Самоуправлений выборы 2021

Jaunā VIENOTĪBA

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Maruta Castrova 1959 Biedrība "RITINEITIS"
2. Raimonds Zelčs 1971 IK "Ziemeļaustrumu tilts"
3. Inese Paidere 1977 Balvu Valsts ģimnāzija
4. Andris Zelčs 1973 Valsts vides dienests
5. Ritvars Dičevs 1986 SIA "Agroserviss B"
6. Arnita Gaiduka 1980 Biedrība "RITINEITIS", pieaugušo neformālās izglītības centrs "Azote"
7. Lauris Baranovskis 1984 SIA "Masters Audio"
8. Andrejs Stepāns 1965 Rugāju novada pašvaldība
9. Inta Ozola 1971 I.U. "Inardi"
10. Kristofers Tjunītis 1992 Pašnodarbināta persona
11. Ivars Saide 1979 Ziemeļlatgales partnerība
12. Agris Petrovs 1984 SIA ARD Eoltas
13. Aiga Keisele 1992 Biedrība "RITINEITIS"
14. Selva Lielbārde 1990 Salons "Salvadora"
15. Jūlija Iļjina 1989 AAS Balta
16. Juris Kairišs 1961 BALVU NOVADA PA "SAN-TEX"
17. Skaidrīte Veina 1965 Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
18. Ēriks Ločmelis 1973 Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas administratīvās nodaļa
Программа партии
Politisko partiju apvienības ,,Jaunā Vienotība’’ komandas mērķis ir saglabāt un attīstīt Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novados radītās vērtības un turpināt iesāktos darbus ikviena cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanai apvienotajā novadā. Ikviens novada iedzīvotājs - vērtība un ilgtspējīgas izaugsmes īstenotājs un virzītājs. IKVIENS IR SVARĪGS!

TICI SEV-SAVAM DARBAM-NOVADAM!

Veselība
• Fiziskās un psihoemocionālās veselības atbalsta pilnveide
• Veselības un sociālo pakalpojumu pieejamība pēc iespējas tuvāk dzīves vietai
• Jauno speciālistu piesaiste un atbalsts, stipendiju ieviešana
• Atbalsts maznodrošinātajiem cilvēkiem: organizēt novada teritorijā pārtikas paku un silto maltīšu paku izsniegšanas punktus
• Izglītojošu pasākumu organizēšana visām vecuma grupām veselības prevencijas nolūkos
Jaunieši un sports
• Aktivitāšu cikla ,,Novadam kļūt jauneklīgākam!” izstrāde un īstenošana
• Jauniešu iesaistīšana lēmumu pieņemšanas procesos un iniciatīvu īstenošanā
• Prakses vietu izveide studentiem
• Atbalsts jauniešu centriem un pielāgošana laikmeta tendencēm
• Īstenot projektus un piedāvāt aprīkojuma nomu veselīga dzīves veida praktizēšanai
• Esošo sporta bāžu racionāla izmantošana un pieejamības nodrošināšana ikvienam iedzīvotājam
Sociālā aizsardzība un iekļaujoša sabiedrība
• Nodrošināta līdzdalība un sadarbība ar nevalstisko organizāciju sektoru, senioriem, ģimenēm un to iesaiste pašvaldības lēmumu virzīšanā
• Novada iestāžu ēku un stāvvietu pieejamība un pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
• Nodrošinātas atbilstošas telpas cilvēku ar īpašām vajadzībām aktivitāšu norisēm
• Senioru dzīves telpas saglabāšana un attīstīšana iespējami tuvāk dzīves vietai
• Sociālā atbalsta zvanu centra izveide ikviena iedzīvotāja dzīves kvalitātes uzlabošanai
Izglītība un mūžizglītība
• Kvalitatīva pirmsskolas un pamatskolas izglītība tuvāk dzīves vietai, daudzveidīgs profesionālās un pieaugušo izglītības piedāvājums
• Augstākās izglītības ieguves iespēju atjaunošana un mūžizglītības piedāvājumu nodrošināšana
• Digitalizācijas jomas pilnveidošana, brīvprātīgo jauniešu iesaiste apmācības procesā
• Brīvpusdienu nodrošināšana novada skolu skolēniem
• Modernizēta mācību vide novada skolās
• Izglītojamo, pedagogu un speciālistu materiālās stimulēšanas sistēmas izveide
Uzņēmējdarbība un infrastruktūra
• Novadā ražoto produktu tirdzniecības infrastruktūras izveide lauku un pilsētas sadarbības stiprināšanai
• Komunikācijas tilta veidošana starp uzņēmējiem un pašvaldību, izglītojošu pasākumu organizēšana
• Efektīva uzņēmējdarbības konsultanta piesaiste uzņēmējiem un modernas infrastruktūras vides izveide lokālo un starptautisko biznesa projektu izstrādei un realizēšanai
• Pašvaldības ceļu tīkla sakārtošanas projektu izstrāde un realizācija sadarbībā ar vietējām kopienām
Vide un ilgtspējīga attīstība
• Līdzfinansēsim ēku siltināšanas projektus, samazinot emisiju daudzumu, ilgtspējīgai attīstībai iesaistot darbu izpildē vietējos uzņēmējus
• Zaļo teritoriju un ezeru labiekārtošana, parku un laikmetīgu dabas taku, velo celiņu, atpūtas un rotaļu laukumu kvalitatīva izveide
• Izstrādāsim novada apzaļumošanas koncepciju, īstenosim koku un košumkrūmu stādīšanu
• Degradēto teritoriju sakārtošana un ēku renovācijas ilgtermiņa programmas izstrāde un ieviešana
• Bērnu laukumu sakārtošana dzīvojamos rajonos
• Sakārtota infrastruktūra pagastos
Kultūra un tūrisms
• Kvalitatīvas sadarbības izveide novadā starp kultūras nozares iestādēm, speciālistiem, amatniekiem, māksliniekiem un dažādu reliģisko konfesiju pārstāvjiem, saglabājot un ievērojot nemateriālās kultūras vērtības un vietējo kopienu tradīcijas
• Reģionālu un valsts mēroga pasākumu atbalstīšana un īstenošana
• Nometņu, radošu aktivitāšu organizēšana ikvienam iedzīvotājam
• Labsajūtas pieturvietu izveide un modernizācija tūrisma objektos ceļotāju piesaistei
• Globāla mēroga vides objektu izveide novada tēla popularizēšanai
• Plānveidīga Balvu muižas kompleksa sakārtošana
• Tūrisma nozares attīstība, iesaistot vietējos uzņēmējus

Atbildīga pārvalde
• Saliedētas deputātu un vadības komandas izveide ar mērķi veikt darbus un projektus atbildīgi un kvalitatīvi
• Pašvaldības administrācijas un iestāžu vadības personīgās kapacitātes paaugstināšana efektīvas novada izaugsmes veicināšanai
• Decentralizēta pieejas īstenošana novadu pārvaldības un attīstības jautājumos
• Balvu Digitālā inovāciju centra izveide ar mērķi atbalstīt uzņēmējus IT, mārketinga un projektu izstrādes jomās perspektīvai uzņēmējdarbības attīstībai un iekļūšanai pasaules tirgū