Самоуправлений выборы 2021

"Latvijas attīstībai"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Tālis Korlašs 1978 Sia Tako SD
2. Leonids Cvetkovs 1957 Viļakas novada dome
3. Sintija Velme 1990 Balvu novada pašvaldība
4. Ilze Brokāne 1977 Medņevas pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”
5. Anita Kairiša 1975 Balvu Mākslas skola
6. Indra Ķerģe-Karika 1981 AAS „Balta”
7. Lauris Ikstens 1992 Balvu Mūzikas skola
8. Aigars Noviks 1979 Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
9. Ritvars Bukšs 1989 „RII-REMONTI” SIA
10. Ilona Seņka 1967 Z.S „DIŽARĀJI”
11. Lilita Vancāne 1968 SIA „Cleanhouse”
12. Jānis Pauliņš 1988 ZS Jaunmāliņi
13. Oļegs Sovetovs 1975 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
14. Viktorija Baikova 1981 SIA “ALTA S”
15. Ieva Puķīte 1977 Balvu novada pašvaldība – sociālais dienests
16. Jeļena Knope 1982 Balvu pansionāts
17. Alise Kauškale 1993 Pašnodarbināta persona
18. Linda Lapse 1995 Balvu novada pašvaldības policija
Программа партии
Latvija nav tikai Rīga!

Administratīvi teritoriālā reforma iezīmē jauna attīstības izrāviena iespējas novados. Mūsu komandu veido pieredzējuši profesionāļi, kuri, gudri strādājot Balvu novadā, izmantos reformas radītās iespējas, lai veidotu pamatu jaunu investīciju piesaistei un darbavietu radīšanai, panākot konkurētspējīga atalgojuma iespējas. Strādāsim, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves apstākļus gan centrā, gan ārpus tā.

Turpināsim Eiropas un pierobežas attīstības programmas, celsim iedzīvotāju labklājību, saglabāsim vidi savai un nākamajām paaudzēm!

Sociālā un veselības aprūpe

Atbalstīsim audžuģimenes, uzlabosim sociālo atbalstu personām, kurām vajadzīga palīdzība, īpaši senioriem, rūpējoties par komunālo maksājumu atvieglojumiem;
Saglabāsim Balvu pansionātu, Rugāju un Viļakas aprūpes centrus, rūpējoties par ģimenisku vidi un kvalitatīvu senioru un cilvēku ar invaliditāti aprūpi. Palielināsim aprūpētāju atalgojumu;
Saglabāsim esošās ārstniecības iestādes, t.sk. Balvu slimnīcu un Viļakas veselības aprūpes centru. Uzlabosim ģimenes ārstu prakšu un feldšerpunktu pieejamību, aprīkojumu un diagnostikas iespējas;
Palielināsim finansējumu novada iedzīvotāju profilaktiskajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

Izglītība un jaunatnes politika

Uzlabosim pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestāžu pieejamību un izglītības kvalitāti, t.sk. transports līdz skolai, izcilnieku atbalsta programmas;
Turpināsim atbalstīt brīvpusdienas visiem novada skolēniem un iespēju robežās bērniem pirmskolas izglītības iestādēs;
Atjaunosim augstākās izglītības un mūžizglītības pieejamību novada teritorijā;
Finansēsim peldētapmācību bērnudārzu audzēkņiem;
Pilnveidosim un attīstīsim jaunas, modernas kultūrizglītības mācību programmas arī vidusskolas skolēniem;
Atbalstīsim vienlīdzīgu atalgojumu kultūrizglītības un vispārējās izglītības pedagogiem;
Veicināsim jauniešu iesaisti novada attīstībā un veicināsim jauniešu atgriešanos novadā ar dažādām atbalsta iniciatīvām.

Uzņēmējdarbības veicināšana

Veidosim atbalsta mehānismus maziem un vidējiem uuzņēmumiem novadā un veicināsim vietējās produkcijas noieta tirgus paplašināšanu;
Veicināsim sadarbību Eiropas Austrumu pierobežu programmas ietvaros un uzlabosim Eiropas Savienības fondu piesaisti;
Palielināsim atbalstu jaunu pagaidu darba vietu izveidei;
Popularizēsim novada pagastos esošos tūrisma objektus.

Kultūra un sports

Nodrošināsim daudzveidīgus un kvalitatīvus pasākumus iedzīvotāju atpūtai un izklaidei, tai skaitā ar pieaicinātiem māksliniekiem, īpašu uzsvaru pievēršot bērnu repertuāram;
Atbalstīsim kultūras pasākumus un stiprināsim kultūras iestādes, t.sk. modernizējot muzejus. Atbalstīsim sakrāla mantojuma saglabāšanu, t.sk. baznīcu ēku restaurāciju;
Veicināsim sporta programmas un organizēsim sporta svētkus;
Izveidosim vairāk tūrisma apskates objektus, t.sk. jaunu dabas taku, labiekārtosim parku gar ezera krastu ar atpūtas vietām;
Izveidosim un uzturēsim bērnu rotaļlaukumus un sajūtu taku;

Pārvalde un iedzīvotāju līdzdalība

Nodrošināsim Balvu novada pagastu un pilsētu vienmērīgu un vispusīgu attīstību;
Veicināsim atklātību un labu pārvaldību, nodrošinot sabiedrībai informāciju par pašvaldības darbību, finansēm un pašvaldības iepirkumiem;
Uzlabosim pašvaldības pakalpojumu kvalitāti un pieejamību tuvāk iedzīvotāju dzīves vietai;
Nodrošināsim iedzīvotāju līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanā, t.sk. ieviešot līdzdalības budžetu.

Komunālā saimniecība un infrastruktūra

Uzlabosim komunālo pakalpojumu kvalitāti, modernizēsim pašvaldības apkures sistēmas un pašvaldības aģentūru San-Tex;
Uzlabosim pašvaldības ceļu uzturēšanu, t.sk. sniega tīrīšanu ziemā, un pievedceļu asfaltēšanu;
Atbalstīsim dubultseguma uzklāšanu ceļiem - Krišjāņi-Rēzeknes šoseja, Tilža-Baltinava un veloceliņa izbūvi no Balviem līdz Kubuliem;
Labiekārtosim daudzīvokļu māju pieguļošās teritorijas;
Atbalstīsim dzīvnieku aprūpes biedrības, kas rūpēsies par klaiņojošiem un pamestiem dzīvniekiem;
Veidosim jaunā Balvu novada koptēlu, iekļaujot dabas objektus un gaumīgu noformējumu Balvu, Rugāju, Baltinavas un Viļakas pilsētās;
Nodrošināsim dzīvojamā fonda atjaunošanu, atbalstīsim īres namu izbūvi, jaunu ģimeņu piesaistīšanai novadā. Līdzfinansēsim ēku siltināšanu, iesaistot iedzīvotājus projektu īstenošanā;
Veicināsim iekšpagalmu sakārtošanu, jaunu bērnu rotaļu laukumu un atpūtas vietu veidošanu.