Самоуправлений выборы 2021

Latvijas Zaļā partija

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Jānis Trupovnieks 1961 SIA "ZEILES"
2. Pēteris Kalniņš 1959 Balvu novada pašvaldība
3. Sandra Kindzule 1971 Balvu novada pašvaldība
4. Andris Slišāns 1981 Viļakas novada pašvaldība
5. Eduards Stalidzāns 1959 Eduards Stalidzāns
6. Andris Bačuks 1987 SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība"
7. Ieva Leišavniece 1980 Biedrība "Ziemeļlatgales partnerība"
8. Nauris Pomers 1986 SIA "ASNAG furniture"
9. Gita Čubare 1983 Valsts meža diests, Austrumlatgales virsmežniecība, Rēzeknes mežniecība
10. Arvīds Raciborskis 1967 SIA "Barons R"
11. Aleksandrs Tihomirovs 1972 Viļakas novada pašvaldība
12. Ilmārs Štāls 1966 ZS "Māriņas"
13. Guntars Ākuls 1981 SIA "CAR wash Balvi"
14. Antons Pužulis 1958 Antons Pužulis
15. Rēvalds Šakins 1999 LU Sociālo Zinātņu fakultātes Politikas zinātnes bakalaura programmas 3.kursa students
16. Zinaida Seikstule 1951 "Mēness aptieka" Nr.35
17. Artūrs Luksts 1963 Balvu novada pašvaldība
18. Rolands Keišs 1992 ZS "Kotiņi"
Программа партии
MŪSU KOPĪGAIS MĒRĶIS – VAIROT IEDZĪVOTĀJU LABKLĀJĪBU UN PIEDERĪBU NOVADAM
Mēs panāksim uz savstarpēju cieņu un dialogu balstītu pašvaldības darbu, izskaužot birokrātiju lēmumu pieņemšanā un realizācijā, atklātību un standartu ievērošanu pašvaldības budžeta veidošanā. Jaunā novada izaugsmi veidosim vienmērīgi un gudri attīstot visa novada teritoriju.

UZŅĒMĒJDARBĪBA, INFRASTRUKTŪRA
• Izvērtēsim komunālo pakalpojumu–apkures, ūdens un atkritumu-tarifu pamatotību un atbilstību sniegtā pakalpojuma kvalitātei kā laukos, tā arī pilsētā
• Izstrādāsim ilgtspējīgu novada ceļu un ielu renovācijas programmu, katru gadu paredzēsim vismaz 4 asfaltētām ielām atjaunot virskārtu, 5 grants ceļiem atjaunot grants klātni
• Atbalstot "Zaļo iepirkumu" politiku, sekmēsim veselīgu ēdināšanu pašvaldības iestāžu kopgaldos, izmantojot vietējo uzņēmēju saražoto produkciju
• Sakārtosim pašvaldības nekustamos īpašumus. Attieksmē pret tiem, būsim paraugs iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Neizmantotajiem nekustamajiem īpašumiem piesaistīsim investorus
• Realizēsim līdzfinansējuma programmas visā novadā dzīvokļu ēku iekšpagalmu sakārtošanai, asfalta ieklāšanai, rotaļu laukumu izbūvei, atvēlot šim mērķim vismaz 100 000 EUR gadā
• Mūsdienīgi un kvalitatīvi sakārtosim ūdenstilpes Balvu novada teritorijā, izveidosim peldvietas, lai nodrošinātu pilnvērtīgu atpūtu
• Sadarbībā ar uzņēmējiem izstrādāsim tūrisma maršrutus novada atpazīstamības un ekonomikas veicināšanai
• Piemērosim nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kas radīs jaunas darba vietas, labiekārtos sabiedriski izmantojamās teritorijas, veiks citas iniciatīvas
• Atbalstīsim Mazo grantu programmas (līdz 5000 EUR vienam projektam) inovatīvu ideju īstenošanai un jaunu mazā biznesa uzņēmumu veidošanai, budžetā paredzot 60000 EUR gadā
• Iesaistīsimies problēmu risināšanā, kas saistītas ar interneta un apraides jautājumiem pierobežā

SOCIĀLIE, VESELĪBAS JAUTĀJUMI
• Būsim atbildīgi par senioru dzīves kvalitāti. Īstenosim sociālās programmas pensionāriem, atbalstīsim viņu sabiedriskās aktivitātes
• Novadā deklarētajiem iedzīvotājiem par katru jaundzimušo bērnu piešķirsim vienreizēju pabalstu 300 EUR apmērā
• Iegādāsimies mūsdienīgus speciālos aprīkojumus, lai atvieglotu darbu aprūpētājiem un nodrošinātu labsajūtu iemītniekiem sociālajās mājās un pansionātos
• Pārskatīsim palīdzības pabalstu sistēmu, iekļaujot tās iedzīvotāju grupas, kas līdz šim ir aizmirstas, piemēram, Barikāžu dalībnieki
• Kā SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” kapitāla daļu turētājs, stiprināsim pacienta un ārsta savstarpējo uzticēšanos

IZGLĪTĪBA, BĒRNI, JAUNIEŠI
• Bērnu un jauniešu mācību procesā nodrošināsim mūsdienīgu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas izmantošanu:
- iegādāsimies interaktīvus robotus pirmsskolas iestādēs;
- nodrošināsim klases un grupiņas ar interaktīvajam tāfelēm;
- ik gadu katram novada pirmklasniekam, uzsākot skolas gaitas, dāvināsim planšetdatoru;
• Saglabāsim visas pirmsskolas izglītības iestādes, paaugstināsim atalgojumu šo iestāžu darbiniekiem
• Nodrošināsim skolnieku nokļūšanu mājās uz attālām vietām novadā pēc skolas vai vakara nodarbībām ar pašvaldības apmaksātu transportu
• Nodrošināsim daudzveidīgu nometņu darbību skolēnu brīvlaikos, finansiāli motivēsim rīkotājus
• Atbalstīsim patriotisko audzināšanu, jaunsargu un Vanadzēnu kustību
• Aktivizēsim darbu ar jauniešiem 20+

KULTŪRA, SPORTS
• Strādāsim, lai uzlabotu kultūras pasākumu kvalitāti un daudzveidību, 4-6 reizes gadā piedāvājot valsts līmeņa skatuves mākslinieku uzstāšanos un akcentējot nemateriālā kultūras mantojuma nozīmību
• Ieklausoties visu kultūras baudītāju vecumu grupu viedokļos, rīkosim mūsdienīgus un saturiski piepildītus pasākumus Kultūras/Tautas namos un brīvdabā
• Veicināsim latgaliešu valodas lietošanu skolās, iestādēs, kultūras pasākumos, tūrisma infrastruktūrā
• Stiprināsim sporta nozari, atbalstot gan profesionālos sportistus, gan tautas sporta entuziastus
• Atbalstīsim Viļakas stadiona renovāciju
• Efektīvi izmantosim sporta infrastruktūru

SADARBĪBA
• Stiprināsim dialogu ar dažādu iedzīvotāju grupām - uzņēmējiem, māju vecākiem, jauniešu padomēm un skolēnu pašpārvaldēm
• Atbalstīsim iedzīvotāju padomju veidošanu pagastos, sadarbosimies ar NVO
• Stiprināsim dialogu un informācijas apmaiņu ar valsts iestādēm
• Izstrādāsim skaidrus un saprotamus algu noteikšanas kritērijus, celsim vidējo atalgojumu ar mērķi piesaistīt jaunos speciālistus. Paredzēsim iespēju piešķirt dienesta dzīvokļus jaunajiem speciālistiem.