt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pagarināšanu Rugājos.
Izvērtēt neizmantotos pašvaldības īpašumus, skatīt iespējas to pielietošanai.
Izstrādāt nolikumu par degradēto privāto īpašumu sakopšanu.
Izskatīt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu ģimenēm ar bērniem un uzņēmumiem, kas novada teritorijā izveido jaunus ražošanas vai pakalpojumu objektus.
Apsekot pašvaldības autoceļus, uzturēt to kvalitāti. Veikt nepieciešamos ceļu remontdarbus posmos Viļaka-Žīguri, Egļuciems-Čilipīne, Rugāji-Tikaiņi.
Sadarboties ar Valsts autoceļu uzturētāju, sekot ceļu seguma kvalitātei.
Izbūvēt gājēju un velo celiņu Balvi-Kubuli.
Atjaunot Ezera ielas beigu posma gājēju celiņu Balvu pilsētā.

IZGLĪTĪBA, KULTŪRA, SPORTS
Saglabāt un stiprināt pirmsskolas, pamatizglītības, vidējās izglītības un profesionālās ievirzes iestāžu pieejamību.
Izvērtēt un atbalstīt skolas ar speciālās pamatizglītības programmām.
Nodrošināt mācību materiālu iegādi, veselības apdrošināšanu pedagogiem.
Vienreiz gadā piešķirt 30 eiro prēmiju skolēniem, kuru vidējais vērtējums gadā ir 8 balles un augstāks.
Saglabāt skolēniem brīvpusdienas 1.-12.klasē, neskatot sociālo grupu sadalījumu.
Uzdot sporta jomas atbildīgajai iestādei kvalitatīvi pilnveidot visus novada stadionus, uzlabot apgaismojumu, pēc vajadzības veikt inventāra un sporta apģērba iegādi.
Sporta jomās veidot vienotus treniņu pasākumu plānus novada ietvaros, ceļot kvalitāti un sasniegumus sacensībās.
Nodrošināt kultūras pakalpojumu pieejamību novada centros un pagastos, apzināt un likt akcentu uz tautas mākslas tradīciju izkopšanu.
Kultūras un izglītības jomu nodrošināt ar tehnisko aprīkojumu, tai skaitā IT tehnoloģijām.
Atbalstīt Jauniešu iniciatīvas centrus.

UZŅĒMĒJDARBĪBA UN TŪRISMS
Sakopt un izveidot taku ap Balvu ezeru.
Uzbūvēt skatu torni, balstoties uz novada iedzīvotāju aptauju.
Izveidot tirdzniecības vietu Lāču dārzā, kā arī novada centros. Veidot nojumes vietējo zemnieku un amatnieku produkcijas tirgošanai.
Veicināt kempinga un telšu vietu izveidi novada teritorijās pie ezeru krastiem.
Atbalstīt mototrases ,,Baltais Briedis” uzturēšanu.
Piesaistīt un ieguldīt ES finansējumu uzņēmējdarbības attīstībai un jaunu darbavietu radīšanai.

LAUKSAIMNIECĪBA
Veicināt sadarbību, organizēt tikšanās ar Zemkopības ministrijas pārstāvjiem, tostarp ministru – par aktualitātēm un Eiropas Savienības struktūrfondu sniegtajām iespējām.
Atbalstīt meliorācijas tīklu sakārtošanu Baltinavas teritorijā.

SABIEDRĪBA, RELIĢIJA
Tikties ar iedzīvotājiem, sniegt informāciju mediju pārstāvjiem.
Atbalstīt nevalstiskās un sabiedriskās organizācijas, tostarp Jaunsardzi, Mazpulkus un represēto biedrības, tā stiprinot identitāti un patriotismu.
Apzināt Barikāžu dalībniekus un piešķirt naudas prēmiju 30 eiro apmērā.
Veikt dialogu ar reliģisko konfesiju pārstāvjiem, palīdzēt uzturēt kapsētas, dievnamus.
Atbalstīt novada muzejus un novadpētniecisko kustību, vēstures un kultūras pieminekļu sakopšanu.