Самоуправлений выборы 2021

LATGALES PARTIJA

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Sergejs Maksimovs 1973 Viļakas novada pašaldība
2. Ināra Ņikuļina 1951 Balvu novada pašvaldība
3. Imants Slišāns 1963 Baltinavas novada pašvaldība
4. Iveta Arelkeviča 1973 Rugāju novada pašvaldība
5. Jānis Zakarīts 1973 Balvu novada pašvaldība
6. Eva Smirnova 1974 LR Valsts Zemes dienests
7. Anita Kokoreviča 1956 Viļakas novada pašvaldība
8. Raimonds Celmiņš 1972 SIA "Kiči RC"
9. Jānis Vancāns 1957 Jāņa Vancāna ģimenes ārsta prakse
10. Ruta Cibule 1960 Balvu Centrālā bibliotēka
11. Sarmīte Šaicāne 1969 Viļakas novada pašvaldība
12. Oskars Klija 1990 SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība"
13. Līna Barovska 1986 Viļakas novada pašvaldība
14. Arnis Voika 1972 Balvu Sporta skola
15. Marija Duļbinska 1975 Balvu Teritoriālā invalīdu biedrība
16. Māris Voicišs 1968 Balvu pilsētas un rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
17. Irina Kovšova 1976 Balvu Valsts ģimnāzija
18. Andris Mežals 1969 Viļakas novada pašvaldība
Программа партии
PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA

Mēs apzināmies savu misiju un atbildību!
Mēs sakām JĀ mūsu Latgales vērtībām – cilvēkam, ticībai, valodai, kultūrvēsturiskajam mantojumam!
Mēs piedāvājam uz vērtībām balstītu pieeju novada attīstībai!
Saki JĀ cilvēcīgumam un labklājībai!

CIEŅPILNA ATTIEKSME PRET CILVĒKU UN ĢIMENI

• godāsim mūsu cilvēku - neatkarīgi no viņa vecuma, dzimuma, tautības, reliģiskās piederības, politikās pārliecības
• materiāli atbalstīsim novada jaundzimušos
• nodrošināsim brīvpusdienas 1.-12. klašu skolēniem
• atcelsim vecāku līdzmaksājumu sporta skolās
• līdzfinansēsim autovadītāju B kategorijas apmācības vidusskolu klātienes izglītojamiem
• izstrādāsim programmu jauno speciālistu un jauno ģimeņu nodrošināšanai ar dzīvokli
• atbalstīsim daudzbērnu ģimenes
• stiprināsim tradīcijas senioru, darba veterānu, godājamu cilvēku un ģimeņu atbalstam

LĪDZATBILDĪBA, SOCIĀLAIS TAISNĪGUMS
• atbalstīsim sabiedriskās organizācijas un nozīmīgas pilsoniskās aktivitātes
• motivēsim sociālā riska mērķgrupas iesaistīties sabiedriskajos darbos
• piedāvāsim nodarbinātības iespējas skolēniem un studentiem vasaras periodā
• atbalstīsim cilvēkus ar īpašām vajadzībām
• pietuvināsim ekskluzīvus pasākumus mazaizsargātām ģimenēm
• iesaistīsim sabiedrību svarīgu lēmumu pieņemšanā

VESELĪBA, VESELĪGS DZĪVESVEIDS

• saglabāsim slimnīcu
• nodrošināsim novada izglītības iestāžu bērniem bezmaksas peldētapmācību
• uzlabosim sporta infrastruktūru Baltinavas vsk., Viļakas VĢ un Balvu PVV
• turpināsim aktīvās atpūtas vietu labiekārtošanu pie ūdenstilpnēm
• uzbūvēsim veloceliņu Balvi-Kubuli un multifunkcionālo halli Balvos
• atbalstīsim tautas sportu un iedzīvotāju līdzdalību veselīga dzīvesveida aktivitātēs

SOCIĀLĀ, FIZISKĀ UN EMOCIONĀLĀ DROŠĪBA
• veidosim sociāli, fiziski un emocionāli drošu vidi, visa veida pakalpojumus pietuvinot dzīvesvietai
• nodrošināsim īpašās sociālās grupas ar dūmu detektoriem un skursteņu tīrīšanu (1x gadā)
• paplašināsim Pašvaldības policijas un Brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandu darbību
• pastiprināsim pašvaldības konsultatīvo atbalstu
KULTŪRA
• stiprināsim latgaliešu valodas vietu un lomu sabiedrības dzīvē
• attīstīsim konkurētspējīgu profesionālās ievirzes izglītību, laikmetīgu bibliotēku un muzeju pakalpojumu
• atbalstīsim privātās iniciatīvas kultūras jomā, sakrālā mantojuma saglabāšanu
• organizēsim kultūras dzīvi, respektējot katra pagasta īpašās iezīmes

IZGLĪTĪBA
• stiprināsim pilsonisko apziņu, piederības sajūtu novadam, Latgalei, valstij. Atbalstīsim latgaliešu valodas mācīšanu skolās
• saglabāsim esošo skolu tīklu
• noteiksim kā prioritāti izglītības kvalitāti un konkurētspēju
• panāksim ES pierobežas kategorijas skolām labvēlīgākus valsts mērķdotācijas piešķiršanas principus
• stiprināsim skolu IT nodrošinājumu
• izveidosim vienotu skolēnu un skolotāju materiālās stimulēšanas sistēmu
• nodrošināsim PII pedagogus ar pilnas likmes darbu


DARBĪGS JAUNIETIS

• izstrādāsim rīcības plānu, sekmējot jauniešu atgriešanos novadā
• noteiksim atbalsta instrumentus jaunajiem speciālistiem un uzņēmējiem
• nodrošināsim prakses vietas un brīvprātīgā darba iespējas
• atbalstīsim skolēnu mācību uzņēmumu programmu ieviešanu skolās
• attīstīsim mūsdienīgus jauniešu centrus novadā

DABA UN VIDE

• veidosim pievilcīgu dzīves vidi, racionāli izmantojot dabas resursu
• labiekārtosim stāvlaukumu “Sita – Latgales vārti”
• izbūvēsim melno ceļa segumu Tilža - Krišjāņi, uzlabosim ceļa posmus Sita - Balvi, Balvi – Viļaka, Balvi – Baltinava, Baltinava – Tilža, Tilža - Bērzpils
• līdzfinansēsim projektus komunālas saimniecības, daudzdzīvokļu māju piebraucamo ceļu, pagalmu sakārtošanai
• nodrošināsim lielgabarīta atkritumu pieņemšanas punktu izveidi

DARBA TIKUMS UN LABKLĀJĪBA

• veicināsim darba tikuma godāšanu, pilnveidosim apbalvošanas un materiālās stimulēšanas sistēmu visās nozarēs
• uzlabosim komunikāciju un sniegsim atbalstu uzņēmējiem, lauksaimniekiem, mājražotājiem
• padarīsim lauku cilvēkam pieejamu lauku attīstības konsultanta pakalpojumu
• organizēsim projektu konkursus jaunajiem uzņēmējiem
• paplašināsim tirdzniecības vietas mājražotājiem

LABA PĀRVALDĪBA, POLITISKĀ KULTŪRA

• kopā ar politiskajiem partneriem veidosim vienotu lēmējvaras komandu
• veidosim decentralizētu novada pārvaldes modeli ar Balviem, Baltinavu, Viļaku un Rugājiem kā novada attīstības centriem
• izveidosim vienotu:
- Izglītības un sporta pārvaldi
- Kultūras pārvaldi
• atjaunosim Balvu sporta centra darbību
• nostiprināsim Ziemeļlatgales Biznesa centra lomu
• nepieļausim amatpersonu neprofesionālismu, nolaidību un korupciju