Самоуправлений выборы 2021

"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Aigars Pušpurs 1969 Balvu novada pašvaldība
2. Sandra Kapteine 1970 Rugāju novada pašvaldība
3. Sarmīte Tabore 1960 Baltinavas novada pašvaldība
4. Egons Salmanis 1965 Balvu novada pašvaldība
5. Vilnis Dzenis 1966 Balvu novada pašvaldība
6. Ināra Sokirka 1959 Viļakas novada dome
7. Līga Kozlovska 1957 Balvu pilsētas Līgas Kozlovskas individuālā uzņēmuma "Līgas Kozlovskas ģimenes ārsta prakse"
8. Jānis Jauntēvs 1989 SIA "Wake up"
9. Agris Veismanis 1961 Balvu novada pašvaldība, Balvu Kultūras un atpūtas centrs
10. Antra Keiša 1964 Baltinavas novada pašvaldība
11. Agris Kalnējs 1988 Rugāju novada pašvaldība
12. Larisa Krištopanova 1970 Balvu sākumskola
13. Uldis Kindzulis 1965 ZS "Vecpils 1"
14. Kaspars Romanovs 1985 SIA "North latgallian firewood"
15. Sandra Ločmele 1978 Viļakas novada pašvaldība
16. Lija Bukovska 1969 Balvu novada pašvaldība Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
17. Juris Prancāns 1960 Valsts meža dienests, Austrumlatgales virsmežniecība
18. Jana Komane 1972 Balvu novada pašvaldības Pansionāts Balvi
Программа партии
Balvu novada LZS partijas priekšvēlēšanu programma
I.Teritorijas attīstība, ekonomika, infrastruktūra
1. Nodrošināt novada teritorijas līdzsvarotu attīstību.
2. Ņemot vērā valstiski izveidoto VPVKAC infrastruktūru un cilvēkresursus, nodrošināt visiem iedzīvotājiem pilsētās un pagastos nepieciešamo pakalpojumu pieejamību, iespējami tuvāk dzīvesvietai.
3. Turpināt Balvu novada degradēto teritoriju sakārtošanu Latgales programmas ietvaros, iesaistot novada uzņēmējus, investīcijas un, radot jaunas darba vietas.
4. Rast iespējas valsts nozīmes ceļu Bērzpils - Krišjāņi, Pāliņi - Gailīši, Upatnieki – Rugāji, Teteri- Lukstiņi, Tilža –Baltinava seguma uzlabošanai.
5. Paplašināt grantu programmu uzņēmējiem, amatniekiem, mājražotājiem „Biznesa ideju” konkursam, paredzot apjomīgāku finansējumu.
6. Izstrādāt Preču zīmi Balvu novada uzņēmējiem, radot atpazīstamību un piederības sajūtu novadam.
II. Izglītība, kultūra, sports
1. Modernizēt Balvu novada izglītības iestādes, nodrošinot konkurētspējīgas, kvalitatīvas, ilgtspējīgas izglītības ieguves iespējas katram novada bērnam un jaunietim.
2. Nodrošināt kvalitatīvu profesionālās ievirzes un interešu izglītības pieejamību.
3. Nodrošināt izglītības pieejamību bērniem ar īpašām vajadzībām.
4. Materiāli atbalstīt skolēnus un pedagogus par augstiem sasniegumiem mācību darbā, olimpiādēs u.c. Finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvu projektus no budžeta līdzekļiem.
5. Atbalstīt bērnu un jauniešu nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā, iesaistīšanu vasaras nometnēs, saturīgu brīvā laika pavadīšanu.
6. Labiekārtot vai izveidot sporta laukumus pie novada izglītības iestādēm.
7. Saglabāt un attīstīt kultūras, sporta un tautas sporta tradīcijas novadā.
8. Attīstīt un paplašināt pārrobežu sadarbību, piesaistot finansējumu no pārrobežu projektiem kultūras, tūrisma, sporta, uzņēmējdarbības jomās, nodrošinot plašas apmaiņas programmas.
9. Nodrošināt kultūras un mākslas satura kvalitāti un daudzveidību.
10. Rūpēties par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstību, atbalstot tautas mākslas kolektīvu darbību.
11. Atbalstīt kristīgo konfesiju darbību novadā.
III. Veselības aprūpe un sociālā sfēra
1. Materiāli atbalstīt trūcīgas un maznodrošinātas personas, kā arī personas, kas nonākušas krīzes situācijās, vientuļos pensionārus, personas ar invaliditāti un daudzbērnu ģimenes.
2. Turpināt realizēt deinstitucionalizācijas projektu.
3. Līdzfinansēt skolēnu ēdināšanu 5.-6. gadīgajiem un 1.-12.klašu skolēniem.
4. Nodrošināt primārās veselības pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, feldšeru punktu darbību, zobārstniecības kabinetu darbību novadā. Atbalstīt jaunu mediķu ienākšanu novadā.
5. Nodrošināt un paaugstināt pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalstus - bērna dzimšanas u.c.
6. Uzlabot sociālo pakalpojumu sniegšanas infrastruktūru.
IV. Vide, dabas aizsardzība, drošība
1. Atjaunot un labiekārtot pašvaldības ielu, ceļu, ietvju, veloceliņu, apgaismojuma, iekšpagalmu infrastruktūru.
2. Veikt pašvaldības ceļu pārbūvi, kā arī izvērtēt iespējas un veikt pašvaldības autoceļu dubultās virsmas apstrādi autoceļiem ar lielāku kustības intensitāti.
3. Nodrošināt līdzfinansējuma atbalstu jaunu pieslēgumu izveidei ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
4. Veikt pretputekļu apstrādi vasaras sezonai pašvaldības grants seguma autoceļiem, blīvi apdzīvotu vietu posmos.
5. Atbalstīt veloceliņa ierīkošanu ceļa posmā Balvi-Kubuli.
6. Veikt novada parku atjaunošanu un labiekārtošanu, veidojot atpūtas zonas, sakārtojot rotaļu laukumus.
7. Saglabāt un labiekārtot dažādu vēstures laikmetu piemiņas vietas.
8. Atbalstīt kapsētu sakopšanu un uzturēšanu.
9. Veikt pārdomātu, plānveidīgu pašvaldībai piederošo ūdenstilpju apsaimniekošanu.
10. Atbalstīt daudzdzīvokļu namu siltināšanu.
11. Konsultēt un iesaistīt iedzīvotājus īpašumu sakārtošanas jautājumos, strādāt pie pašvaldības īpašumu sakārtošanas un dot iespēju tos atsavināt novada iedzīvotājiem.
12. Nodrošināt lauku attīstības konsultanta pakalpojumus, rīkot Zaļo tirdziņu, Lauku dienas un citus uzņēmējdarbības popularizēšanas pasākumus.
13. Rūpēties par sabiedrisko kārtību novada teritorijā, nodrošinot un papildinot video novērošanas sistēmu.
14. Izveidot centralizēto atjaunojamo energoresursu katlu māju Baltinavas pagastā.
V. Informācija un komunikācija
1. Veicināt regulāru informācijas apmaiņu starp iedzīvotājiem un novada domi, organizējot aptaujas, anketēšanas, tikšanos ar deputātiem, administrāciju un pašvaldību iestāžu pārstāvjiem.
2. Atbalstīt IT tehnoloģiju attīstību dažādās nozarēs.