Самоуправлений выборы 2021

Jaunā konservatīvā partija

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Aldis Bukšs 1985 Tieslietu ministrija
2. Jānis Auziņš 1987 Z/S Līči
3. Rudīte Krūmiņa 1967 Latvijas Sarkanais Krusts Balvu komiteja
4. Aigars Bukšs 1987 Baltinavas Mūzikas un mākslas skola
5. Anita Strapcāne 1960 Balvu Kultūras un atpūtas centrs
6. Alvis Circens 1987 Latvijas Zemesardze
7. Zane Ozoliņa 1992 Baltinavas vidusskola
8. Andis Kašs 1984 SIA DREVO R
9. Normunds Orlovs 1995 Šķilbēnu pagasta kultūras centrs “Rekova”
10. Raimonds Zalužinskis 1982 Z/S Zeltiņi
11. Jolanta Sauleviča-Logina 1989 Latvijas Sarkanais Krusts Balvu nodaļa
12. Māris Verjanovs 1985 SIA Eco Technology Group
13. Žanete Mārtuža 1980 Stopiņu novada pašvaldība
14. Sarmīte Keisele 1971 Balvu Sporta skola
15. Jānis Melderis 1988 SIA Maka M
16. Sintija Balode 1989 Rio Sar
17. Guntis Pauliņš 1968 Piemājas saimniecība ‘’Dārznieki’’
18. Sandis Puks 1979 Balvu novada pašvaldība
Программа партии
JAUNA ELPA ZIEMEĻLATGALEI

Godīgi. Drosmīgi. Gudri – tāds ir konservatīvo moto gan Ziemeļlatgalē, gan Latvijā kopumā.
Mūsu pamatvērtības – atklātība, tiesiskums un cilvēks. Šie vārdi uzliek atbildību un mēs to uzņemsimies, vadot jauno Balvu novadu.

MŪSU MĒRĶIS – APTURĒT NOVADA IZTUKŠOŠANU UN DOT IESPĒJU
ZIEMEĻLATGALEI ATDZIMT!

LABĀKĀ VIETA ĢIMENĒM!
Ziemeļlatgalei jākļūst par labāko vietu, kur drošībā un pārticībā veidot jaunas ģimenes un audzināt bērnus.

- Rūpēsimies par daudzdzīvokļu ēku iekšpagalmu sakārtošanu.
- Nodrošināsim ikgadēju dotāciju ikviena pagasta labiekārtošanai.
- Mērķtiecīgi sakārtosim bērnu rotaļu un aktīvās atpūtas laukumus visos
pagastos.
- Palielināsim pabalstus par jaundzimušajiem un atbalstu jaunajiem
vecākiem (t.sk. speciālistu konsultācijas).
- Informēsim ģimenes par atbalsta iespējām. Atbalstīsim daudzbērnu
ģimenes, ģimenes ar bērniem ar īpašām vajadzībām.
- Sākumskolas, bērnudārzi maksimāli tuvu bērnu dzīvesvietai.

CEĻI UN INFRASTRUKTŪRA – PRIORITĀTE NR 1.
Ceļi ir novada asinsrite un pašvaldībai jādara viss iespējamais tās atjaunošanai.

- Izstrādāsim sistematizētu pašvaldības ceļu uzturēšanas un atjaunošanas plānu.
- Izveidosim veloceliņu Balvi-Kubuli.
- Panāksim to, ka tiek noasfaltēts ceļš līdz Krišjāņiem – vienīgo
centru, kuru ar Balviem savieno grants ceļš.
- Panāksim ceļa posma Litene-Balvi pārbūvi, Balvi-Viļaka, Baltinava-Tilža valsts ceļu uzlabošanu.
- Uzlabosim ceļu satiksmes drošību (ātruma ierobežojumi, ātrumvaļņu
izbūve) uz pašvaldības ielām, kur nav atsevišķas ietves.

JAUNAS DARBA VIETAS
Drosmīgi un mērķtiecīgi - divas nepieciešamās īpašības uzņēmējdarbības
attīstīšanai novadā un Balvu konservatīvajiem tās piemīt.

- Koncentrēsimies uz nozarēm ar lielāko izaugsmes potenciālu novadā –
lauksaimniecība, kokapstrāde, tūrisms un informācijas tehnoloģijas.
- Stiprināsim Balvu profesionālo un vispārizglītojošo vidusskolu, tās
sadarbību ar nozares uzņēmumiem.
- Mērķtiecīgi uzrunāsim potenciālos investorus.
- Palielināsim finansējumu grantu konkursiem uzņēmējdarbības uzsākšanai.
- Strādāsim pie dalīto pakalpojumu centru izveides Balvos. Tā ir iespēja jauniešiem atgriezties dzimtenē.
- Veicināsim vietējo ražotāju produkcijas realizāciju pašvaldības izglītības un sociālajās iestādēs.

IZGLĪTĪBA

- Uzlabosim mācību materiāltehnisko bāzi.
- Nodrošināsim peldēšanas prasmju apguvi 6-7 gadus veciem bērniem.
- Iestāsimies par bezmaksas profesionālās ievirzes izglītības programmu
apguvi mākslā, mūzikā, dejā un sportā.
- Rūpēsimies par drošību skolās veicinot videonovērošanas kameru un
teritorijas nožogojuma izveidi skolās.
- Sekmēsim iespēju brīvprātīgi apgūt latgaliešu valodu.
- Pēc iespējas nodrošināt skolnieku sociālo aizsardzību (brīvpusdienas).
- Sakārtoti sporta laukumi pie katras novada skolas.
- Balvi ir pelnījuši skaistu bibliotēku!

BAGĀTĪGA UN SPRAIGA KULTŪRAS DZĪVE

- Vairosim ikviena iespējas iesaistīties novada kultūras dzīvē, līdz ar to sociālajā un ekonomiskajā apritē.
- Kultūras pasākumu princips – daudznozaru sadarbība un nepārklāšanās
novada ietvaros.
- Vienota informācijas platforma par aktualitātēm novadā, t.sk. kultūrā.
- Latgaliešu kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība, latgalisko vērtību izkopšana.
- Sekmēsim iedzīvotāju iesaisti pašdarbības kolektīvos. Atbalstīsim dalību
pasākumos ārpus novada.
- Atjaunosim Ziemeļlatgales Dziesmu svētkus un atbalstīsim novada
tradicionālos pasākumus.
- Saglabāsim un paplašināsim kultūras pakalpojumu grozus pagastos un
pilsētās.

DROŠA UN PASARGĀTA IKDIENA IKVIENAM. ĪPAŠI MŪSU SENIORIEM.

- Iesaistīsim iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā, sadarbosimies ar nevalstiskajām organizācijām.
- Izskaudīsim līdzekļu izšķērdēšanu pašvaldībā.
- Attīstīsim sociālo aprūpi mājās.
- Nepieļausim pakalpojumu apjoma samazināšanu slimnīcā.
- Atbalstīsim ģimenes ārstu prakses.
- Atbalsts aizgādņiem, kuru aprūpē ir pilngadīgas rīcībnespējīgas personas.

ZIEMEĻLATGALE – JAUNS GALAMĒRĶIS TŪRISMA KARTĒS!
Ziemeļlatgalei jākļūst par tūristu magnētu. Jāattīsta potenciāls, kas mums jaupiemīt un jāstrādā pie jaunu tūrisma produktu ieviešanas.

- Attīstīsim jaunu Ziemeļlatgales tūrisma zīmolu.
- Atjaunosim nacionālo partizānu mītni Stompaku purvā.
- Vismaz 10 jaunas atpūtas vietas un 10 jauni tūrisma maršruti visā novada
teritorijā. Atjaunosim esošās atpūtas vietas.
- Strādāsim pie Balvu vizītkartes – ezera krasta – labiekārtošanas.
- Veicināsim makšķerēšanas tūrisma attīstību.
- Rūpēsimies par sakrālo celtņu saglabāšanu.
- Balvu Sporta skolas stadiona labiekārtošana, nodrošinot iespējas valsts
mēroga sporta pasākumu organizēšanai.